نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت اطلاعات سلامت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

2 مربی،کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

3 مربی،کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.

4 کارشناس ارشد، کتابداری واطلاع رسانی پزشکی، مرکزتحقیقات قلب و عروق،دانشگاه علومپزشکی تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

مقدمه: در ارزیابی‌های علم‌سنجی، اصلی‌ترین معیار برای تعیین جایگاه علمی و رتبه‌بندی کشورها، مراکز علمی و به ویژه دانشگاه‌ها، میزان مشارکت در تولید علم، نوآوری، فن‌آوری و به طور کلی مشارکت در روند توسعه‌ی علم جهانی عنوان شده است. در این پژوهش با بهره‌گیری از روش‌های علم‌سنجی، به مطالعه‌ی میزان تولیدات علمی پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی همدان در طی 11 سال پرداخته شده است.
روش بررسی: این مطالعه، پیمایشی- مقطعی و از نوع کاربردی بود. کلیه‌ی تولیدات علمی نمایه شده‌ی پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی همدان در پایگاه‌‌های استنادی Scopus و Web of science (WOS) در فاصله‌ی زمانی 2008-1998 (472 رکورد)، جامعه‌ی این پژوهش را تشکیل داد. برای گردآوری اطلاعات، از جست‌وجوی پیشرفته‌ی هر دو پایگاه با محدودیت زمانی 11 ساله استفاده گردید. برای تحلیل داده‌‌ها از نرم‌افزارهای تحلیل‌گر ISI و Scopus.exe و آمار توصیفی استفاده شد.
یافته‌ها: بیشترین تعداد تولیدات علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان مربوط به سال 2008 (61 مدرک در WOS و 79 مدرک در Scopus) بود. فعال‌ترین نویسنده‌ی این دانشگاه، آقای مهرداد حاجیلویی (با 17 مقاله در WOS و 17 مقاله در Scopus) بود. دانشگاه علوم پزشکی تهران بیشترین همکاری (23 مدرک در WOS و 51 مدرک در Scopus) را با دانشگاه علوم پزشکی همدان در تولید علم داشته است. مجله‌ی Saudi medical journal با 9 مدرک در WOS و مجله‌ی Iranian biomedical journal با 13 مدرک در Scopus، انتشار بیشترین تعداد تولیدات علمی این دانشگاه را به خود اختصاص داده‌اند. حوزه‌های موضوعی علوم اعصاب (با 26 مقاله در WOS) و پزشکی عمومی (با 196 مقاله در Scopus) فعال‌ترین حوزه‌های پژوهشی در تولیدات علمی پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی همدان بوده‌اند.
نتیجه‌گیری: هر چند تولید علم دانشگاه علوم پزشکی همدان نسبت به دانشگاه‌های تیپ یک علوم پزشکی کشور کمتر است، اما در کل با روند به نسبت مطلوبی در حال افزایش است که ادامه‌ی این روند، وابسته به عوامل مختلفی همچون تعامل پژوهشگران دانشگاه با دانشمندان و دانشگاه‌های داخلی و خارجی، افزایش بودجه‌ی پژوهشی دانشگاه، برگزاری دوره‌های آموزشی شیوه‌های نگارش مقالات علمی به زبان انگلیسی و ... می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Scientific Products of Authors at Hamadan University of Medical Sciences in Web of Science (WOS) and Scopus Databases

نویسندگان [English]

  • Ali Valinejadi 1
  • Hossein Vakili Mofrad 2
  • Mohammad Reza Amiri 3
  • Hafez Mohammadhasanzadeh 4
  • Hamid Bouraghi 2

1 PhD Student, Health Information Management, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

2 Lecturer, Medical Library and Information Science, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran.

3 Lecturer, Medical Library and Information Science, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran

4 MSc, Medical Library and Information Science, Cardiovascular Research Center, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.

چکیده [English]

Introduction: One of the common methods for scientific activity assessment is scientometrics. It 
has been made possible with citation databases like Web of Science (WOS) and Scopus. In this 
paper, we studied the scientific production rate of Hamadan University of Medical Sciences during 11 years via scientometrics methods. 
Methods: In a descriptive, cross-sectional study, data was collected by searching WOS and Scopus databases for articles published during 1998-2008. The research population included 472 
records in WOS and Scopus databases. Descriptive statistics was used in ISI and Scopuse.exe 
analyzers. 
Results: Most of the records related to Hamadan University of Medical Sciences were published 
in 2008 (61 records in WOS and 79 records in Scopus). The most active author was Mehrdad Hajilooyi (17 articles in both WOS and Scopus) while the most cooperative university was Tehran 
University of Medical Sciences (with 23 records in WOS and 51 records in Scopus). Saudi Medical Journal (with 9 records in WOS) and Iranian Biomedical Journal (with 13 records in Scopus) 
had the highest number of published scientific products of Hamadan University of Medical 
Sciences. Finally, neuroscience (26 records in WOS) and general medicine (196 records in Scopus) were the most attractive subjects of scientific products published by Hamadan University of 
Medical Sciences. 
Conclusion: Although the number of scientific products of authors at Hamadan University of 
Medical Sciences had a dramatic increase in recent years, it is still low in comparison with other 
universities of medical sciences. Therefore, research policy-makers should consider different aspects such as research budget increase, scientific writing workshops, collaboration with internal 
and overseas scientists and etc. to promote research.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Science
  • Academic Medical Centers
  • Universities
  • Databases, Bibliographic
  • Research Personnel