نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، گروه سنجش و اندازه گیری، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 مربی ، گروه آموزش ابتدایی، دانشگاه فرهنگیان قم، ایران.

چکیده

مقدمه: رویکرد شایستگی یکی از رویکردهای عمل‌گرا در حوزه‌های مختلف آموزش و مشاغل است که با تعیین دقیق شایستگی‌های موردنیاز افراد در جهت نیل به اهداف متعدد آموزشی و حرفه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد و شناسایی شاخص‌های رفتاری تعیین کننده شایستگی‌های کارکنان در حرفه‌های مختلف یکی از فرایندهای ضروری در این امر به شمار می‌رود که پژوهش حاضر با هدف شناسایی شایستگی‌های کارکنان اداری مراکز درمانی انجام شد.

روش بررسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر رویکرد کیفی و به روش تحلیل مضمون انجام شد. مشارکت‌کنندگان از کارکنان بخش اداری مراکز درمانی بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند با 16 نفر به اشباع نظری رسید. ابزار پژوهش، مصاحبه نیمه ساختاریافته و داده‌های گردآوری شده با کدگذاری و شناسایی شبکه مضامین، تحلیل شد. روایی نتایج پژوهش با ملاک‌های توصیه‌شده توسط Lincoln and Guba تأیید شد.

یافته‌ها: در پژوهش حاضر یافته‌ها در دو بعد شایستگی‌های عمومی (با 4 مؤلفه و 28 شاخص) و شایستگی‌های حرفه ای(با 3 مؤلفه و 21 شاخص) شناسایی و طبقه‌بندی شد. شایستگی‌های عمومی شامل (مهارت‌های اداری؛ مهارت‌های علمی دانشی؛ شایستگی‌های میان فردی؛ شایستگی‌های شــخصیتی و فردی) و شایستگی‌های حرفه‌ای هم شامل (تخصص‌های اولیه درمانی؛ شایستگی‌های شغلی؛ شناخت استانداردها و دستورالعمل‌ها) بود.

نتیجه‌گیری: مدیران و روسای بخش‌های مختلف مراکز درمانی می‌توانند به‌منظور افزایش بهره‌وری کارکنان بخش اداری، از یافته‌های این پژوهش در حوزه جذب، نگهداشت و سنجش شایستگی‌های کارکنان استفاده کنند.

تازه های تحقیق

احمد رضایی: Google Scholar، PubMed

اکبر حیاتی: Google Scholar

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying the Competency Assessment Indicators of Administrative Staff of Medical Centers

نویسندگان [English]

 • Ahmad Rezaee 1
 • Akbar Hedayati 2

1 Lecturer, assessment and Measurement Department, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.

2 Lecturer, Elementary Education Department, Farhangian university, Qom, Iran.

چکیده [English]

Introduction: Competency approach is one of the practical approaches in various fields of education and jobs, which by accurately determining the required competencies of people in order to achieve multiple educational and professional goals, and identifying the behavioral indicators that determine the competencies of employees in different professions are one of the necessary processes in this matter, and the present research was conducted with the aim of Identifying the competency indicators of administrative staff of medical centers.

Methods: The current research is practical in terms of purpose; In terms of approach, it was done qualitatively and by thematic analysis method.

The participants were employees of the administrative department of medical centers, which reached theoretical saturation with 16 people using the purposeful sampling method. The research instrument was semi-structured interview and the collected data was analyzed by coding and identifying the network of themes. The validity of the research results was confirmed with the criteria recommended by Lincoln and Guba.

Results: In the current research, the findings were identified and classified in two dimensions: general competencies (with 4 components and 28 indicators) and professional competencies (with 3 components and 21 indicators). General competencies include (administrative skills, scientific skills, interpersonal competencies, personal and individual competencies) and professional competencies including (primary medical specialties, job competencies; knowing of standards and guidelines).

