نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

2 دانشیار، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی،دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری، گروه سیاست‌گذاری سلامت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: امروزه نوع جدیدی از مفهوم رهبری مطرح است که بر ارایه‌ی خدمت به دیگران، دیدگاه کلی نسبت به کار، توسعه‌ی فردی و تصمیم‌گیری مشترک تأکید دارد که تحت عنوان «رهبری معنوی» نامیده می‌شود. نهضت رهبری معنوی شامل مدل‌های خدمت‌گزاری رهبری، مشارکت دادن کارکنان و توانمندسازی آنان می‌باشد که بر اساس فلسفه‌ی رهبری خدمت‌گزار بنا نهاده شده است. هدف این پژوهش، شناسایی رابطه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی رهبری معنوی و ابعاد آن با کیفیت زندگی کاری کارکنان در بیمارستان آموزشی- درمانی شهید هاشمی‌نژاد شهر تهران بود.
روش بررسی: پژوهش حاضر از نظر نتایج کاربردی بود که به صورت مقطعی در سال 1388 انجام گرفت. نمونه‌ی پژوهش شامل 111 نفر از پرسنل شاغل در بیمارستان شهید هاشمی‌نژاد بود. داده‌ها با استفاده از پرسش‌نامه‌ی رهبری معنوی Fry و نیز پرسش‌نامه‌ی کیفیت زندگی کاری Casio جمع‌آوری و به وسیله‌ی نرم‌افزار SPSS و آزمون Spearman تحلیل شد. 
یافته‌ها: بین رهبری معنوی و هفت بعد آن (چشم‌انداز سازمانی، عشق به نوع دوستی، ایمان به کار، معنی‌داری در کار، عضویت در سازمان، تعهد سازمانی و بازخورد عملکرد) با کیفیت زندگی کاری کارکنان در مرکز آموزشی درمانی هاشمی‌نژاد رابطه‌ی معنی‌دار و مثبت وجود داشت (001/0 > P).
نتیجه‌گیری: رهبری معنوی با فراهم نمودن زمینه‌های مساعد و حمایت کننده برای کارکنان، شرایطی را فراهم می‌سازد تا با تلاش در جهت تحقق اهداف سازمان، نیازها و اهداف خود را برآورده کنند و توانایی‌های بالقوه‌ی خود را آشکار سازند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Spiritual Leadership and Quality of Work Life in an Iranian Educational-Medical Hospital*

نویسندگان [English]

 • Hassan Jafari 1
 • Mohammad Reza Maleki 2
 • Hossein Safari 3
 • Rahim Khodayari Zarnaq 4

1 Lecturer, Health Services Management, Ahvaz JundiShapur University of Medical Sciences, Ahvaz , Iran

2 Associate Professor, Health Services Management, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

3 MSc Student, Health Services Management, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

4 PhD Student, Health Policy, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: A new kind of leadership, called spiritual leadership, emphasizes on serving to others, general attitude toward work, personal development, and collaborative decision making. Spiritual leadership has been developed based on the philosophy of servant leadership and includes staff participation and empowerment. This research aimed to survey the relationship between spiritual leadership and its seven dimensions on the quality of work life among the staff members of Hasheminejad Hospital, Tehran, Iran.
Methods: This descriptive, applied research was carried out on 111 staff members of
Hasheminejad Hospital in 2010. Data was collected by Fry's spiritual leadership survey and quality of work life questionnaire of Casio model. Data was analyzed by descriptive statistics and Spearman test in SPSS.
Results: There were significant and positive correlations between spiritual leadership and its seven dimensions (vision, altruistic love, hope, meaning, membership, organizational commitment, and performance feedback) and quality of work life among the staff of Hasheminejad Hospital.
Conclusion: Spiritual leadership provides supporting backgrounds for staff and helps them meet the organizational goals by pursuing their aims and needs through using their potentials.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Spiritual Leadership
 • Hospitals
 • Teaching
 • Personnel
 • Quality of Life
 1. Moxley BS. Leadership and spirit: breathing new vitality and energy into individuals and organizations. San Francisco: Jossey-Bass Publishers; 2000.
 2. Giacalone RA, Jurkiewicz CL. Handbook of workplace spirituality and organizational performance. New York: M.E. Sharpe; 2003. p. 3-28.
 3. Pfeiffer J. Business and the spirit. In: Giacalone RA, Jurkiewicz CL, Editors. Handbook of workplace spirituality and organizational performance. New York: M.E. Sharpe; 2003. p. 29-45.
 4. Strack JG, Fottler MD, Kilpatrick AO. The relationship of health-care managers' spirituality to their self- perceived leadership practices. Health Serv Manage Res 2008; 21(4): 236-47.
 5. Fairholm GW. Mattering inner leadership. Westport: Praeger; 2001.
 6. Fry LW, Vitucci S, Cedillo M. Spiritual leadership and army transformation: Theory, measurement, and establishing a baseline. The Leadership Quarterly 2012; 16(5): 835-62.
 7. Dushon D, Plowman DA. Nurturing the spirit at work: Impact on unit performance. The Leadership Quarterly 2005; 16(4): 807-33.
 8. Fry LW, Slocum JW. Maximizing the triple bottom line through spiritual leadership. Organizational Dynamics 2008; 37(1): 86-96.
 9. Fry LW. Toward a theory of spiritual leadership. The Leadership Quarterly 2003; 14: 693-727.
 10. Naderi N, Rajaei Pour S, Jamshidian AR. Concepts and Strategies of Staff Empowerment. Tadbir 2007; 18(186): 65-7. [In Persian].
 11. Morhed J, Grifen R. Organizational Behavior. Trans. Alvani M, Memarzade G. Tehran: Morvarid Publication; 1995. [In Persian].
 12. Shimon L. Managing Human Resources. Trans. Toosi A. Tehran: Publishing Center for Public Management p. 354; 1991.
 13. Ziyaei MS, Nargesian A, Aybaghi Isfahani S. The impact of spiritual leadership on staff empowerment in Tehran University. Journal of Public Administration 2008; 1(1): 67-86. [In Persian].
 14. Cascio WF. Managing human resources: productivity, quality of work life, profits. New York: Irwin McGraw- Hill; 1994.
 15. Modares M. Impact of quality of work life on product growing In zob-ahan Isfahan [MSc Thesis]. Isfahan: Khorasgan Branch, Islamic Azad University; 2004. [In Persian].
 16. Fry LW, Cohen P. Spiritual Leadership as a Paradigm for Organizational Transformation and Recovery from Extended Work Hours Cultures. Journal of Business Ethics 2009; 84(2): 265-78.
 17. Gibbons P. Spirituality at work: A pre-Theoretical overview [MSc Thesis]. London: Birnbeck College, University of London; 2001.
 18. Ashmos DP, Duchon D. Spirituality at Work: A Conceptualization and Measure. Journal of Management Inquiry 2000; 9(2): 134-45.
 19. Daft RL, Lengel RH. Fusion leadership: unlocking the subtle forces that change people and organizations. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers; 1998.
 20. Lau RS. Quality of work life and performance - An ad hoc investigation of two key elements in the service profit chain model. International Journal of Service Industry Management 2000; 11(5): 155-62.
 21. Abas Pour A. Advanced Human Resources Management (Approaches, Processes and functions). Tehran: Samt Publication; 2005. [In Persian].
 22. Jafari H. The Relationship between Spiritual Leadership and Quality of Work Life in Educational-Medical Center of Hasheminejad [MSc Thesis]. Tehran: Iran University of Medical Sciences; 2010. [In Persian].