نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری، مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: شناخت تأثیرات بالقوه‌ی فن‌آوری اطلاعات در صنعت خدمات سلامت از قبیل اثر بر فرایند درمان، سرعت و سهولت بازیابی اطلاعات و در دسترس قرار دادن این اطلاعات برای اتخاذ تصمیمات بالینی مبتنی بر موقعیت و فعالیت‌های مدیریتی، آموزشی و پژوهشی، می‌تواند مبنای برنامه‌ریزی‌های استراتژیک به منظور ارتقای دستاوردهای نظام سلامت مبتنی بر فن‌آوری و در نهایت، ارتقای سطح سلامت جامعه گردد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف سنجش نگرش کارکنان بیمارستان شهید بهشتی کاشان، که مهم‌ترین کاربران سیستم فن‌آوری اطلاعات در حیطه‌ی بهداشت و درمان هستند، انجام گردید تا میزان آمادگی آنان برای پذیرش این گونه سیستم‌ها سنجیده شود.
روش بررسی: این مطالعه‌ی توصیفی- مقطعی در نیمه‌ی اول سال 1388 انجام گردید و در آن دیدگاه 301 نفر (به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای) از کارکنان بیمارستان شهید بهشتی کاشان نسبت به تأثیر فن‌آوری اطلاعات در نظام بهداشت و درمان، با استفاده از پرسش‌نامه‌ای محقق ساخته، شامل سؤالاتی درباره‌ی تأثیر فن‌آوری اطلاعات بر فرایندهای درمانی، آموزشی، پژوهشی و اداری مورد بررسی قرار گرفت. برای سنجش پایایی پرسش‌نامه، از روش Split half استفاده شد و ضریب همبستگی 97 درصد به دست آمد. روایی پرسش‌نامه نیز با بهره‌گیری از نظرات چند تن از استادان مدارک پزشکی سنجیده شد. سپس داده‌ها با استفاده از شاخص‌های آمار توصیفی و تحلیلی با کمک نرم‌افزار 15SPSS تحلیل شد.
یافته‌ها: نگرش کلی جامعه‌ی پژوهش که 9/34 درصد آنان را زنان و 1/65 درصد را مردان در کلیه‌ی گروه‌های بالینی و اداری تشکیل می‌دادند، با میانگین امتیاز 5/367 نسبت به تأثیر فن‌آوری اطلاعات بر ارتقای سطح سلامت مثبت بود. همچنین جامعه‌ی پژوهش، تأثیر فن‌آوری اطلاعات را بر افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و تسریع در روند تشخیص و درمان به ترتیب با میانگین امتیازات 1/464، 3/311 و 2/434 مطلوب ارزیابی نمود.
نتیجه‌گیری: مثبت بودن نگرش جامعه‌ی پژوهش مبین این است که بستر و زمینه‌ی مناسب برای اجرا و توسعه‌ی فن‌آوری اطلاعات در بیمارستان مورد مطالعه، مهیا می‌باشد و باید گام‌هایی را جهت اجرای HIS و رسیدن به پرونده‌ی الکترونیک سلامت بیمار برداشت که در این راستا، باید موانع و مشکلات کاربرد این فن‌آوری‌ها شناسایی گردد و اقداماتی در جهت بودجه‌بندی صحیح و توسعه‌ی استانداردها و پروتکل‌ها برای تسهیل و توسعه‌ی شبکه‌ی اطلاعات سلامت صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effects of Information Technology on the Improvement of Health Systems in the Viewpoint of the Staff of Beheshti Hospital, Kashan

نویسندگان [English]

  • Leila Shokrizadeh Arani 1
  • Mahtab Karami 2

1 PhD Student, Health Information Management, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

2 PhD Student, Health Information Management, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Introduction: Information technology might have some potential effects, such as influencing 
treatment process, rate and easiness of information retrieval, and information availability for 
making clinical decisions based on conditions and management, educational and research activities on health service systems. Recognizing these effects can be concerned as a foundation to strategic planning in order to improve the approaches of health system and finally to improve general 
health among the society. 
Methods: This descriptive cross-sectional study was conducted in the first half of 2009. It survived the viewpoints of 301 individuals selected by classified sampling method from the staff 
members of Beheshti Hospital in Kashan toward the influence of information technology on 
health system. A researcher-developed questionnaire including items about the effects of information technology on treatment, training, research and administrative process. Then the data was 
analyzed by using descriptive and analytical statistical indices in SPSS15. 
Results: The study population included 34.9% females and 65.1% males in all clinical and administrative groups. Based on the average score of 365.5, the subjects viewed information technology to have positive effects on the improvement of health level. In addition, the participants 
evaluated the influence of information technology on increasing the efficiency, decreasing costs 
and increasing the rate of detection and treatment procedures with average desired scores of 
464.1, 311.3 and 434.2, respectively. 
Conclusion: The positive opinions of our population obviously show the appropriate base and 
background to execute and develop information technology in that hospital. Thus, some initial 
steps must be taken to develop the health information system and to achieve electronic files of 
patients. To do this, problems and barriers of the application of these technologies must be recognized and some actions should be taken for a correct budgeting and to develop a standard protocol in order to facilitate health information service network.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Health Information Technology
  • Viewpoint
  • Personnel
  • Hospital Information Systems
  • Electronic Health Record