نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ،کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، روانشناسی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

2 دانشیار، روانشناسی صنعتی و سازمانی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 استاد، روانشناسی صنعتی و سازمانی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: وجود هم‌گرایی بین ارزش‌ها در محیط‌های شغلی، نقشی تعیین کننده در ایجاد برون‌دادهای مثبت فردی و سازمانی ایفا می‌کند. از آنجایی که پرستاری حرفه‌ای است که در شرایط سخت بیماری، خدمات ارزشمندی را به جامعه ارایه می‌دهد، پژوهش حاضر با هدف شناسایی هم‌گرایی بین ارزش‌های فردی و حرفه‌ای در پرستاران بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام گردید.
روش بررسی: در این پژوهش که به صورت مقطعی انجام پذیرفت، تعداد 103 پرستار شاغل در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان که در سال 1389مشغول به کار بودند، به صورت طبقه‌ای با توجه به نسبت‌های حجمی انتخاب و ارزش‌های آن‌ها توسط پرسش‌نامه‌های زمینه‌یابی ارزش‌های Rokeach و مقیاس ارزش‌های حرفه‌ای پرستاری Weis و Schank مورد بررسی قرار گرفت. اعتبار و پایایی ابزارها در سطح مطلوبی (بالای 7/0) گزارش شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری 16SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: بین عوامل ارزش‌های فردی و حرفه‌ای رابطه‌ی معنی‌داری وجود داشت (05/0 > P)، چنانچه پرستاران بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بین ارزش‌های مهم خود مثل هماهنگی درونی با امنیت، وفاداری با اعتماد و امنیت و یا دنیایی از صلح با صداقت، رابطه احساس می‌کردند. به علاوه، در اهمیت ارزش‌های فردی آزادی و خلاقیت، فرمان‌برداری و گذشت در بین زنان و مردان تفاوت معنی‌داری وجود داشت (05/0 > P)؛ اما در ارزش‌های حرفه‌ای، این تفاوت‌ها معنی‌دار نبود.
نتیجه‌گیری: بین تعدادی از ارزش‌های فردی پرستاران و ارزش‌های مهم و محوری آن‌ها در حرفه‌شان هم‌گرایی و هم‌سویی وجود دارد. این نتایج در راستای پژوهش‌های گذشته نشان می‌دهد که هم‌گرایی ارزش‌های فردی و حرفه‌ای منجر به افزایش تناسب فرد- شغل و فرد- سازمان می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Personal (Instrumental and Terminal) and Professional Values among Nurses in Hospitals Affiliated to Isfahan University of Medical Sciences, Iran*

نویسندگان [English]

 • Azadeh Askari 1
 • Hamid Reza Oreyzi 2
 • Abolghasem Nouri 3

1 PhD Student, Psychology, Research Center of Social Factor Impact on Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

2 Associate Professor, Psychology, Research Center of Social Factors Effective on Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

