نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

2 استادیار، مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

3 استادیار، مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

چکیده

مقدمه: حافظه‌ی سازمانی به عنوان یکی از ابزارهای اجرای مدیریت دانش شناخته شده است. هدف این پژوهش طراحی مدل حافظه‌ی سازمانی برای بخش‌‌‌‌‌‌‌های مدارک پزشکی مراکز آموزشی و درمانی بود.
روش بررسی: این مطالعه به صورت توصیفی- کاربردی بود و در سال 1386 انجام گرفت. کارکنان مراکز آموزشی و درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز جامعه‌ی پژوهش را تشکیل می‌دادند. شناسایی فرایندها و شناسایی دانش‌های مورد نیاز فعالیت‌های بخش مدارک پزشکی از طریق پرسش‌نامه و مصاحبه انجام گرفت. بر اساس نیازسنجی انجام شده و بررسی مدل‌ها، الگوی پیشنهادی تهیه و سپس از طریق آزمون دلفی در معرض قضاوت متخصصان مدارک پزشکی قرار گرفت. از روش‌های آمار توصیفی برای تحلیل داده‌‌ها استفاده شد.
یافته‌ها: کارکنان بخش مدارک پزشکی معتقد بودند در صورت وجود دانش و اطلاعات لازم عملکرد بهتری خواهند داشت
(85 درصد). آنان وجود حافظه‌ی سازمانی را ضروری می‌دانستند (98 درصد) و بروز اشتباهات، کندی کار، بی‌نظمی، نارضایتی و سردرگمی مشتریان را از مشکلات مربوط به جابه‌جایی کارکنان بر شمردند (86 درصد). اکثریت (80 درصد) مدل‌های ارایه شده برای حافظه‌ی سازمانی وظیفه- محور بودند .الگوی نهایی حافظه‌ی سازمانی در این پژوهش، به صورت یک سیستم در نظر گرفته شد و درون‌داد‌ها و فرایندهای آن مشخص گردید؛ نتایج مورد انتظار سیستم نیز به عنوان برون‌دادها ارایه شدند.
نتیجه‌گیری: یک سیستم حافظه‌ی سازمانی که دانش سازمانی را به وظایف کاری مربوط نماید، از ضروریات یک بخش مدارک پزشکی است و می‌تواند باعث بهره‌وری و یادگیری سازمانی شود. در این پژوهش، مجموعه‌ی مؤلفه‌ها و موجودیت‌های الزامی یک سیستم حافظه‌ی سازمانی فعالیت- محور به عنوان ابزاری برای اجرای مدیریت دانش در بخش‌های مدارک پزشکی ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Process-Oriented Model of Organizational Memory: A Prerequisite for Knowledge Management in Medical Records Departments

نویسندگان [English]

  • Farahnaz Sadoughi 1
  • Farbod Ebadifard Azar 1
  • Ahmadi Ahmadi 2
  • Zakieh Piri 3

1 Associate Professor, Health Infomation Management, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Health Infomation Management, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Health Infomation Management, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran

چکیده [English]

Introduction: Organizational memory (OM) is a tool for implementation of knowledge 
management. The objective of this study was designing an OM for medical records (MR) 
departments. 
Methods: This descriptive study was carried out in 2007. The study population consisted of all 
employees in five teaching hospitals in Tabriz. Process and required knowledge identification 
was performed through questionnaires and structured interviews with 65 employees. OM models 
were derived from the available literature and the Internet. Our model was provided according to 
the assessment and review of models. Then, experts in health information management gave their 
opinion on the model by Delphi technique. 
Results: The studied employees believed that their performance could have been better if the 
required knowledge had been provided (85%). They considered OM as necessary (98%) and 
indicated mistakes, work slowness, dissatisfaction and confusion of clients as some subsequences 
of employees transfer. Most models provided for OM (86%) were process-based. Our model was 
considered as a system in which inputs, processes and outputs were determined. 
Conclusion: An OM system which relates organizational knowledge to the business processes is 
a necessity for an MR department. This system can lead to organizational learning and 
productivity. In this study, a set of items and entities required for a process-based OM system 
were provided

کلیدواژه‌ها [English]

  • Models
  • Theoretical
  • Knowledge Management
  • Organizational Memory