نویسندگان

1 دکتـری تخصصـی، اقتصـاد سـلامت،مرکـزتحقیقـات مـدیریت واقتصـاد سلامت،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار،آمارواپیدمیولوژی،دانشگاه علومپزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 مربی، مامایی،دانشگاه علومپزشکی رفسنجان،رفسنجان، ایـران ودانشـجوی دکتری، کمیته ی تحقیقات دانشجویی، بهداشت باروری،دانشگاه علوم پزشـکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 کارشـناس، مامـایی، مرکـزآموزشـی درمـانی نیـک نفـس رفسـنجان، رفسنجان، ایران.

چکیده

مقدمه: افزایش آمار سزارین در چند دهه‌ی اخیر هدف اولیه‌ی آن یعنی کاهش مرگ و میر و ناتوانی را به چالش کشیده است. اگر چه تحقیقات رابطه‌ی مثبتی بین ارتقای طبقه‌ی اقتصادی- اجتماعی و افزایش آمار سزارین را نشان می‌دهند، اما امروزه روندی از تقاضا برای سزارین بدون هیچ علت طبی در طبقات پایین‌تر نیز دیده می‌شود. این تحقیق، جهت تعیین ارتباط بین سزارین خودخواسته با طبقه‌ی اقتصادی- اجتماعی زنان نخست‌زا انجام شد.
روش بررسی: این پژوهش تحلیلی- مقطعی به مدت هشت ماه در مرکز آموزشی درمانی نیک‌نفس رفسنجان انجام شد. اطلاعات دموگرافیک و اطلاعات مربوط به زایمان و فاکتورهای اقتصادی- اجتماعی در یک پرسش‌نامه و به وسیله‌ی مصاحبه از 459 زن نخست‌زایی که واحدهای پژوهش را تشکیل دادند، اخذ شدند. اطلاعات وارد نرم‌افزار SPSS شد و با کمک آزمون‌های Chi-square و تست دقیق Fisher مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: با وزن دادن به فاکتورهای دخیل، پنج طبقه‌ی اقتصادی- اجتماعی خیلی فقیر، فقیر، متوسط، خوب و خیلی خوب برای واحدهای پژوهش تعریف گردید. بین طبقه‌ی اقتصادی- اجتماعی و انتخاب سزارین در بدو ورود به بخش زایمان (00/0 = P) و نیز بین ارتقای طبقه‌ی اقتصادی- اجتماعی و انجام سزارین (02/0 = P) ارتباط معنی‌دار آماری به دست آمد. اما بین طبقات مختلف اقتصادی- اجتماعی از لحاظ علت سزارین اختلاف معنی‌داری دیده نشد.
نتیجه‌گیری: ارتقای طبقه‌ی اقتصادی- اجتماعی به طور خطی با افزایش تقاضا برای سزارین ارتباط دارد. با این وجود، سهم سزارین خودخواسته در طبقات اقتصادی- اجتماعی پایین نیز به طور افزاینده‌ای بالا است. این شیوع بالای سزارین با تحمیل بار مالی قابل توجه به نظام سلامت، یکی از عوامل ناکارآمدی در نظام ارایه‌ی خدمات درمانی کشور محسوب می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Socioeconomic Status and the Prevalence of Elective Cesarean Section in Nulliparous Women in Niknafs Teaching Center, Rafsanjan, Iran

نویسندگان [English]

  • Majid Davari 1
  • Mohammadreza Maracy 2
  • Zohreh Ghorashi 3
  • Mitra Mokhtari 4

1 Health Economist, Health Management and Economics Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

2 Associate Professor, Epidemiology and Statistics, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

3 Lecturer, Midwife, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran And PhD Student, Student Research Committee, Fertility Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

4 BSc, Midwife, Teaching and Therapeutics Centre of Niknafs Teaching Center, Rafsanjan, Iran

چکیده [English]

Introduction: In the last decades, the increased rate of cesarean section has challenged its 
primary goals seriously. Many researchers showed the positive relationship between 
socioeconomic status and prevalence of cesarean delivery. However, it seems that the prevalence 
of elective cesarean is increasing in low socioeconomic classes, too. The aim of this study was to 
evaluate the relationship between socioeconomic status and the prevalence of elective cesarean in 
nulliparous women in Niknafs Teaching Centre, Rafsanjan, Iran. 
Methods: This cross-sectional study was carried out in Niknafs Teaching Center, Rafsanjan, Iran 
during 8 months. A total number of 459 nulliparous women registered in the study. A valid 
questionnaire was completed during a short time interview with the subjects. It included the 
demographic, economic, and educational status of the subjects as well as information about the 
delivery type. The collected data was analyzed using chi-square and Fisher's exact tests in 
SPSS16. 
Results: Five socioeconomic groups were defined as very poor, poor, fair, good, and very good. 
Overall, 74% of the subjects were placed in fair and lower groups. Significant relations were 
observed between socioeconomic status and primary elective cesarean delivery (P < 0.001) and 
also the final rate of cesarean delivery (P = 0.02). However, there was no statistically significant 
relationship between the reason of cesarean delivery and socioeconomic classes of the mothers. 
Conclusion: The improvement of socioeconomic status of the subjects showed a linear 
relationship with increased demand for elective cesarean delivery. However, this type of cesarean 
was also commoner than standard rates in low socioeconomic classes. This rate could impose lots 
of financial pressure to the health system and could be considered as a cause of inefficiency in the 
health care delivery system. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cesarean Section
  • Socioeconomic Status
  • Prevalence