Conclusion: Managers and heads of different departments of medical centers can use the findings of this research in order to increase the productivity of administrative department employees in the field of recruiting, retaining and assessing employees' competencies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Indicators . Assessment
 • .Competency
 • Administrative Staff
 • . Medical Centers
 1. Koenen AK, Dochy F, Berghmans I. A phenomenographic analysis of the implementation of competence-based education in higher education. Teaching and Teacher Education. 2015; 1(50):1-2.
 2. Sawyer T, Gray MM. Competency-based Assessment in Neonatal Simulation-based Training. InSeminars in Perinatology 2023 Sep 20 (p. 151823). WB Saunders.
 3. Salarianzadeh MH, Jafari Sirizi M, Yarmohammadian MH, Maher A. Competency-Based Training of Managers in the Iranian Ministry of Health and Medical Education. Health Information Management 2012; 8(8): 1038.
 4. Wang Y, Liu Y, Wang H. Competency model for international engineering project manager through MADM method: The Chinese context. Expert Systems with Applications. 2023 Feb 1;212:118675.
 5. Feng, Juan. "Developing a continuing education module to improve the competency of nurse preceptors." Teaching and Learning in Nursing 19.1 (2024): e44-e45.‏
 6. Kesten K, Manderscheid A, Conrad D, Corrigan C. Clinical Scholarship Competencies and Roles to Impact Population Health Outcomes. The Journal for Nurse Practitioners. 2023 Jul 1;19(7):104663
 7. Ramaiya M, McCabe C, Gewali A, Wangmo T, Simoni JM, Zoellner LA, Dorsey S, Roth S, Kohrt BA. Competency of primary care providers to assess and manage suicide risk in Nepal: The role of emotional validation and invalidation techniques. SSM-Mental Health. 2023 Jun 25:100229.
 8. Buetti D, Bourgeois I, Jafary M. Examining the competencies required by evaluation capacity builders in community-based organizations. Evaluation and Program Planning. 2023 Apr 1;97:102242.
 9. Dutta D, Mishra SK, Budhwar P. Ethics in competency models: A framework towards developing ethical behaviour in organisations. IIMB Management Review. 2022 Sep 1;34(3):208-27.
 10. Jagals P, Ebi K. Core competencies for health workers to deal with climate and environmental change. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2021 Apr 7;18(8):3849.
 11. Baucom C. Core competencies required by health care workers in armed conflicts (MSc thesis). University of Washington; 2017.
 12. Faraji Z, Malekian F, Eslam PM, Kaviani E. Identifying the Competencies Required by Managers of MedicalEducational Centers in Kermanshah. Quarterly Journal of Nursing Management (IJNV). 2020, 9, (2): 34-41. [Persian].
 13. Ziegler S, Michaëlis C, Sorensen J. Diversity competence in healthcare: experts’ views on the most important skills in caring for migrant and minority patients. Societies. 2022 Mar 9;12(2):43.
 14. Shahrbabaki P, Rafati F, Sarabi R. Competence as an inevitable necessity for health care workers: a qualitative study. PJMHS.2020 14, (3):112 [In Persian].
 15. Coombe L, Severinsen CA, Robinson P. Mapping competency frameworks: implications for public health curricula design. Australian and New Zealand Journal of Public Health. 2022 Oct;46(5):564-71.
 16. Cui L, He A, Wang X, Wang Y, Huang X, Ni Z. Development and validation of a competency evaluation model for hospital infection prevention and control practitioners in the post-pandemic era: a mixed methods study. Journal of Hospital Infection. 2022 Jan 1;119:132-40.
 17. Yaqoob Mohammed Al Jabri F, Kvist T, Azimirad M, Turunen H. A systematic review of healthcare professionals' core competency instruments. Nursing & health sciences. 2021 Mar;23(1):87-102.
 18. Fahs I, Akel M, Haddad C, Sacre H, Hajj A, Zeenny RM, Iskandar K, Salameh P. Working together for patient health: Assessing interprofessional competencies among healthcare professionals in Lebanon. Journal of Interprofessional Education & Practice. 2023 Sep 1;32:100630.
 19. Polit DF, Beck CT. Nursing research: Principles and methods. Lippincott Williams & Wilkins; 2004.