نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پزشک عمومی و کارشناس ارشد، بهداشت عمومی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تهران، ایران

2 دانشیار، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

3 دانشیار، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 دکترای تخصصی، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، اداره کل تشکیلات و آموزش شهرداری تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: بهره‌وری هر سازمان تا حد قابل ملاحظه‌ای به ذخیره‌ی دانش، مهارت، خلاقیت و تجربه‌ی نیروی انسانی آن سازمان بستگی دارد. از این‌رو، ضروری است که هر سازمان با تنظیم برنامه‌ی آموزش، نیازهای توسعه‌ی فردی، شغلی و سازمانی را استخراج و تأمین کند. این مقاله به صورت گزارش موردی، برنامه‌ی ارتقای عملکرد مدیران شاغل در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را از طریق مسلح ساختن آن‌ها به دانش، بینش و مهارت‌های مدیریتی مورد نیاز مأموریت سازمانی تشریح نموده است.
روش بررسی: توانمندسازی مدیران بر اساس رویکرد «آموزش مبتنی بر شایستگی»، در سال‌های 87-1381، با طراحی برنامه‌ی 7 مرحله‌ای و تشکیل کمیته‌ی تخصصی آموزش و راه‌اندازی 7 مرکز آموزش- پژوهش- مشاوره در وزارت بهداشت انجام شد و کلیه‌ی مدیران شاغل در این وزارتخانه را تحت پوشش قرار داد. در هر مرحله، از یافته‌های مطالعات قبلی و یا اجرای پژوهش‌های جدید استفاده شد. کمیته‌ی آموزش با استفاده از ابزارها و روش‌های علمی، صحت اطلاعات ثانویه و اولیه‌ی هر مرحله و همچنین شیوه‌ها و نتایج اجرای دوره‌های آموزشی را مورد تأیید قرار داد.
یافته‌ها: نیازهای آموزشی استخراج شده، بسته‌های آموزشی تدوین شده و دوره‌های آموزشی اجرا شده به تفکیک سطوح مدیریت، در راستای اهداف، راهبردها و فرآیندهای کلان و اهم مسایل وزارتخانه بودند و تکالیف قانونی و ظرفیت‌های شغلی و سازمانی مورد نیاز مدیران را پوشش می‌دادند. ارزیابی عملکرد مدیران در دوره‌ی زمانی 6 ماهه و یک ساله نشان داد که رتبه‌های مدیران آموزش دیده، نسبت به دوره‌ی زمانی قبل از خود و نسبت به مدیرانی که دوره‌ی آموزش را سپری نکرده بودند، به ترتیب رشد متوسطی معادل 25 درصد و 37 درصد داشته است و عملکرد آن‌ها بهتر بوده است. این در حالی بود که اغلب مدیران شاغل، از دانش، مهارت و تجربه‌ی مدیریتی مناسب با مأموریت‌های سازمانی خود برخوردار نبودند.
نتیجه‌گیری: برای ارتقای عملکرد مدیران، توجه به مأموریت سازمانی و توانایی‌های علمی و اجرایی مورد نیاز آن‌ها ضروری است. این تجربه نشان می‌دهد که الگوی آموزش مبتنی بر شایستگی، شیوه‌ای مناسب برای ارتقای عملکرد فردی، شغلی و سازمانی به حساب می‌آید و می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های موجود، آن را در سطوح سازمانی و مدیریتی وزارت بهداشت به کار گرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Competency-Based Training of Managers in the Iranian Ministry of Health and Medical Education*

نویسندگان [English]

 • mohammad salarianzadeh 1
 • Mahdi Jafari Sirizi 2
 • Mohammad Hossein Yarmohammadian 3
 • Ali Maher 4

1 Health, Ministry of Health and Medical Education, Tehran, Iran.

2 Associate Professor, Health Services Management, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

3 Associate Professor, Educational Planning, Health Management and Economics Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

