نویسندگان

1 دانشیار، خدمات بهداشتی و درمانی،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد علوم و تحقیقات،تهران،ایران

2 استادیار،مدیریت صنعتی،دانشکده مدیریت،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد تهران مرکزی، تهران،ایران

3 دانشجوی دکتری، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد علوم و تحقیقات،تهران،ایران

چکیده

مقدمه: کارت امتیاز متوازن یکی از الگوهای موفق و پرکاربرد در زمینه‌ی ارزیابی عملکرد در سازمان‌های بهداشتی و درمانی، به خصوص بیمارستان‌ها می‌باشد. این الگو یک چارچوب مفهومی جهت تدوین مجموعه‌ای از شاخص‌های عملکرد در راستای استراتژی سازمان می‌باشد. این پژوهش با هدف ارایه‌ی الگوی ارزیابی عملکرد بیمارستان‌های تأمین اجتماعی ایران با رویکرد کارت امتیاز متوازن انجام گرفت.
روش‌بررسی: در این پژوهش توصیفی- تطبیقی، 11 الگوی نظری و عملی کارت امتیاز متوازن بررسی شد. الگویی برای بیمارستان‌های تأمین اجتماعی ایران طراحی شد. پرسش‌نامه‌ای مبتنی بر مدل پیشنهادی جهت جمع‌آوری داده‌ها تهیه شد. اعتبار آن به روش دلفی با استفاده از نظرات صاحب‌نظران تأیید گردید. ضریب پایایی پرسش‌نامه (Cronbach’s alpha) 94/0 بود. به منظور تعین معنی‌دار بودن پاسخ‌ها از آزمون اختلاف میانگین جامعه استفاده گردید. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS تحلیل گردید.
یافته‌ها: میانگین نمرات حاصل شده از نظرسنجی خبرگان در الگوی پیشنهادی در رابطه با بیانیه‌ی رسالت پیشنهادی 02/4 (از 5 نمره)، نمره‌ی استراتژی‌ بهبود مداوم کیفیت و ایمنی خدمات بهداشتی- درمانی 5/4، استفاده‌ی بهینه از امکانات و منابع موجود 66/4، تلاش مداوم و گروهی به منظور جلب رضایت‌مندی مراجعان 66/4 و مسؤولیت‌پذیری در خصوص بهداشت و ایمنی کارکنان و محیط زیست 32/4 بوده است. میانگین نمره‌ی منظر بالینی 66/11، منظر بیماران 5/11، منظر فرایندهای داخلی 66/11، منظر مالی 78/10 و منظر رشد کارکنان 46/11 بود. در کل، 27 شاخص برای 5 منظر ارایه شد که یکی از آن‌ها از الگوی نهایی حذف گردید. میزان معنی‌داری آزمون t در سطح 95 درصد کمتر از 05/0 بود.
نتیجه‌گیری: الگوی پیشنهادی هم برای یک بیمارستان و هم برای مجموعه‌ی‌ بیمارستان‌های تأمین اجتماعی کشور قابل اجرا بوده و امکان مقایسه‌ی عملکرد بیمارستان‌ها را نیز فراهم می‌آورد. این الگو به دلیل ماهیت پویای کارت امتیاز متوازن، چارچوبی قابل انعطاف است که می‌تواند برحسب شرایط واحدهای مختلف تعدیل گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a Performance Assessment Model for Iranian Social Security Organization Hospitals with Balanced Scorecard Approach

نویسندگان [English]

  • Amir Ashkan Nasiripour 1
  • Mohammad Ali Afshar Kazemi 2
  • Ahmad Reza Izadi 3

1 Associate Professor, Health Services Administration, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Industrial Management, Tehran Markaz Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 PhD Student, Health Services Administration, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: Balanced scorecard is one of the most successful and widely used models of performance 
assessment in healthcare organizations, especially in hospitals. The model is a framework for designing a 
set of performance measures for organization strategies. The study was conducted aiming to yield a 
performance assessment model for Iranian social security hospitals with balanced scorecard approach. 
Methods: In this adaptive and descriptive research, 11 theory and practical models of balanced scorecard 
with successful experiences were studied. A model for Iranian social security hospitals was designed. A 
questionnaire was designed as a data collection tool. It was validated using expert's survey in Delphi
method. Reliability coefficient for this questionnaire was relatively high (Cronbach's alpha = 0.94). 
Independent t-test was used to identify significance of expert responses. 
Results: The mean score of experts opinion about the proposed model was 4.02 (out of 5) for mission 
statement and 4.5 for continuous improvement in healthcare quality and safety policy, 4.66 for 
optimization of current resources and facilities utilization, 4.66 for team working for satisfying our
patients/clients policy, and 4.32 for responsible for environment and employee health and safety policy. 
The mean score was 11.66 for clinical perspective, and 11.5 for patient perspective, 11.66 for internal 
processes perspective, 10.78 for financial perspective and 11.46 for employee growth perspective. Totally, 
27 measures were designed for these perspectives one of which was excluded. 
Conclusion: The model can be implemented in one or all the social security hospitals and also can be used 
for comparing the performance of the hospitals. Because of the dynamic nature of the balanced scorecard, 
the model is a flexible framework that could be adjusted by local situations based on differences in targets. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Health Services
  • Process Assessment
  • Hospitals
  • Organizational Models