نویسندگان

1 استادیار، مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی،دانشگاه علومپزشکی شـهید بهشتی، تهران، ایران.

2 استادیار، مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 دانشیار، مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی ،دانشگاه علومپزشکی شـهید بهشتی، تهران، ایران

4 کارشناس ارشد،آموزش مدارک پزشکی،دانشگاه علـومپزشـکی شـهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: مراقبت بهداشتی به عنوان یکی از نیازهای اساسی بشر مورد توجه جوامع انسانی است و بیمه‌ی درمانی مناسب‌ترین گزینه برای برخورداری مردم از مراقبت بهداشتی است. اما امروزه انواع بیمه‌های درمانی با مشکلاتی روبه‌رو هستند؛ از این‌رو ضرورت رفع مشکلات به واسطه‌ی تدوین قوانین جدید مشهود است. قانون انتقال و پاسخ‌گویی الکترونیک بیمه‌ی سلامت (HIPAA یا
 Health insurance portability and accountability act) به منظور رفع مشکلات نظام بیمه‌ی سلامت آمریکا تصویب شد. با توجه به مشابهت مشکلات نظام بیمه‌ی درمانی ایران و آمریکا، پژوهشگران بر آن شدند تا جهت حل معضلات نظام بیمه‌ی درمانی ایران، به مطالعه‌ی HIPAA بپردازند و امکان پیاده‌سازی HIPAA در ایران را بررسی کنند.
روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی- اکتشافی است که گردآوری داده‌ها با بررسی منابع معتبر و مراجعه به سازمان‌های بیمه‌ی درمانی اعم از وزارت رفاه، سازمان بیمه‌ی خدمات درمانی، سازمان بیمه‌ی تأمین اجتماعی، سازمان بیمه‌ی خدمات درمانی نیروهای مسلح، مؤسسه‌ی عالی پژوهش تأمین اجتماعی و دانشگاه‌های علوم پزشکی شهر تهران در سال 1388 انجام گردید. جامعه‌ی مورد پژوهش در زمینه‌ی نظرسنجی امکان پیاده‌سازی HIPAA در ایران، شامل 24 نفر از صاحب‌نظران دانشگاهی و افراد دارای سابقه در بخش مدیریتی بیمه‌های درمانی و ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسش‌نامه بود. اعتبار پرسش‌نامه‌ی طراحی شده از طریق تعیین اعتبار محتوا و پایایی آن با استفاده از روش آزمون مجدد سنجیده شد (84/0 = r). در نهایت داده‌های جمع‌آوری شده از طریق پرسش‌نامه با استفاده از آمار توصیفی و در حد تعیین فراوانی مطلق و نسبی و به کمک برنامه‌ی SPSS تحلیل گردید.
یافته‌ها: افزایش هزینه‌ی مراقبت‌های بهداشتی، عدم تضمین پوشش مداوم بیمه‌ی سلامت و بوروکراسی زیاد امور اداری از مهم‌ترین مشکلات نظام بیمه‌ی سلامت آمریکا بود که منجر به قانون HIPAA در این کشور شد. همچنین یافته‌ها نشان داد که 66/66 درصد از صاحب‌نظران نیز افزایش هزینه‌های مراقبت بهداشتی را اولین عامل زمینه‌ساز انجام اصلاحات در ایران بیان کرده‌اند.
نتیجه‌گیری: از آنجا که HIPAA یکی از مهم‌ترین رویکردهای اصلاحی در رفع معضلات بیمه‌ی سلامت آمریکا محسوب می‌شود و با توجه به تشابه مشکلات نظام بیمه‌ی درمانی ایران با آمریکا، صاحب‌نظران با انجام ابعادی از HIPAA مانند فرایند تبادل الکترونیک داده‌ها، ایجاد شناسه‌ی ملی در صنعت مراقبت بهداشتی کشور و اجرای نظام هماهنگ اطلاعات جامع بیمه شدگان، موافق و با ایجاد حساب پس‌انداز درمانی مخالف بودند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study of HIPAA and the Possibility of its Implementation in Iran

نویسندگان [English]

  • Farkhondeh Asadi 1
  • Azamosadat Hosseini 2
  • Hamid Moghaddasi 3
  • Mojtaba Esmaeili 4

1 Assistant Professor, Health Information Management, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Health Information Management, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

3 Associate Professor, Health Information Management, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

4 MSc, Education of Medical Records, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: Health care is considered as one of the basic needs of human societies. Health insurance is the most appropriate option for all individuals to enjoy equal health care. However, 
today, different types of health insurance are facing with various problems which need to be 
solved through new laws. Therefore, Health Insurance Portability and Accountability Act 
(HIPAA) was approved to solve problems in the US health insurance system. We decided to 
study HIPAA and the possibility of its implementation in Iran in order to solve the problems of 
Iranian health insurance system. 
Methods: In this descriptive exploratory research, data was collected by reviewing reliable 
sources and referring to health insurance organizations and universities of medical sciences in 
Tehran, Iran during 2009. Using a questionnaire, 24 academic and health insurance management 
experts were asked about the possibility of applying HIPAA in Iran. The validity and reliability 
of the questionnaire were determined by content validity and test-retest method (r = 0.84). 
Results: Based on our results, increased health care costs, lack of continuous health insurance 
coverage and too much bureaucracy were the most important problems of the American health 
insurance system. In addition, 66.66% of the studied health insurance experts identified increased 
costs as the first factor in the reform in the Iranian health care system. A total of 83.33% of the 
experts agreed with the health insurance system reform in Iran. 
Conclusion: HIPAA includes important approaches to solve the problems in the American health 
insurance. Considering the similarity of the problems in American and Iranian health insurance 
systems, experts agreed with the need for electronic data interchange, creating a national identification in the health care industry, and implementation of a comprehensive information system to 
coordinate the insurance system. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Health Insurance Portability and Accountability Act
  • Insurance, Health
  • Data
  • Information Transfer