نویسندگان

1 دانشجوی دکتری،کتابداری ،واطلاع رسانی دانشگاه شهیدچمران،اهواز،ایران.

2 .دانشجوی دکتری،کتابداری واطلاع رسانی،دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد،ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد،کتابداری واطلاع رسانی،دانشگاه اصفهان،اصفهان،ایران.

4 .استادیار، کتابداری و اطلاعذرسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران.

چکیده

مقدمه: مقالات نمایه شده در پایگاه‌های استنادی معتبر، نشانگر سهم دانشمندان در پیشبرد دانش و توسعه‌ی پایدار در هر کشور می‌باشد. از این‌رو می‌توان براساس استنادات انجام شده به مقالات افراد، میزان مقبولیت آنان را در جامعه‌ی علمی ارزیابی کرد. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی قانون باروری لوتکا (Lotka) و برادفورد (Bradford) در مورد تولیدات علمی محققان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بین سال‌های 2008-1992 در پایگاه علوم (WOS) بود.
روش بررسی: نوع پژوهش کاربردی بود و برای انجام آن از شاخص‌های علم‌سنجی استفاده شده است. داده‌ها در دو مرحله مرتب و تحلیل شدند. ابتدا داده‌ها با کمک پایگاه WOS (Web of science) در قالب فایل‌های Plain text استخراج و در رایانه‌ی شخصی ذخیره شدند. در مرحله‌ی دوم، داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار ISI.exe شناسایی، تحلیل و وارد برنامه‌ی صفحه‌ی گسترده (Excel) شدند. جامعه‌ی پژوهش 802 مقاله‌ی تولید شده توسط محققان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بین سال‌های 1992 تا 2008 بود که تمامی مقالات مورد بررسی قرار گرفت. همچنین در این پژوهش از قاعده‌ی لوتکا، برادفورد و فرمول ضریب همکاری گروهی نویسندگان استفاده شد.
یافته‌ها: توزیع مقالات تولید شده توسط محققان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از قانون لوتکا تبعیت می‌کند، یعنی تعداد اندکی از نویسندگان، بخش اعظمی از تولیدات علمی را منتشر می‌کنند. همچنین توزیع پراکندگی مجلات منتشر کننده‌ی انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، از قانون برادفورد پیروی می‌کند، یعنی تعداد اندکی از مجلات، بیشترین تعداد مدارک علمی را منتشر می‌کنند. در کل 22026 استناد در خود مجموعه‌ بازیابی شده به 3256 مجله وجود داشت. در گروه‌بندی مجلات بر اساس قاعده‌ی برادفورد، تعداد مجلات در هر گروه باید از نصف مجلاتی که هر کدام یک بار مورد استناد واقع شده‌اند، بیشتر باشد. بر این اساس، مجلات به 5 گروه تقسیم شدند و ضریب برادفورد برابر با 69/1 محاسبه گردید. در رابطه‌ی همکاری با سایر نویسندگان کشورها هم محققان این دانشگاه بیشترین همکاری را با نویسندگان کشورهای آمریکا (با 33 مقاله)، کانادا و انگلستان (با 24 مقاله) داشته‌اند. همچنین ضریب مشارکت محققان 967/0 می‌باشد.
نتیجه‌گیری: دانشمندان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در نگارش آثار خود از همکاری گروهی بالایی برخوردارند؛ همچنین آن‌ها علاوه بر محققان ایرانی با محققان سایر کشورها هم همکاری علمی دارند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که اغلب مدارک متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، توسط تعداد اندکی از دانشمندان این دانشگاه تولید شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Lotka's Law of Scientific Productivity and Bradford's Law of Scatter among Researchers at Isfahan University of Medical Sciences based on Web of Science Database

نویسندگان [English]

  • Faramarz Soheili 1
  • Farshid Danesh 2
  • Faezeh Mesrinejad 3
  • Alireza Isfandyari Moghadam 4

1 PhD Student, Library and Information Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.

2 PhD Student, Library and Information Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.

3 MSc Student, Library and Information Sciences, The University of Isfahan, Isfahan, Iran.

4 Assistant Proffesor, Library and Information Sciences, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran

چکیده [English]

Introduction: The articles indexed in accredited citation databases essentially indicate how 
scientists share knowledge and promote sustainable development in each country. Therefore, according to citations to the papers of individuals, it could be possible to assess the rate of their acceptability in the scientific community. The main objective of this study was to review Lotka's 
law of scientific productivity and Bradford's law of scatter in scientific productions among researchers at Isfahan University of Medical Sciences (IUMS) whose articles have been cited in 
Web of Science (WOS) database during 1992-2008. 
Methods: This was an applied study using scientometric indicators. Data was collected, sorted 
and analyzed in two phases and with two tools. In the first stage, data was extracted from the 
WOS in the form of plain text and stored on a personal computer. In the second stage, using 
ISI.exe, data was identified, analyzed and entered into spreadsheets in Microsoft Excel. In this 
research, Bradford's law of scatter, collaboration rates formula and Lotka's law of scientific production were used. 
Results: The results showed that the distribution of articles by authors at IUMS followed Lotka's 
law, i.e., a few writers released a large portion of the scientific products. In addition, the distribution frequency of journals published by IUMS followed Bradford's law, i.e., a small number of 
journals published the highest number of scientific papers. Moreover, the researchers at IUMS 
collaborated most with authors from the United States, Canada and England. 
Conclusion: The results of the present study indicated that the researchers of IUMS highly collaborate in writing their papers. Generally, collaboration rate in this university was equal to 0.967 
which was relatively high. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bibliometrics
  • Medicine
  • Medical Informatics
  • Authorship
  • Researchers
  • Collaboration