نویسندگان

1 استادیار، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستان،دانشگاه علومپزشکی تهران، تهران، ایران.

2 مربی، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات ارتقای سلامت، دانشگاه علومپزشکی زاهدان،زاهدان، ایران

3 دانشیار، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: امروزه میزان دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی به عنوان شاخص عمده‌ی سلامت جامعه قلمداد می‌شود. مشاوره‌ی پزشکی از راه دور به استفاده از تجهیزات ارتباطی جهت ارتباط بین پزشکان و بیماران اطلاق می‌شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی آمادگی بیمارستان‌های تخصصی دانشگاه علوم پزشکی ایران از لحاظ آگاهی مدیران، آمادگی نیروی انسانی، تجهیزات ارتباطی و فرایندهای لازم جهت پیاده‌سازی شبکه‌ی مشاوره‌ی پزشکی از راه دور بود.
روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع توصیفی- مقطعی و جامعه‌ی پژوهش شامل واحدهای مدیریت بیمارستان، واحد فن‌آوری اطلاعات، مدیر پرستاری و سرپرستان بود. نمونه‌ی مورد مطالعه شامل 106 نفر از مدیران ارشد و میانی بیمارستان‌های مورد مطالعه بود. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسش‌نامه‌ی دو قسمتی آگاهی و استانداردهای لازم برای اجرای مشاوره‌ی پزشکی از راه دور بود. روایی و پایایی پرسش‌نامه توسط پژوهشگر مورد ارزیابی قرار گرفت. داده‌ها ازطریق نرم‌افزار آماری SPSS مورد تحلیل قرارگرفت.
یافته‌ها: از هشت بیمارستان مورد مطالعه، آگاهی مدیران 4 بیمارستان بالاتر از میانگین (29) و سایر بیمارستان‌ها کمتر از آن بود. از لحاظ استانداردها بیمارستان ‌هاشمی‌نژاد نسبت به سایر بیمارستان‌ها در شرایط بهتری بود. در مجموع بیمارستان ‌هاشمی‌نژاد و شهید فهمیده دارای امتیاز بالاتر از میانگین در مورد آگاهی مدیران و استانداردهای لازم بودند.
نتیجه‌گیری: از بین هشت بیمارستان مورد مطالعه، تنها دو بیمارستان‌ هاشمی‌نژاد وشهید فهمیده، دارای آمادگی لازم برای اجرای شبکه‌ی مشاوره‌ی پزشکی از راه دور بودند. راه‌اندازی شبکه‌ی مشاوره‌ی پزشکی از راه دور، می‌تواند دسترسی جامعه به خدمات بهداشتی درمانی را افزایش دهد و منجر به کاهش هزینه‌های سلامت ‌شود، از این‌رو پیشنهاد می‌گردد بیمارستان‌ها جهت استقرار شبکه‌ی مشاوره‌ی پزشکی از راه دور، اقدامات لازم را انجام دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Ability of Specialized Hospitals of Iran University of Medical Sciences in Establishing Remote Medical Advice

نویسندگان [English]

  • Sogand Torani 1
  • Mohammad Khammarnia 2
  • Bahram Delgoshaei, 3

1 Asistant Professor, Health Services Management, Hospital Management Reaserch Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

2 Lecturer, Health Services Management, Health Promotion Reaserch Center, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran. (Corresponding Author) Email: m_khammar1985@yahoo.com

3 Associate Professor, Health Services Management, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Introduction: The rate of access to health care is known as the main index of community health. 
Teleconsultation is defined as using comminuting equipments to connect physicians and patients. 
This study aimed to survey the readiness of specialized hospitals to implement teleconsultation, 
focusing on manpower readiness, as well as communicational equipments and procedures. 
Methods: The present descriptive cross-sectional study was carried out in 2010. Research 
population consisted of hospital management unit, information technology (IT) unit, matron, 
supervisors, etc. The research sample included 106 top and middle managers of the studied 
hospitals. Data was collected by a self-developed questionnaire that researcher. The validity and 
reliability of the questionnaire was determined by the researcher. Data was analyzed by SPSS. 
Results: Among the 8 studied hospitals, 4 cases scored more than average (29). Hasheminezhad 
Hospital was in the best condition than the other hospitals in the study. In addition, 
Hasheminezhad and Shahid Fahmide Hospitals scored higher than average on awareness of 
managers and required standards. 
Conclusion: Implementation of teleconsultation could facilitate community accessibility to 
health services. It would also lead to a considerable reduction in health expenditures. Therefore, 
hospitals are suggested to do the necessary interventions for establishing teleconsultation 
network. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Remote Consultation
  • Hospitals, Special
  • Health Services