نویسندگان

1 استادیار، آموزش بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 مربی،زبان انگلیسی،دانشگاه علومپزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

3 استادیار، بهداشت جامعه،دانشگاه علومپزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: پس از نظام آموزش و پرورش، دانشگاه مهم‌ترین ابزار برای انتقال ارزش‌ها و هنجارها به نسل جوان و پیشرفت و توسعه‌ی جامعه به شکل صحیح می‌باشد. دانشگاه به عنوان محور عقلانیت جوامع، وظیفه‌ی خطیر انتقال، بازسازی و ارتقای فرهنگ جامعه را نیز بر عهده دارد. در «آیین‌نامه‌ی ارتقای مرتبه‌ی اعضای هیأت علمی مؤسسات آموزشی و پژوهشی» مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز فعالیت‌‌های فرهنگی، تربیتی و اجتماعی در بند اول قرار گرفته است. به دلیل انتزاعی بودن مفاهیم و دشواری سنجش مفاهیم انتزاعی و ارزشی آن هم در قالب فعالیت‌های آکادمیک، ابهامات بسیاری در راستای اجرایی کردن مفاد بند اول این آیین‌نامه وجود دارد. بنابراین مطالعه حاضر به منظور شناخت بهتر مشکلات و چالش های فعالیت های فرهنگی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد.
روش بررسی: این پژوهش کیفی در نیم‌سال دوم 90-1389 انجام شد. به روش نمونه‌گیری هدفمند، با معاونین فرهنگی دانشجویی فعلی یا سابق دانشکده‌های مختلف دانشگاه علوم پزشکی مصاحبه‌ی نیمه ساختار یافته انجام شد و داده‌ها با روش تحلیل محتوای کیفی تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: از تجزیه و تحلیل متن مصاحبه ها پیرامون نظرات معاونین فرهنگی دانشجویی در مورد مشکلات فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی در دانشگاه، چهار مضمون به شرح زیر استخراج شد: مشکلات مرتبط با ماهیت فرهنگ، مشکلات مرتبط با اعضای هیأت علمی، مشکلات مرتبط با دانشجویان، مشکلات مرتبط با سازمان.
نتیجه‌گیری: این بررسی بر اهمیت و لزوم برنامه‌ریزی بلند مدت برای فعالیت‌های فرهنگی و مشارکت فعال اعضای هیأت علمی به عنوان کارگزاران اصلی فرهنگ در دانشگاه و جامعه دلالت می‌کند. ایجاد فضای گفتمانی در قالب جلسات هم‌اندیشی استادان و کرسی‌های آزاد اندیشی -که مورد تأکید مقام معظم رهبری نیز می‌باشد- می‌تواند بستر خوبی برای جلب مشارکت فعال و مؤثر اعضای هیأت علمی در دانشکده و دانشگاه باشد. همچنین تدوین شاخص‌های کیفی و کمی مناسب برای سنجش فعالیت‌های فرهنگی، تربیتی و اجتماعی در دانشگاه ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Challenges of Social, Cultural and Educational Activities in Isfahan University of Medical Sciences, Iran

نویسندگان [English]

  • Maryam Amidi Mazaheri 1
  • Mojtaba Karbasi 2
  • Firoze Mostafavi Darani 3

1 Assistant Professor, Health Education, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

2 Lecturer, English Language, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

3 Assistant Professor, Community Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

چکیده [English]

Introduction: The education system is the most important tool for transferring values and norms 
to the young generation and for the development of the community. On the other hand, 
universities, as the basis of rationality in societies, are in charge of reconstruction and 
improvement of the culture. The "Regulations of Faculty Members Promotion in Educational and 
Research Institutions", approved by the Supreme Cultural Revolution Council, has also 
considered cultural affairs in the first article. However, due to the abstract nature of the issues in 
the first article, this paper tried to identify the challenges of cultural activities in Isfahan 
University of Medical Sciences, Isfahan, Iran. 
Methods: This qualitative study was conducted to better understand the problems and challenges 
of cultural activities in Isfahan University of Medical Sciences during the second semester of 
2011-2012. Purposeful sampling method was used and semi-structured interviews were 
performed with current or former Vice-Chancellery for Cultural and Students Affairs of different 
colleges of Isfahan University of Medical Sciences. Data was analyzed using qualitative content 
analysis. 
Results: The four themes extracted from analyzing the interview transcripts included problems 
associated with the nature of culture, problems associated with faculty members, problems 
associated with students, and organizational problems. 
Conclusion: The results of this study highlighted the necessity of long-term planning for cultural 
activities and active participation of faculty members. Creating a discursive environment through 
holding faculty members consultation meetings can be a good base for the active participation of 
faculty members in colleges and universities. Moreover, developing qualitative and quantitative 
indicators for measuring social, educational and cultural activities in universities is an 
unavoidable. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational Cultural and Social Activities
  • Interviews
  • Qualitative Study