نویسندگان

1 کارشناس ارشد، آموزش مدارک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

2 دانشیار، مدیریت برنامه ریزی آموزشی، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

3 مربی، آموزش مدارک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،اصفهان، ایران.

4 استادیار، مدیریت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: امروزه بسیاری از سازمان‌ها تلاش می‌کنند تا در تکامل تدریجی فرآیندهای خویش، بلوغ بیشتری پیدا نمایند. درصد زیادی از این سازمان‌ها به مدل‌های بالندگی روی آورده‌اند. PCMM (People capability maturity model) یکی از این مدل‌ها است که بر توسعه‌ی مهارت‌های انسانی سازمان متمرکز می‌باشد. هدف از کاربرد PCMM در سازمان، توسعه‌ی مستمر مهارت‌های کارکنان می‌باشد. هدف از این پژوهش، شناسایی نیاز‌های سطوح بلوغ سازمانی پرسنل بخش مدارک پزشکی بیمارستان‌های دولتی شهر اصفهان و تعیین نقاط قوت و ضعف و مهارت‌های آنان با استفاده از مدل فوق بوده است.
روش بررسی: مطالعه‌ی حاضر توصیفی- مقطعی و از نوع پژوهش‌های کاربردی بود. پژوهشگر با توزیع پرسش‌نامه بین 34 نفر از کارکنان بخش‌های مدارک پزشکی در 17 بیمارستان دولتی اصفهان، به شناسایی نیازهای سطوح اول و دوم بلوغ در آن‌ها بر اساس PCMM در سال1387 پرداخت. برای این منظور، از پرسش‌نامه‌ی استاندارد استخراج شده از مدل PCMM استفاده نمود که روایی آن توسط متخصصان و کارشناسان و پایایی آن با ضریب Chronbach's alpha 96/0 تأیید شده بود. نتایج حاصل از پاسخ‌های این پرسش‌نامه، بر طبق اهداف تحقیق و با استفاده از نرم‌افزار SPSS مورد پردازش قرار گرفت که با استفاده از آمار توصیفی متناسب با سؤالات پژوهش تحلیل شد.
یافته‌ها: نمره‌ی میانگین مهارت و توانمندی کارکنان بخش‌های مدارک پزشکی بیمارستان‌های دولتی شهر اصفهان در سطح دوم بلوغ 35 از 56 بود. کارکنان بخش مدارک پزشکی بیمارستان عیسی بن مریم (ع) با نمره‌ی میانگین 55 دارای بالاترین سطح بلوغ در سطح دوم یعنی سطح مدیریت شده‌ی مدل PCMM و کارکنان بخش‌های مدارک پزشکی بیمارستان‌های کاشانی و شریعتی با نمره‌ی میانگین 24 در پایین‌ترین سطح قرار داشتند. بین بلوغ سازمانی و ویژگی‌های کارکنان مدارک پزشکی این بیمارستان‌ها رابطه‌ی معنی‌داری وجود نداشت.
نتیجه‌گیری: میانگین مهارت و توانمندی کارکنان بخش مدارک پزشکی اغلب بیمارستان‌ها در حوزه‌ی فرایندی کارگزینی در سطح بالا و در حوزه‌ی آموزش و توسعه و محیط کار در سطح پایینی قرار دارد. استفاده از این مدل، موجب افزایش دقت مسؤولین و کارکنان در شناسایی نقاط ضعف عملیات و فعالیت‌های جاری می‌شود. توجه دقیق بر روی فرایند‌ها به این منظور، زمینه‌های بهبود و ارتقای فرایند‌ها را فراهم می‌آورد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Organizational Maturity Needs in Medical Record Departments of Isfahan Public Hospitals Based on People Capacity Maturity Model (PCMM)*

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Hatampour 1
  • Mohammad Hossein Yarmohammadian 2
  • Nahid Tavakoli 3
  • Asadolah Shams 4

1 MSc, Medical Records Education, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

2 Associate Professor, Educational Planning, Health Management and Economic Research Center, Isfahan University of Medical Sciences. Isfahan, Iran.

3 Lecturer, Medical Records Education, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

4 Assistant Professor, Management, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

چکیده [English]

Introduction: Today, many organizations attempt to fully develop in gradual evolution of their 
processes. PCMM is one of the models which focus on improving organizational human 
capabilities. This model is applied to continually increase people's ability to attract, develop, 
motivate, organize and retain the skills. In this study, PCMM was used to investigate 
organizational maturity needs in medical record departments of Isfahan public hospitals and to 
determine strengths, weaknesses, skills and capabilities of their staff members. 
Methods: This was an applied, cross-sectional study in which data was collected by 
questionnaires. The questionnaires were given to the staff of Isfahan public hospitals to 
investigate PCMM model needs at levels 1 and 2. The questionnaire has been extracted from the 
PCMM model and its validity and reliability have been approved by Cronbach's alpha (α = 0.96). 
The collected data was analyzed by SPSS using descriptive statistics. 
Results: Our findings showed that the mean score of skills and capabilities of medical record 
staff in governmental hospitals was 35 (out of 56). Medical record staff of hospital number 10 
had the maximum maturity in level 2 of PCMM model (mean score = 55). Hospitals number 1 
and 4 had minimum maturity in level 2 of PCMM model (mean score = 24). There was no 
significant relation between organizational maturity and the characteristics of medical record staff. 
Conclusion: PCMM model application would lead the staff and managers to pay increased 
attention to identifying the weaknesses of current activities and practices to improve and develop 
the onging processes. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Needs Assessment
  • Organizational Maturity
  • People Capacity Maturity Model
  • Medical Records Department
  • Hospitals