نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، اقتصاد توسعه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، اقتصادبخش عمومی،دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

3 کارشناس ارشد، علوم اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: رشد اقتصادی همواره به عنوان یکی از آرمان‌های اساسی دولت‌ها و شاخصی برای ارزیابی عملکرد آن‌ها مطرح بوده است. دستیابی به رشد اقتصادی، بیش از هر چیز در گرو شناخت صحیح مسیرهای بالقوه و عوامل تأثیرگذار بر آن است. یکی از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی، سلامت جوامع و نیروی کار است که در کنار آموزش، دو محور اصلی سرمایه‌ی انسانی را شکل می‌دهند. با در نظر گرفتن اهمیت رشد اقتصادی و مهم‌تر از آن شناسایی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی در استان‌ها، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر مخارج سلامت خانوار بر رشد اقتصادی و آزمون سایر عوامل تأثیرگذار بر روی آن، در استان‌های ایران پرداخته است.
روش بررسی: مطالعه‌ی حاضر از نوع نظری- علمی بود و و در آن از مدلی استفاده شد که برگرفته از مدل رشد درون‌زای Romer (Romer’s endogenous growth model) بود. الگوی مورد نظر پس از بررسی تکنیک‌ها و انجام آزمون‌های اقتصادسنجی، با استفاده از تکنیک داده‌های تابلویی یعنی ادغام سری زمانی دوره‌ی 86-1379 و داده‌های مقطعی 27 استان ایران برآورده شده است.
یافته‌ها: یافته‌های این پژوهش مؤید اثر مثبت رشد مخارج سلامت خانوار در کنار اثر مثبت سرمایه‌گذاری عمرانی دولت و نیز اثر منفی رشد شاخص قیمت مصرف کننده بر رشد اقتصادی استان‌های ایران بود.
نتیجه‌گیری: با توجه به معنی‌دار بودن اثر رشد مخارج سلامت خانوار بر رشد اقتصادی استان‌های ایران و نیز سهم این مخارج در بودجه‌ی خانوار در مقایسه با سایر کشورها، بهبود سطح سلامت در استان‌ها می‌تواند به عنوان عاملی مهم و اثرگذار در رشد و توسعه‌ی اقتصادی آن‌ها مورد توجه و تأکید قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effects of Healthcare Expenditure on Economic Growth of Iranian Provinces

نویسندگان [English]

  • Mostafa Emadzadeh 1
  • Morteza Sameti 2
  • Davoud Safi Dastjerdi 3

1 Professor, Development Economics, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

2 Associate Professor, Public Sector Economics, The University of Isfahan, Isfahan, Iran.

3 MSc, Economic Science, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.

چکیده [English]

Introduction: Economic growth has always been known as one of the fundamental ideals of 
governments and an indicator to assess their performance. Achieving economic growth more than 
anything, depends on right recognition of potential pathways and the factors influencing it. One 
of the factors affecting economic growth is workforce health which forms the basis of human 
capital in combination with education. Aim of Study was to identify the effects of household 
health expenditure on economic growth and evaluated some other impressive factors on growth 
of Iranian provinces. 
Methods: This theoretical, scientific study used a method derived from Romer's endogenous 
growth model. The mentioned model was selected after technical studies and econometric tests 
using panel data approach, i.e. blending time series of 2000-2007 with cross-sectional data from 
27 provinces of Iran. 
Results: Findings of this survey proved the positive effect of household health expenditure 
growth and government investment expenditure on economic growth of provinces of Iran. 
Moreover, the results showed a negative relationship between consumer price index (CPI) and the 
economic growth of each province. 
Conclusion: Household health care expenditure had a significant effect on economic growth of 
Iranian provinces. Considering the proportion of this expenditure of household budget compared 
to other countries, economic growth and development of different provinces can be achieved 
through improving health care. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Development
  • Health Care Economics and Organizations
  • Health Expenditures
  • Manpower