4 Health Services Management, Education Center of Tehran Municipality, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: In every organization, productivity is considerably related with organizational knowledge, experience, creativity, and skills. Therefore, an organization must develop training programs to extract and supply individual, occupational, and organizational needs. This case study described the management performance promotion plan in the Iranian Ministry of Health and Medical Education (MOHME). The plan aimed to strengthen the knowledge, insight, and skills of managers for organizational missions.
Methods: Competency-based training (CBT) was used to empower managers in the Iranian MOHME during 2002-2008. The program included 7 stages for which a professional training committee was formed and 7 education-research-consultation centers were established. All man-agers of MOHME were covered by the program. In every stage, both the findings of previous studies and implementation of new research were used. The training committee confirmed the validity of the primary and secondary information, the training method, and results in every stage by using scientific methods and tools.
Results: The extracted needs, developed packages and implemented courses were in line with the objectives, strategies, problems, legal duties and organizational and occupational needs of the MOHME. Managers' performance assessment at 6-month and one-year intervals showed their per-formance was improved by 25%. Their performance was also 37% higher than untrained managers. Most managers did not initially possess adequate management knowledge, skills, and experience.
Conclusion: In order to promote performance of managers, attention must be paid to organiza-tional missions and the required skills and knowledge. CBT is an appropriate model for improv- ing individual, professional, and organizational performance of managers and can be used in the Iranian MOHME.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Manager Training
 • Health
 • Competency-Based Education
 1.  

