نویسندگان

1 دانشیار، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

2 دانشجوی دکتری، کمیته ی تحقیقات دانشجویی، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی دکتری تخصصی،کمیته تحقیقات دانشجویی ،بهداشت باروری،دانشگاه علومپزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

یماری‌های غیر واگیر مسؤول مرگ بیش از 35 میلیون نفر در هر سال، یعنی نزدیک به دو سوم از کل مرگ و میر در جهان هستند. برای اولین بار در تاریخ بشر، سلامت مردم دنیا با تغییر چشم‌گیری مواجه است. بیماری‌های غیر واگیر خیلی بیشتر از بیماری‌های عفونی که در دهه‌های قبل گریبان‌گیر مردم بود، جان انسان‌ها را می‌گیرد. بیش از 80 درصد مرگ و میر ناشی از این بیماری‌ها در کشورهای با درآمد کم و متوسط رخ می‌دهد و هر سال مبالغ عظیمی از درآمد کشورها به دلیل وجود این بیماری‌ها هدر می‌رود. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد بیماری‌های غیر واگیر زندگی 25 میلیون نفر را تا سال 2015 در سراسر منطقه‌ی خاور میانه تهدید می‌کند. همچنین ایران در دهه‌های آینده با توجه به بروز پدیده‌ی گذار اپیدمیولوژیک و افزایش بیماری‌های مزمن با بار اقتصادی ناشی از بیماری‌های مزمن مواجه می‌شود. این مطالعه با هدف بررسی بار اقتصادی و بهداشتی ناشی از این بحران جهانی، چالش‌ها و راهکارهــــای کنترل و پیشگیری ازآن انجام شد. مطالعه‌ی حاضر به صورت مروری و با مرور منابع کتابخانه‌ای و منابع علمی دیجیتال و چاپی از ژورنال‌های مختلف علمی، همچنین جست‌وجوی وب سایت‌های معتبر از جمــله CDC، WHO و... انجام گردید.
بیماری‌های غیر واگیر هر ساله 35 میلیون مرگ در سراسر دنیا را به دنبال دارند و یک مانع مهم بر سر راه توسعه‌ی کشورها هستند. این بیماری‌ها افراد فقیر و آسیب پذیر جامعه را به شدت تحت تأثیر قرار داده‌اند و آن‌ها را به ورطه‌ی فقر می‌کشانند. مقابله با این بیماری‌ها با کنترل ریسک فاکتورهای آن‌ها و استفاده از تجربیات سایر کشورها و توصیه‌های کارشناسی سازمان‌های بین‌المللی امکان پذیر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Economic Burden and Costs of Chronic Diseases in Iran and the World

نویسندگان [English]

  • Saeid Karimi 1
  • ; Marzieh Javadi 2
  • Fatemeh Jafarzadeh 3

1 Associate Professor, Health Service Management, Health Management and Economic Researches Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

2 PhD Student, Student Research Committee, Health Service Management, Health Management and Economic Researches Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

3 PhD Student, Student Research Committee, Reproductive Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

چکیده [English]

Introduction: Non-communicable diseases (NCDs) annually kill over 35 million people 
worldwide. They are responsible for nearly two-thirds of the world's deaths. Global health is 
facing a dramatic change. For the first time in human history, more than 80% of NCD-related 
deaths are in low- and middle-income countries. Countries throughout the world are expected to 
lose significant amounts of national income as a result of chronic diseases. The World Health 
Organization (WHO) announced that NCDs are expected to threaten the lives of 25 million 
people across the Middle East by 2015. The increased incidence of chronic diseases and 
epidemiological transition phenomenon in Iran would impose the country with the economic 
burden of chronic disease. This study aimed to review health and economic burden caused by this 
global problem. 
Methods: This study evaluated challenges and strategies to combat NCDs through reviewing 
available literature in digital and printed libraries from various scientific journals and reputable 
websites including Center for disease Control and prevention (CDC) and the WHO. 
Results: NCDs kill over 35 million people each year and thus threaten the development of 
countries. NCDs affect the poor and vulnerable population and make them even poorer. NCDS can 
be controlled through preventing their risk factors and benefiting from experiences of other 
countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cost of Disease
  • Chronic Diseases
  • Cost