نویسندگان

1 کارشناس ارشد، کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

2 .استادیار، علوم و تکنولوژی اطلاعات پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

مقدمه: شاخص‌های علم‌سنجی جهت مطالعه‌ی کمی و کیفی تولیدات علمی افراد، مؤسسات و کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرند. پایگاه Web of science (WoS) یکی از معتبرترین پایگاه‌های اطلاعاتی بین‌المللی جهت انجام مطالعات علم‌سنجی می‌باشد. تحقیق حاضر با هدف تعیین رابطه‌ی بین شاخص‌های کمی و کیفی در تولیدات علمی دانشگاه‌‌‌‌‌‌های علوم پزشکی کشور در پایگاه اطلاعاتی WoS در طول یک دهه‌ی 2008-1999 انجام شد.
روش بررسی: در تحقیق تحلیلی- کاربردی حاضر، کلیه‌ی داده‌های مربوط به وضعیت کمی و کیفی تولیدات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در پایگاه WoS طی سال‌های 2008-1999 مورد بررسی قرار گرفت و نمونه‌گیری انجام نشد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها چک لیست‌هایی بود که توسط پژوهشگران در نرم‌افزار Excel طراحی شد و روایی آن با استفاده از نظرات متخصصان امر، مورد بررسی قرار گرفت. برای جمع‌آوری داده‌ها پس از استخراج تمام تولیدات علمی ایران، که در پایگاه WoS نمایه شده بود، با استفاده از نرم‌افزار Hist-Cite شکل‌های مختلف املاهای مربوط به نام دانشگاه‌ها بازیابی گردید، سپس بر اساس این املاها، جست‌وجو در پایگاه انجام گرفت که در مجموع تعداد 15856 مدرک بازیابی شد. تحلیل داده‌‌ها با استفاده از نرم‌افزار 16SPSS و از طریق آزمون‌های ناپارامتریک Kruskal-Wallis و Spearman در سطح معنی‌داری کمتر از 05/0 انجام گرفت.
یافته‌ها: بین سه تیپ از دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور از نظر شاخص‌های کمی (تعداد تولیدات علمی) و کیفی (تعداد استنادها، میانگین استناد به ازای هر مورد، خوداستنادی و H-index) تفاوت معنی‌داری مشاهده شد. علاوه بر این، نتایج آزمون Spearman وجود همبستگی مثبت و معنی‌دار بین شاخص‌های کمی و کیفی را نشان داد.
نتیجه‌گیری: دانشگاه‌هایی که تعداد تولیدات علمی بیشتری دارند، به لحاظ شاخص‌های کیفی نیز از وضعیت مطلوب‌تری برخوردار بودند. این امر بیانگر توجه دانشگاه‌های علوم پزشکی به جنبه‌های کیفی آثار تولید شده در کنار جنبه‌‌های کمی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Quantity and Quality Indicators of Publications by Iranian Universities of Medical Sciences in Web of Science

نویسندگان [English]

  • Fahime Abbasi 1
  • Mohammad Hossein Biglu 2

1 MSc, Medical Library and Information Sciences, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran

2 Assistant Professor, Medical Information Sciences and Technology, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.

چکیده [English]

Introduction: Scientometric indicators are used for measuring and evaluating the quality and 
quantity of scientific productions in the scale of individuals as well as institutions. The database 
of Web of Science (WOS) is one of the most prestigious international databases for analyzing 
scientific publications. This study aimed to determine the relationship between qualitative and 
quantitative indicators of scientific productions originated by Iranian universities of medical 
sciences indexed in WOS during 1999-2008. 
Methods: Using an analytical method, the quality and quantity indicators of publications originated by Iranian universities of medical science were analyzed. Data collection tools were the 
checklists that we designed in Microsoft Excel. The validity of the checklists was verified by experts. All dissimilar forms of university names were retrieved via Hist-Cite software. The search 
strategy was conducted based on the obtained various universities names in the WOS database. A 
total number of 15856 documents were retrieved. SPSS16 was used to analyze the data. KruskalWallis and Spearman tests were used to calculate the chi-square values. 
Results: Analysis of data indicated a significant difference among three types of universities of 
medical sciences in the term of quantitative and qualitative indicators. Moreover, the Spearman 
tests showed a positive and significant correlation between quantitative and qualitative indicators. 
Conclusion: The study indicated that the universities which produced a greater number of scientific productions also had more favorable conditions in the term of quality attributes such as citations and H-index. This may suggest that the universities have taken into consideration not only 
the quantitative but also the qualitative aspects of publications

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scientometrics
  • Databases
  • Citation