نویسندگان

1 استادیار، مدیریت آموزشی، دانشگاه تربیت معلم آذربایجان، تبریز، ایران

2 دانشیار، مدیریت آموزشی،دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار، مدیریت آموزشی،دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

4 استادیار، فلسفه ی تعلیم وتربیت،دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: تحولات رو به رشد در هر جامعه‌ای از دانشگاه‌ها آغاز می‌شود. سرمایه‌ی فکری از مهم‌ترین تئوری‌های مدیریتی است که سازمان‌های دانش محور با استفاده از آن می‌توانند بر اثربخشی و کارآیی خود بیفزایند. هدف از این پژوهش، تبیین مدل معادله‌ی ساختاری تأثیر فرایند تبدیل دانش بر مؤلفه‌های سرمایه‌ی فکری در دانشگاه‌های دولتی اصفهان بود.
روش بررسی: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و بررسی پدیده‌های مستند و تکراری بود. جامعه‌ی آماری شامل کلیه‌ی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های دولتی شهر اصفهان (1472 نفر) در سال تحصیلی 90-1389 بود که حجم نمونه پس از مطالعه‌ی مقدماتی و تعیین واریانس جامعه، با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای متناسب با حجم 205 نفر برآورد شد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، 2 پرسش‌نامه‌ی استاندارد فرایند تبدیل دانش (26 سؤال) و پرسش‌نامه‌ی محقق ساخته‌ی مؤلفه‌های سرمایه‌ی فکری (35 سؤال) بود که بر اساس مقیاس پنج درجه‌ای لیکرت تنظیم شد. برای تعیین روایی صوری و محتوایی پرسش‌نامه‌ها از نظرات متخصصین بهره گرفته شد و ضریب پایایی پرسش‌نامه‌های فرایند تبدیل دانش و سرمایه‌ی فکری با استفاده از Cronbach's alpha به ترتیب 96/0 و 93/0 به دست آمد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای آماری Amos Graphic و SPSS و در سطح استنباطی به روش‌های Manova و مدل معادله‌ی ساختاری مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج تحلیل Manova نشان داد که اجتماعی‌سازی و ترکیب دانش با هیچ یک از مؤلفه‌های سرمایه‌ی فکری رابطه‌ی معنی‌دار نداشت، اما مراحل ترکیب و برونی‌سازی دانش ارتباط معنی‌داری را با تمام مؤلفه‌های سرمایه‌ی فکری نشان دادند. یافته‌های حاصل از مدل معادله‌ی ساختاری نیز نشان داد که ضریب اثر مراحل فرایند تبدیل دانش بر مؤلفه‌های سرمایه‌ی فکری معنی‌دار بوده است.
نتیجه‌گیری: در کل می‌توان استنباط نمود که پیاده‌سازی فرایند تبدیل دانش علاوه بر اینکه در استخراج، سازمان‌دهی، انتقال، تبادل و استفاده‌ی مناسب از دانش موجود در سازمان و اعضای هیأت علمی مناسب است، می‌تواند در ارتقای سرمایه‌ی فکری دانشگاه‌ها نیز مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Structural Equation Modeling of Knowledge Conversion Process upon Intellectual Capital Components in Isfahan Universities, Iran

نویسندگان [English]

  • Peyman Yarmohammadzadeh 1
  • Seyed Ali Siadat 2
  • Reza Hoveida 3
  • Hassan Ali Bakhtiar Nasrabadi 4

1 Assistant Professor, Educational Administration, Azerbaijan University of Tarbiat Moallem, Tabriz, Iran

2 Associate Professor, Educational Administration, The University of Isfahan, Isfahan, Iran.

3 Assistant Professor, Educational Administration, The University of Isfahan, Isfahan, Iran

4 Assistant Professor, Philosophy of Education, The University of Isfahan, Isfahan, Iran.

چکیده [English]

Introduction: Moving toward progress in every country starts from universities. Intellectual 
capital is a very strong theory that all knowledge-based organizations can utilize to improve their 
efficacy and productivity. The purpose of this research was to evaluate the structural equation 
modeling of knowledge conversion process upon intellectual capital components in public 
universities of Isfahan, Iran. 
Methods: This descriptive, correlational study included 1472 faculty members of Isfahan public 
universities during the academic year of 2010-2011. The sample size was calculated as 205 
individuals by stratified random sampling. In order to collect data, the 26-item standard 
knowledge conversion process questionnaire and a 35-item researcher-made questionnaire of 
intellectual capital components were used. Content and face validity of both questionnaires were 
confirmed by the experts. In order to evaluate the reliability of the questionnaires, Cronbach's 
alpha was calculated as 0.96 and 0.93, respectively. Statistical analyses of data were performed 
by multivariate analysis of variance (MANOVA) and structural equation model using SPSS and 
Amos Graphic. 
Results: According to MANOVA, socialization and knowledge combination were not 
significantly related with any of the intellectual capital components. However, different stages of 
knowledge conversion and externalization had significant relations with all intellectual capital 
components. Based on the structural equation model, correlation coefficient of all stages of 
knowledge conversion on intellectual capital components were significant. 
Conclusion: Knowledge conversion can be useful in data extraction, management, transfer, and 
exchange among faculty members. It can also promote intellectual capital in universities

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • Intellectual Capital
  • Universities