نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی، گروه علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

10.22122/him.v18i1.4447

چکیده

مقدمه: در عصر حاضر، مدیریت دانش به یکی از راهبردهای اصلی بقای کتابخانه‌‌ها تبدیل شده است که با مشکلاتی مواجه می‌باشد. از این‌‌رو، پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش در کتابخانه‌‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی انجام شد.
روش بررسی: این مطالعه به روش پیمایشی- تحلیلی و جامعه آماری آن شامل 184 نفر از مدیران پژوهش و کتابخانه‌‌های علوم پزشکی بود که از طریق تارنماهای دانشگاه‌های علوم پزشکی شناسایی شدند. 150 نفر از مدیران در تحقیق حاضر شرکت نمودند و به پرسش‌نامه محقق‌‌ ساخته (ضریب Cronbach's alpha: 78/0) پاسخ دادند. داده‌‌های به ‌‌دست آمده با استفاده از آزمون‌های t و Friedman مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: تفاوت معنی‌داری بین عوامل ساختار سازمانی وجود نداشت. از نظر رتبه‌بندی، مؤلفه‌‌های انسانی با میانگین 06/2، پیرامونی با میانگین 97/1 و فن‌‌آوری با میانگین 95/1 به ‌‌ترتیب بالاترین تا پایین‌ترین تأثیرگذاری را در پیاده‌‌سازی مدیریت دانش در کتابخانه‌‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی به خود اختصاص دادند.
نتیجه‌گیری: استقرار مدیریت دانش در کتابخانه‌‌های دانشگاهی قابلیتی است که می‌‌تواند سرمایه‌‌های دانشی را در مسیر ارتقای خدمات آموزشی و پژوهشی یکپارچه نماید. این قابلیت در کتابخانه‌‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی با بهره‌‌مندی از امکانات و کمک کارکنان ‌‌دانشی برای پیاده‌‌سازی مدیریت دانش فراهم است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Exploring the Factors of the Organizational Structure of Knowledge Management in the Libraries of Medical Universities

نویسنده [English]

 • Asgar Akbari

Assistant Professor, Knowledge and Science, Department of Knowledge and Science, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran

چکیده [English]

Introduction: Today, knowledge management has become one of the main strategies for the survival of libraries that is facing problems. In so doing, this study endeavored to identify the factors of organizational structure to establish knowledge management in the libraries of medical universities.
Methods: This was an analytical survey and the population included 184 managers of research and medical libraries who were identified through the websites of medical universities. A total of 150 managers participated in this research and answered the researcher-made questionnaire (Cronbach’s alpha: 0.78). Data were analyzed using the t-test and Friedman test.
Results: There was no significant difference between the factors of organizational structure. In terms of ranking, human component with an average of 2.06, peripheral component with an average of 1.97, and technology component with an average of 1.95 had the highest to the lowest impact on the implementation of knowledge management in the libraries of medical universities.
Conclusion: Implementation of knowledge management in university libraries is a potency that can integrate knowledge investments into the promotion of educational and research services. This feature is provided in the libraries of medical universities to implement knowledge management with the benefit of facilities and the help of knowledgeable staff.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Knowledge Management
 • Libraries
 • Universities
 1. Hasanbeigi M. Presenting a model of critical success factors of knowledge management for increasing innovation and organizational learning in Iran Airports Company (IAC) [MSc Thesis]. Arak, Iran: Payame Noor University; 2010. [In Persian].
 2. Rypour R, Khajeh Ansari A. Review the challenges and factors of failure in the implementation of knowledge managementplace of publication. Proceedings of the 7th National Conference and 1st International Knowledge Management Conference; 2015 Feb 17-18; Tehran, Iran. [In Persian].
 3. Velmurugan VS. Knowledge management in libraries in the 21st ISST J Adv Librariansh 2012; 3(1): 37-44.
 4. Akhavan P, Oliyaee E, Dastranj Mamaghani N, Saghafi F. Developing knowledge management cycle processes based on knowledge management success factors. Journal of Science and Technology Policy 2011; 3(2): 1-12. [In Persian].
 5. Ugwu C. Implications of the perceived factors for knowledge management implementation in federal university libraries in Nigeria. Libr Philos Pract 2016; 2016: 1448.
 6. Jamshidfard H, Nowkarizi Mand M, Kaffashan Kakhki M. Identifying the organizational barriers in the implementation of knowledge management in the academic libraries. International Journal of Multidisciplinary Thought 2019; 8(1): 143-6.
 7. Iranban SJ. Prioritization of the factors affecting the establishment of knowledge management and its relationship with a competitive advantage and organizational performance. New Approach in Educational Administration 2017; 8(2):127-142. [In Persian].
 8. Rajaei MS, Koohirostami M, Fazeli A, Moghtadaei F. Investigating the organizational barriers affecting the implementation of knowledge management in Khouzestan public libraries. Journal of Studies in Library and Information Science 2015; 6(14): 94-123. [In Persian].
 9. Mohammadi Fateh A, Amiri A, Sharafinejad N, Nazari M. Recognizing obstacles of knowledge management implementation in Imam Ali Military University, a mixed method design. Military Management 2015; 14(56): 114-42. [In Persian].
 10. Rahmani H. Khodadadi D. Assessment of readiness for knowledge management implementation Qazvin Distributionshment Electrical Co. Administrative Evolution Quarterly 2020; 2(9): 6-19. [In Persian].
 11. Fakandu AM, Musa J, Isah Ibrahim I. Towards implementing knowledge management in academic libraries. Lib Inf Perspect Res 2021; 3(1): 94-103.
 12. Mustika S, Rahardjo K, Prasetya A. The effect of perceived organizational support on knowledge sharing and innovative work behavior. Advances in Economics, Business and Management Research 2020; 154: 61-4.
 13. Zawawi AA, Zakaria Z, Kamarunzaman NZ, Noordin N, Sawal MZ, Junos NM, Najid NS. The study of barrier factors in knowledge sharing: A case study in public university. Management Science and Engineering 2011; 5(1): 59-70.
 14. Akbari A, Nooshinfard F, Hariri N. Identifying and prioritizing the barriers to knowledge flow in university libraries based on the maturity model of knowledge management belonged to the American Productivity and Quality Center. Library and Information Science Research 2018; 8(2): 129-46. [In Persian].
 15. Mohammadi Ostani M, Shabani A, Rajaepoor S. The status of knowledge management application in librarians of Isfahan University of Medical Sciences. Iran J Med Educ 2012; 12(3): 167-75. [In Persian].
 16. Mohaghegh N, Hojati Zadeh Y, Kousari R, Fayazi N, Sarebandi Z. Knowledge Management Components in Academic Libraries in Iran: A Systematic Review. J Health Adm 2018; 20(70): 22-39. [In Persian].