نویسندگان

1 مربـی، مـدارک پزشـکی، مرکـزتحقیقـات مـدیریت واقتصـاد سـلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

2 دانشجوی دکتری، مـدیریت اطلاعـات بهداشـتی درمـانی،دانشـگاه علـوم پزشکی تهران، تهران، ایران وعضو گروه فنآوری اطلاعاتس لامت دانشگاه علومپزشکی جندی شاپور ایراناهواز، اهواز، .

3 دانشیار، مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی، مرکـزتحقیقـات مـدیریت و اقتصاد سلامت،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

4 مربی، انفورماتیک پزشکی،دانشگاه علومپزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: دستی و کاغذی بودن فرایند تولید و نگهداری مدارک پزشکی در ایران موجب شده است که بیمارستان‌ها با مشکلاتی در زمینه‌ی ذخیره و بازیابی مدارک پزشکی خود روبه‌رو باشند. یکی از راه حل‌های این مشکلات، ذخیره‌سازی الکترونیکی مدارک پزشکی کاغذی است. هدف از این مطالعه، شناسایی وضعیت مدارک پزشکی کامپیوتری شده در نه بیمارستان منتخب در شهرهای اهواز، اصفهان و شیراز بود.
روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه‌ی مشاهده‌ای- توصیفی بود. مکان پژوهش شامل نه بیمارستان منتخب از شهرهای اهواز، اصفهان و شیراز بود که از شیوه‌ی ذخیره‌سازی الکترونیکی برای نگهداری مدارک پزشکی خود استفاده می‌کردند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها شامل چک لیست و پرسش‌نامه بود، که روایی و پایایی آن‌ها تأیید شده بود. داده‌ها با استفاده از مشاهده‌ی مستقیم و مصاحبه‌ گردآوری و با استفاده از روش‌های آمار توصیفی تحلیل گردیدند.
یافته‌ها: استفاده از مدارک پزشکی کامپیوتری شده مزایایی نظیر تسریع در ذخیره و بازیابی مدارک پزشکی، کاهش هزینه‌های نگهداری مدارک پزشکی و بهبود امنیت اطلاعات بیماران را در بیمارستان‌های مورد پژوهش در پی داشت. فقدان زیر ساخت‌های مناسب، استفاده از تجهیزات سخت‌افزاری نامناسب، وجود سیستم‌های نرم‌افزاری مختلف در بیمارستان و عدم یکپارچگی داده‌ها از مهم‌ترین چالش‌های استفاده از مدارک پزشکی کامپیوتری شده در بیمارستان‌های مورد پژوهش بودند.
نتیجه‌گیری: در مجموع نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که استفاده از شیوه‌ی مدارک پزشکی کامپیوتری شده در بیمارستان می‌تواند باعث تسهیل در بازیابی و دسترسی به مدارک پزشکی گردد و به حل مشکل کمبود فضا در بخش مدارک پزشکی کمک کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Status of Computerized Medical Records in Selected Hospitals of Ahvaz, Isfahan and Shiraz

نویسندگان [English]

  • Sakineh Saghaiannejad Isfahani 1
  • Javad Zarei 2
  • Sima Ajami 3
  • Saeid Saidbakhsh 4

1 Lecturer, Medical Record Education, Health Management and Economic Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran. (Corresponding Author) Email: saghaeiannejad@mng.mui.ac.ir

2 PhD Student, Health Information Management, Tehran University of Medical Science, Tehran, Iran And Member of Health Information Technology Group, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

3 Associate Professor, Health Information Management, Health Management and Economic Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

4 Lecturer, Medical Informatics, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

چکیده [English]

Introduction: The manual and paper-based process of production and storage of medical records 
in Iran have led to difficulties in filing and retrieval of the medical records. One of the usual solutions is using computerized medical records via electronic storage of paper-based medical 
records. The aim of this study was to recognize using computerized medical records in nine selected hospitals. 
Methods: In an observational, descriptive study, 9 hospitals in Ahvaz, Isfahan and Shiraz that 
used electronic storage method to store their medical records were evaluated. Data was collected 
by a checklist and a questionnaire whose validity and reliability have been previously confirmed. 
Direct observation and semi-structured interviews were conducted for data collection. Data was 
analyzed using descriptive statistics. 
Results: Using computerized medical records have advantages such as accelerating storage and 
retrieval of medical records, costs reduction of medical records maintenance, and improving the 
security of patients' information in the studied hospitals. The most important challenges observed 
in using computerized medical records were lack of proper infrastructure, using inappropriate 
hardware equipments, existence of different software systems and lack of data integration. 
Conclusion: Overall, the results of this study showed that the use of computerized medical 
records in hospitals can enhance the retrieval and access to medical records and help solve the 
problem of space shortage in medical record departments. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • ospitals
  • Medical Records Department, Hospital
  • Medical Records Systems, Computerized