  1. National Management and Planning Organization. Approvals of Trainning and Improvement of Human Re-sources. Tehran: NMPO Press; 2002.
  2. Sadri S, Pakdel R. Modular Training. Tehran: Publications Management and Planning Organization; 2004. p. 4-6.
  3. Sadri S, Tabatabei A, Pakdel R. Public Employee Training System. Tehran: National Management and Planning Organization; 2004. p. 24-8.
  4. Asef Zadeh S, Reza Pour A. Health Management. 2nd ed. Qazvin: Hadith Emrooz Publication; 2006.
  5. Sadaghiani E. Hospital Management. 1st ed. Tehran: Jahan Rayane Publication; 1998.
  6. Rivkani F. Assessment of Required Management Information of Hospital Managers of Ministry of Health and Medical Education in Tehran in 2000 [Thesis]. Tehran:Tehran University of Medical Education; 2001.
  7. Abolhassani F. Determination of the average age cycle of Iranian Health Managers in 1994-1998 and their reloca- tion causes [Project]. Tehran: Ministry of Health and Medical Education; 1999.
  8. Salarianzadeh MH, Sadr F. Management system in Hospital. Proceedings of the 48th. Session of National univer-sity presidents of Medical Science Universities; 2003 Jan 10-12; Tehran, Iran; 2003.
  9. Ulrich D, Brockbank W. The Human Resource Value Proposition. Trans. Dabiri A, Gharaei Pour R. Tehran: Ahar Publication; 2006.
  10. Blakemore S. A competency based approach to RedR's training and learning activities [Online]. 2008; Available from: URL: www.redr.org.uk/objects.../redr_uk_competency_approach_sm_2/
  11. Guthrie H. Competence and Competency-based Training: What the Literature Says. National Centre for Voca-tional Education Research (NCVER) 2009. Available from: URL: http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/detailmini.jsp/
  12. Harris R, Hobart B, Lundberg D. Competency-Based Education and Training: Between a Rock and a Whirlpool. Melbourne: Macmillan Education AU; 1995.
  13. Australian Committee for Training Curriculum. Competency-based Education and Training: A Bibliography : an Adjunct to the ACTRAC Staff Development Project for the User's Guide to Course Design for Competency- based Curriculum. New York: Elizabeth Scholefield; 1992.
  14. Guthrie H, National Centre for Vocational Education Research. Competence and Competency-based Training: What the Literature Says. Melbourne: NCVER; 2009.
  15. Jones EA, Voorhees RA, Paulson K. Defining and Assessing Learning: Exploring Competency-based Initiatives: Report of the National Postsecondary Education Cooperative Working Group on Competency-Based Initiatives in Postsecondary Education. Washington, DC: National Center for Education Statistics, Office of Educational Research and Improvement, U.S. Department of Education; 2002. p. 8, 46-48
  16. Safari S. Reengineering of Key-Core processes of Ministry of Health and Medical Education in 2002-2004 [Project]. Tehran: Academic Jihad; 2004. 2012.
  17. Hatami M. Reengineering of management jobs in Ministry of Health and Medical Education in 2005 [Project]. Tehran: Applied Research of Ministry of Health and Medical Education; 2005. 2012.
  18. Mahdavi M. Trainning need assessment of managers of Ministry of Health and Medical Education in 2002-2004 [Project]. Tehran: Applied Research of Ministry of Health and Medical Education; 2004. 2012.
  19. Yarmohammadian MH. Trainning need assessment of managers of Medical Science Universities in 2002-2004 [Project]. Tehran: Applied Research of Ministry of Health and Medical Education; 2004.
  20. Ahmad Pour MH. Trainning need assessment of selected jobs in Ministry of Health and Medical Education based on ISO 10015 in 2004 [Project]. Tehran: Applied Research of Ministry of Health and Medical Education; 2005.
  21. Yarmohammadian MH. Preparation of Training packages for Managers of Medical Science Universities in 2004-2005 [Project]. Tehran: Applied Research of Ministry of Health and Medical Education; 2005.
  22. Mahdavi M. Preparation of Training packages for Managers of Ministry of Health and Medical Education in 2004-2005 [Project]. Tehran: Applied Research of Ministry of Health and Medical Education; 2005.
  23. Director for comprehensive training system of government employees. Iranian cabinet directive No.:102/22554. [Online]. 2001. Available from: URL: http://www.agriservices.ir/docs/laws/instruction.htm
  24. Mantha SS, Sivaramakrishna M. Training Needs Assessment Methodology-A Toolkit. Andhra Pradesh: Center for Good Governance [Online]. 2001; Available from: URL: www.faocopemed.org/old_copemed/reports/tna/method_pr.htm/
  25. Center of Management Development and Administrative Reform. Performance reporting of Administrative reform. Tehran: Ministry of Health and Medical Education; 2004. p. 63-71.
  26. National Management and Planning Organization. Approvals of Trainning and Improvement of Human Re-sources. Tehran: NMPO Press; 2002.
  27. Yarmohammadian MH, Bahrami S. Needs Assessment in health and medical educational organizations. Isfahan: Honarhayeh Ziba Publication; 2006. p. 23-5.
  28. Hoeckel K, Field S, Justesen TR, Kim M. Learning for Jobs OECD reviews of vocational education and training Australia. Organisation for Economic Co-operation and Development; 2008.
  29. National Volunteer Skills Centre. A Guide to Writing Competency Based Training Materials. Melbourne: Na-tional Volunteer Skills Centre; 2003. p. 10-1.
  30. Weigel T, Mulder M, Collins K. The concept of competence in the development of vocational education and training in selected EU member states. Journal of Vocational Education & Training 2007; 59(1): 53-66.
  31. Torr A. A complex view of professional competence. Proceedings of the 17th National Vocational Education and Training Research Conference; 2008 Jul 9-11; Adelaide, Australia; 2008.
  32. Curwood MR. Competency-based Training and Assessment in the Workplace [Thesis]. Melbourne: School of Education, University of Melbourne; 2004. p. 17-33.
  33. Curtain R. Implementing Competency-based Training in the Workplace: A Case-study in Workforce Participa-tion. Asia Pacific Journal of Human Resources 1994; 32(2): 133-43.
  34. Palomba CA, Banta TW. Assessment essentials: planning, implementing, and improving assessment in higher education. San Francisco: Jossey-Bass Publishers; 1999.