3 Professor, Psychology, Research Center of Social Factors Effective on Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: Congruity of values in workplace has a determining effect on personal and
organizational outcomes. On the other hand, nurses provide invaluable services during the difficult times of sickness. The aim of this research was thus to investigate the relationship between personal and professional values among nurses working in hospitals affiliated to Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
Methods: In a cross-sectional study, stratified sampling was used to select 103 nurses who were working in hospitals affiliated to Isfahan University of Medical Sciences during 2010. Their values were investigated by valid and reliable Rokeach Value Survey (RVS) and the Nursing Professional Values Scale (Weis and Schank). The collected data was analyzed by SPSS16 .
Results: Our findings revealed a significant relationship between personal and professional values (P < 0.05). In fact, nurses felt congruity in their important values such as inner harmony with security, loyalty with trust and security, or a world at peace with honesty. In addition, although some personal values like freedom, creativity, obedience, and amnesty were significantly different between men and women (P < 0.05), no significant differences in professional values were observed between the two sexes.
Conclusion: Our results showed that a congruity between personal and professional values among nurses. It can be concluded that congruity between personal and professional values would lead to appropriate person-job and person-organization relations.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ethics, Professional
 • Social Values
 • Nursing
 1. Davies HT, Nutley SM, Mannion R. Organisational culture and quality of health care. Qual Health Care 2000; 9(2): 111-9.
 2. Cho ES. Work values and business ethics in Korea. Advances in Developing Human Resources 2009; 11(2): 235-52.
 3. Rassin M. Nurses' professional and personal values. Nurs Ethics 2008; 15(5): 614-30.
 4. Gharamaleki AF. Ethical Organizations in Business. Qom: Majnoon Publication; 2007. p. 53-70. [In Persian].
 5. Schwartz S. Value Priorities and Behavior: Applying a Theory of Integrated Value Systems. Psychology 1996; 8(1): 1-24.
 6. Weis D, Schank MJ. Development and psychometric evaluation of the Nurses Professional Values Scale--Revised. J Nurs Meas 2009; 17(3): 221-31.
 7. Altun I. Burnout and nurses' personal and professional values. Nurs Ethics 2002; 9(3): 269-78.
 8. Naseri Mohammad Abadi A. Investigating the Mediating role of Person-Environment fit in the relationship between Public Sector Motivation and Organizational Outcomes among Isfahan Public Hospital Nurses [MSc Thesis]. Isfahan: The University of Isfahan; 2010. [In Persian].
 9. Vogel RM, Feldman. Integrating the level of Person-Environment Fit: The Roles of Vocational Fit and Group Fit. Journal of Vocational Behavior 2009; 75(1): 68-81.
 10. Kristof-Brown AL, Zimmerman RD, Johnson EC. Consequences of Individuals' Fit at Work: A Meta-Analysis of Person-Job, Person-Organization, Person-Group, and Person-Supervisor. Personnel Psychology 2005; 58(2): 281-342.
 11. Jaeger W. Die Forming des griechischen Menschen. Trans. Lotfi MH. Tehran: Kharazmi Publication; 1997.
 12. Wright BE, Pandey SK. Public Service Motivation and the Assumption of Person-Organization Fit Testing the Mediating Effect of Value Congruence. Administration & Society 2008; 40(5): 502-21.
 13. Tranberg M, Slane S, Ekeberg SE. The Relation between Interest Congruence and Satisfaction: A Metaanalysis. Journal of Vocational Behavior 1993; 42(3): 253-64.
 14. Basurto HS, Fraile CL, Weis D, Urien EL, Elsden CA, Schank MJ. Nursing professional values: validation of a scale in a Spanish context. Nurse Educ Today 2010; 30(2): 107-12.
 15. Bright L. Does Person-Organization Fit Mediate the Relationship Between Public Service Motivation and the Job Performance of Public Employees? Administration 2007; 27(4): 361-79.
 16. Hoffman BJ, Woehr DJ. A quantitative review of the relationship between personG_ôorganization fit and behavioral outcomes. Journal of Vocational Behavior 2006; 68(3): 389-99.
 17. Vinzant JC. Where values collide: Motivation and role conflict in child and adult protective services. American Review of Public Administration 1998; 28(4): 347-66.
 18. Feldman DC, Ng TW. Careers: Mobility, Embeddedness, and Success. Journal of Management 2007; 33(3): 350-77.
 19. Furnham A, Petrides KV, Jackson CJ, Cotter T. Do personality factors predict job satisfaction? Personality and Individual Differences 2002; 33(8): 1325-42.
 20. Farahani H, Oreyzi H. Advanced Research methods in Humanities (a practical approach). Isfahan: Jahad Daneshgahi Publications; 2000. p. 132-67. [In Persian].
 21. Oreyzi HR. Social Justic among Isfahan Teachers. Social Welfare Quarterly 2002; 3(13): 145-64. [In Persian].
 22. Weis D, Schank MJ. An instrument to measure professional nursing values. J Nurs Scholarsh 2000; 32(2): 201-4.
 23. Lawshe CH. A quantitative approach to content validity. Personnel Psychology 1975; 28(4): 263-75.
 24. Heidegger M, Being and Time. translated by: Jamadi S, Ghoghnous, Tehran, Iran, 2009.
 25. Mashhadi HA, Oreyzi HR. Comparison the motivational path in teachers in school of children with special need and normal schools. Amoozeh Journal 2000; 6: 36-42. [In Persian].
 26. Schultz P, Schultz S. Theories of personality. Trans, Mohamadi SY. Tehran: Virayesh Publication; 2005. [In Persian].
 27. Goldstain A. Psychology of Group Aggression. Trans. Rashidi M. Entezami Publication; 2011.
 28. Asgari A, Nouri A. Investigating the relationship between workaholic and general health in an organization in Isfahan. Iran Occupational Health 2010; 8(2): 1-14.
 29. Aronson E. Social Psychology. Trans. Shokrkon H. Tehran: Roshd Publication; 2005.
 30. Guilford P, Gershon A, Merrifield PR. Creativity tests for children. California: Sheridan Psychological Services; 1973.
 31. Sternberg RJ, Kaufman SB. The Cambridge Handbook of Intelligence. New York: Cambridge University Press; 2011.
 32. Quaye B. An Evaluation of Nursing Staff Values And Organizational Vincentian Values [Thesis Doctoral]. Los Anjeles: Education in Organizational Change Pepperdine University; 2009.
 33. Verplanken B. Value congruence and job satisfaction among nurses: a human relations perspective. International Journal of Nursing Studies 2004; 41(6): 599-605.
 34. Posner BZ, Kouzes JM, Schmidt WH. Shared values make a difference: An empirical test of corporate culture. Human Resource Management 1985; 24(3): 293-310.
 35. Massey M. Values development [Online]. 2008 [cited 2008 May 26]; Available from: URL:

http://www.changingminds.org/explanations/values/values.development.htm/

 1. Stephens KR, Karnes FA, Whorton J. Gender differences in creativity among. American Indian third and fourth grade students. Journal of American Indian Education 2001; 40(1): 57-65.
 2. Riggio RE. Introduction to organizational and Industrial Psychology. Trans. Hossein Zadeh D, Labadi Z, Salehi P. Tehran: Maziyar Publication; 2004.