نویسندگان

1 کارشناس ارشد، مهندسی صـنایع،دانشـگاه آزاداسـلامی واحـد نجـف آبـاد، نجف آباد، ایران.

2 استادیار، تحقیق درعملیـات، مرکـزتحقیقـات مـدیریت واقتصـاد سـلامت، دانشگاه علومپزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دکتریتخصصی،مدیریت آموزشی،دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

4 .کارشناس ارشد، مدیریت منابع انسانی،دانشگاه آزاداسـلامی واحـد دهاقـان، دهاقان، ایران.

چکیده

مقدمه: بیمارستان‌ها به عنوان مهم‌ترین واحدهای مصرف کننده‌ی منابع در بخش بهداشت و درمان در نظر گرفته می‌شوند و یکی از سازمان‌های اصلی ارایه‌ی خدمات بهداشتی درمانی هستند. بنابراین، توجه کامل به کارایی بخش‌های آن‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هدف این مطالعه، تحلیل کارایی بخش‌های مختلف بیمارستان شریعتی اصفهان با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها (DEA یا Data envelopment analysis) بود.
روش بررسی: در این مطالعه‌ی تحلیلی، کارایی بخش‌های کلینیکی بیمارستان شریعتی اصفهان (15 بخش) با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها در سه ماهه‌ی اول سال 1389 مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. برای این منظور، از مدل ورودی محور روش تحلیل پوششی داده‌ها، با فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس استفاده شد و از دو ورودی یعنی تعداد تخت و تعداد پرسنل و سه خروجی یعنی درصد اشغال تخت، فعال بودن بخش و عملکرد بخش، برای بررسی استفاده گردید. جهت تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار DEA-Solver استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج حاصل از تحلیل پوششی داده‌ها نشان داد بخش‌های بیمارستان شریعتی، امکان حداقل 8 درصد ظرفیت افزایش کارایی بدون هیچ گونه افزایش در هزینه‌ها را دارند. به عبارت دیگر، وجود عوامل تولید مازاد در بیمارستان مشهود است.
نتیجه‌گیری: در روند پژوهش، بخش‌های کارا و ناکارا تعیین شدند. از بین 15 بخش، 7 بخش کارا و سایر بخش‌ها ناکارا بودند. برای بخش‌های ناکارا از تلفیقی از واحدهای کارا مجموعه‌های مرجع تعیین شدند و پیشنهادهایی جهت تخصیص مجدد منابع برای این بخش‌ها صورت گرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of Efficiency and Resource Allocation at Different Wards in Shariati Hospital, Isfahan, Iran, Using Data Envelopment Analysis

نویسندگان [English]

  • Elaheh Azad 1
  • Saeedeh Ketabi 2
  • Iraj Soltani 3
  • Majid Bagherzade 4

1 MSc, Industrial Engineering, Najaf Abad Branch, Islamic Azad University, NajafAbad, Iran

2 . Assistant Professor, Operation Research, Health Management and Economic Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

3 Educational Management, The University of Isfahan, Isfahan, Iran

4 MSc, Human Resource Management, Dehaghan Branch, Islamic Azad University, Dehaghan, Iran

چکیده [English]

Introduction: Hospitals are considered as the most important resource consuming units in health 
sector. They are also one of the main organizations providing health services. Hence, paying full 
attention to the efficiency of different wards of a hospital is of great importance. The aim of this 
study was to analyze the efficiency of different wards of Shariati Hospital, Isfahan, Iran, by the 
use of Data Envelopment Analysis (DEA). 
Methods: This study evaluated and analyzed the efficiency of clinical wards of Shariati Hospital 
(15 wards) in 2010 using DEA. For this purpose, input-oriented model of DEA based on variable 
return to scale was applied. Two inputs, i.e. number of beds and personnel, and three outputs, i.e. 
inpatient bed occupancy ratio, performance and activity of ward were considered. To analyze the 
data, "DEA-Solver" was used. 
Results: The results obtained from DEA showed that different wards of Shariati Hospital had at 
least an 8% capacity for increasing efficiency without any increased costs. In other words, the 
existence of surplus production was clear in the hospital. 
Conclusion: In the process of study, efficient and inefficient wards have been recognized. Out of 
15 wards, 7 wards were efficient and the others were inefficient. For inefficient wards, reference 
sets were appointed based on a combination of efficient units and some suggestions for 
reallocating the resources to these wards. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Efficiency
  • Data Envelopment Analysis
  • Hospitals