نویسندگان

1 دانشیار، مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

2 دانشیار، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی،دانشگاه علومپزشکی تهران، تهران، ایران.

3 مربی، مدارک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران.

4 مربی، مدارک پزشکی،دانشگاه علومپزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران.

چکیده

مقدمه: هدف برنامه‌ی مدیریت خطر سلامت، کاهش احتمال وقوع حوادث برای بیماران است و شامل مشخص کردن حوادث نامطلوب، تحلیل علت، تخمین احتمال وقوع، نتایج آن‌ها و اتخاذ اقدام مناسب جهت جلوگیری از تکرار آن‌ها است. هدف این پژوهش مقایسه برنامه‌ی مدیریت خطر در مراقبت سلامت در کشورهای منتخب و ارایه‌ی الگو بود.
روش بررسی: این پژوهش به صورت توصیفی- تطبیقی انجام شد. جامعه‌ی پژوهش، برنامه‌ی مدیریت خطر در کشورهای آمریکا، انگلستان و استرالیا بود و نمونه‌ها نیز، برنامه‌های خدمات سلامت ملی، کمیسیون مشترک اعتباربخشی سازمان‌های مراقبت سلامت و انجمن پزشکی دفاعی ویکتوریا (به علت حوزه‌ی تخصصی) بودند. گردآوری داده‌ها از طریق منابع کتابخانه‌ای، اینترنت و پست الکترونیکی و تحلیل آن‌ها از طریق جداول تطبیقی و آمار توصیفی صورت گرفت. بر اساس تحلیل انجام شده و پس از دریافت نظرات متخصصین امر، الگوی نهایی ارایه شد.
یافته‌ها: در برنامه‌های مورد بررسی، فرایند مدیریت خطر و اصول مستندسازی شباهت‌های زیاد، اصول رضایت آگاهانه شباهت‌های کمتر و عناصر اطلاعاتی فرم گزارش حادثه تفاوت‌هایی داشتند. کمیسیون مشترک، نقش بیشتری برای مدیر اطلاعات سلامت قایل شده بود.
نتیجه‌گیری: با وجود اشتراک در اصول مدیریت خطر، هر نمونه به نیازها و زیر ساخت‌های ارایه‌ی مراقبت در کشور خود توجه نمود و این برنامه را به عنوان راهبردی سازمانی در نظر داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Healthcare Risk Management Programs in Selected Countries and Suggesting a Model for Iran

نویسندگان [English]

  • Maryam Ahmadi 1
  • Ali Maher 2
  • Mohammad Hossein Hayavi Haqiqi 3
  • Jahanpour Alipour 4

1 Associate Professor, Health Information Management, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Health Services Management, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

3 Lecturer, Medical Records, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandarabbass, Iran

4 Lecturer, Medical Records, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandarabbass, Iran.

چکیده [English]

Introduction: The goal of every healthcare risk management program is to reduce the possibility 
of undesired events for patients. Such programs include identifying undesired events, analyzing 
their causes, estimating the possibility of outbreak and their results and taking proper actions to 
prevent their recurrence. The goal of this study was to compare healthcare risk management programs in selected countries and to propose a model for Iran. 
Methods: This descriptive-comparative study included England, the USA and Australia. National 
Health Services (NHS), Joint Commission on Accreditation of Health care Organization (JCAHO) 
and Medical Defenses Association of Victoria (MDAV) were selected as samples (because of functionality scope). Available information through the Internet, email and library references were used 
to collect data. Data was analyzed by comparative tables and descriptive statistical methods. The 
final model was prepared based on the performed analyses and after obtaining the viewpoints of 
related specialists. 
Results: There were numerous common points between the risk management process and documentation principles while few were observed in informed consent gathering principles. On the 
other hand, many differences were found among data elements in incident report forms. JCAHO 
gave more roles to medical record managers. 
Conclusion: Despite common points in risk management principles, each sample had mainly focused on needs and infrastructures of care delivery in their country. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Risk Management
  • Healthcare
  • Information Management