نویسندگان

1 دانشیار، مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

2 دانشیار، پرستاری، مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

3 مربی،آمار حیاتی،دانشگاه علومپزشکی تهران، تهران، ایران

4 کارشناس ارشد، مدارک پزشکی،دانشگاه علومپزشکی گلستان، گلستان، ایران

چکیده

مقدمه: طبقه‌بندی‌های فرایندهای مراقبت بهداشتی، ابزاری برای گردآوری اطلاعات و پردازش داده‌های بهداشتی به شمار می‌روند و طبقه‌بندی پدیده‌های پرستاری نیز زبان مشترکی را برای ارتباطات بین رشته‌ی پرستاری فراهم می‌کند. با توجه به این که داده‌های مربوط به پرستاری برای گسترش دانش، ارزشیابی کیفیت و تأثیر مراقبت پرستاری و پشتیبانی از برنامه‌ریزی منابع انسانی ضروری هستند، بنابراین وجود یک سیستم متمرکز و هماهنگ برای جمع‌آوری، ذخیره و بازیابی این داده‌ها ضروری می‌باشد. این پژوهش با هدف مقایسه‌ی تطبیقی سیستم‌های طبقه‌بندی پرستاری و پیشنهاد ویژگی‌های مطلوب یک سیستم طبقه‌بندی پرستاری برای ایران انجام گرفت.
روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه‌ی تطبیقی- مقایسه‌ای می‌باشد که در سال 1388 انجام شد. جامعه‌ی پژوهش شامل سیستم‌های طبقه‌بندی موجود در جهان بود که از طریق جستجوی منابع کتابخانه‌ای، نشریات و سایت‌های معتبر از جمله سایت انجمن پرستاری آمریکا و شورای بین‌المللی پرستاری مورد بررسی قرار گرفتند و نتایج در قالب جداول آماری ارایه شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها چک لیست بود که به تدریج طی بررسی تکمیل شد و با نظر متخصصان مورد تصویب قرار گرفت.
یافته‌ها: تمامی سیستم‌ها مربوط به آمریکا بودند که توسط انجمن‌ها یا مراکز دانشگاهی برای مراکز مراقبتی خاصی ایجاد شدند. طبقه‌بندی دیگری توسط شورای بین‌المللی پرستاری برای استفاده در سطح بین‌المللی و تمامی مراکز پرستاری ایجاد شد. در ایران هیچ سیستمی برای طبقه‌بندی پیامدهای پرستاری وجود ندارد. هدف اغلب سیستم‌ها، مدیریت بهتر اطلاعات پرستاری به ویژه در سیستم‌های کامپیوتری می‌باشد.
نتیجه‌گیری: با توجه به اهمیت کدگذاری داده‌های پرستاری برای استفاده در سیستم‌های کامپیوتری و پرونده‌ی الکترونیک سلامت و اجرای طرح سامانه‌ی پرونده‌ی الکترونیک سلامت (سپاس) در ایران، به کارگیری یا ایجاد سیستم طبقه‌بندی پرستاری در ایران با هدف مدیریت اطلاعات پرستاری، توسط بالاترین مقام حرفه‌ای پرستاری ضروری به نظر می‌رسد. استفاده از طبقه‌بندی بین‌المللی مهارت پرستاری برای ایران به منظور قابل مقایسه شدن پرستاری بین کشورهای مختلف پیشنهاد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparison of Nursing Data Classification Systems

نویسندگان [English]

  • Maryam Ahmadi, 1
  • Forough Rafii, 2
  • Fatemeh Hoseini 3
  • Mahdi Habibi Koolaee 4

1 Associate Professor, Health Information Management, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Nursing, Nursing Care Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

3 Lecturer, Statistics, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

4 MSc, Medical Records, Golestan University of Medical Sciences, Golestan, Iran

چکیده [English]

Introduction: Health care classifications are essential tools for collecting and processing healthrelated information. They also provide a unified language for interdisciplinary communications. 
Nursing data is important for extension of knowledge, evaluating the quality and effectiveness of 
nursing care, and supporting human resource planning. Therefore, an integrated system for collecting, storing and retrieving nursing data is essential. The aim of this research was to compare 
nursing classification systems. 
Methods: This was a descriptive-comparative study conducted in 2009. We studied all available 
classification systems in the world. The systems were found through searching the Internet, books 
and journals. Results were presented in statistical tables. 
Results: All systems were American systems developed by persons, associations or universities 
for specific care facilities. Another classification system has been designed by the International 
Council of Nursing (ICN) for international use by all nursing care facilities. There were no systems for nursing classification in Iran. 
Conclusion: Nursing data needs to be uniquely coded for being used in computer systems and 
Iranian Electronic Health Records. Thus, application or development of a nursing classification 
system in Iran with the purpose of nursing information management seems necessary. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Classification
  • Nursing
  • Information Management
  • Information Sciences