نویسندگان

1 مربی، کتابدارریواطلاعرسانی،دانشگاه پیام نور شهرضا، اصفهان، ایران.

2 استادیار، کتابداری و اطلاعرسانی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 کارشناس، کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: مهم‌ترین متغیر در موفقیت هر سازمان، رعایت اخلاق می‌باشد. ماهیت حرفه‌ی کتابداری و اطلاع‌رسانی خدمت به کاربران است، از این‌رو توجه به اخلاق حرفه‌ای لازم و ضروری است. هدف این پژوهش، تعیین میزان توجه کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دانشگاه اصفهان به اخلاق حرفه‌ای بر اساس اصول اخلاقی کتابداران دانشگاهی ایران بوده است.
روش بررسی: روش پژوهش، پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش‌نامه بود. روایی پرسش‌نامه توسط متخصصان کتابداری و اطلاع‌رسانی تأیید شد. پایایی ابزار با استفاده از Cronbach's alpha 93/0 به دست آمد. جامعه‌ی آماری پژوهش شامل همه‌ی کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دانشگاه اصفهان در سال 1389 (128 نفر) بود که تعداد 63 نفر در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و تعداد 65 نفر در دانشگاه اصفهان مشغول به کار بودند. با توجه به اینکه جامعه‌ی مورد بررسی، چندان بزرگ نبود که نیازمند نمونه‌گیری باشد، از روش سرشماری بهره گرفته شد. داده‌ها پس از گردآوری در نرم‌افزار SPSS وارد شد. جهت تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و آزمون‌های استنباطی correlation coefficient Spearman و 2χ استفاده گردید.
یافته‌ها: بیشترین میزان توجه به اصول اخلاق حرفه‌ای مربوط به برقراری ارتباط مثبت با همکاران با میانگین 52/4 و کمترین میزان توجه مربوط به گسترش دیدگاه محققانه در عملکرد و ارزیابی فعالیت‌ها با میانگین 71/2 بود. رتبه‌بندی میزان توجه به اصول اخلاق حرفه‌ای در ابعاد مختلف نشانگر آن است که بیشترین میزان توجه به بعد مسؤولیت در برابر همکار با میانگین 22/4 و کمترین میزان توجه به بعد مسؤولیت در مقابل حرفه با میانگین 27/3 اختصاص یافته بود. همچنین در بررسی رابطه‌ی میان جنس، میزان تحصیلات، رشته‌ی تحصیلی، نوع استخدام، میزان حقوق و نوع کار با میزان توجه به اصول اخلاق حرفه‌ای، آزمون‌های آماری نشان دادند که تنها میان سطح تحصیلات و میزان توجه به اصول اخلاق حرفه‌ای رابطه‌ی معنی‌داری از نوع منفی وجود داشت، اما در سایر موارد رابطه‌ی معنی‌داری وجود نداشت.
نتیجه‌گیری: از نظر کتابداران شاغل در کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دانشگاه اصفهان، بالاترین میزان توجه به عناصر اخلاق حرفه‌ای بر اساس اصول اخلاقی کتابداران دانشگاهی ایران به ترتیب شامل برقراری ارتباط مثبت با همکاران در داخل و خارج از سازمان، رفتار مناسب و توأم با احترام با همه‌ی مراجعان و تلاش در شناسایی مسؤولیت‌های اجتماعی و حرفه‌ای می‌باشد. هر چند میزان توجه در بیشتر موارد بالاتر از حد متوسط است، اما مدیران کتابخانه‌های پیش‌گفت نباید از سایر اصول اخلاق حرفه‌ای، که در سطح متوسط و پایین‌تر هستند، غافل شوند. این امر، ضرورت آموزش مداوم اخلاق حرفه‌ای برای کتابداران دانشگاهی را می‌طلبد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Attention Rate of Librarians in Isfahan University of Medical Sciences and Isfahan University to Professional Ethics based on Ethical Codes of Iranian University Librarians

نویسندگان [English]

  • Zahra Kazempour 1
  • Hassan Ashrafi Rizi, 2
  • Behjat Taheri 3

1 Lecturer, Library and Information Sciences, Payam-e-Noor University of Shahreza, Isfahan, Iran.

2 Assistant Professor, Library and Information Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran. (Corresponding Author) Email: hassanashrafi@mng.mui.ac.ir

3 BSc, Medical Library and Information Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

چکیده [English]

Introduction: The most important variable in success of every organization is attention to ethics. 
Since library and information sciences naturally involve service provision to users, commitment 
to professional ethics is necessary. The purpose of this research was to determine the attention 
rate of librarians in Isfahan University of Medical Sciences and Isfahan University to professional 
ethics based on Ethical Codes of Iranian University Librarians. 
Methods: In this survey, data of 128 librarians was collected by a questionnaire whose validity 
has been confirmed by specialists. The reliability of the questionnaire was determined by 
Cronbach's alpha (α = 0.93). Data was analyzed by SPSS13. 
Results: While most professional ethics-related attention was paid to positive relations with 
colleagues (mean= 4.52), development of scholarly view and evaluation of activities received the 
least amount of attention (mean= 2.71). Attention rate to professional ethics principles in various 
dimensions showed that responsibilities towards colleagues had the highest average (mean= 4.22) 
and responsibilities towards profession had the lowest average (mean= 3.27). There were no 
significant correlations between attention rate to professional ethics principles and gender, 
education field, employment status, salary rate, and work type. However, a significant correlation 
was observed between educational level and attention rate to professional ethics principles. 
Conclusion: Librarians in Isfahan University of Medical Sciences and Isfahan University pay the 
most amount of attention to positive relations with colleagues, suitable and respectable behavior 
with users, and understanding social and professional responsibilities. Although, in the most 
cases, attention rate to professional ethics principles were above average, the mentioned library 
managers should attend to the others that have middle and lower than middle average. So, 
managers should try to promote other aspects of professional ethics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethics, Professional
  • Universities
  • Librarians