نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، علم اطلاعات و دانش‏شناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 استاد ، گروه علم اطلاعات و دانش‏شناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

ایجاد نظام یکپارچه و استاندارد فراداده‌ای متناسب با نیازهای بومی در حوزه مدیریت اطلاعات بالینی، موجب حفاظت بهینه از داده‏ها، افزایش دسترس‌پذیری، ارتقاء بازیابی و رضایت کاربران خواهد شد. بنابراین، این پژوهش در نظر دارد به مطالعه عناصر فراداده‏ای الگوی استاندارد سازماندهی اطلاعات سلامت (Health Information Standards Organization) HISO 10040.4 از دیدگاه متخصصان اطلاعات سلامت بپردازد.

روش بررسی: این مطالعه بر حسب روش گردآوری داده‌ها از نوع مطالعه اسنادی و پژوهش پیمایشی بوده و در زمستان 1401 انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل 24 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی شهر تهران در حوزه‌ مدیریت اطلاعات سلامت بود. داده‏ها با استفاده از پرسش‌نامه برخط محقق‏ساخته شامل 23 پرسش جمع‏آوری و روایی صوری آن را 3 نفر از خبرگان تایید نمودند. پایایی پرسش‌نامه نیز با بهره‏گیری از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد و میزان 958/0 بدست آمد که قابل قبول است. در نهایت با استفاده از آمار توصیفی گزارشی از نتایج ارائه شد.

یافته‌ها: در پژوهش حاضر به منظور سازماندهی اطلاعات سلامت، 22 عنصر فراداده‌ای الگوی HISO 10040.4 امتیازدهی شدند. بر اساس نتایج حاصل، میانگین و انحراف معیار عناصر فراداده‌ای مورد آزمون، نظر موافق جامعه پژوهش را کسب کردند که میزان توافق ایشان در خصوص اهمیت این عناصر برای حضور و ثبت در کاربرگه‌های تنظیم و توصیف مراکز اطلاعات سلامت را نشان می‌دهد.

نتیجه‌گیری: نظر به ‌اینکه عناصر فراداده‌ای پیشنهادی پژوهش حاضر که بر اساس الگوی استاندارد سازماندهی اطلاعات سلامت و مورد تأیید جامعه پژوهش قرار گرفته است، می‌تواند در رفع نیازهای مراکز اطلاعات سلامت کمک کننده باشد.

تازه های تحقیق

نصرت ریاحی نیا: Google Scholar   ،  Pubmed

فاطمه عبداللهی: Google Scholar

سید سارا موسوی:Google Scholar

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the Importance of Standard Metadata Template Elements for Health Information Organizations

نویسندگان [English]

 • Seyedeh Sara Moosavi 1
 • Fatemeh Abdollahi 1
 • Nosrat Riahinia 2

1 Department of Information science and knowledge Studies, ​Faculty of Psychology & ​Educational Sciences, ​Kharazmi University, Tehran, Iran

2 professor of information science department, ,faculty of psychology and educational sciences. Kharazmi university-Tehran-Iran

چکیده [English]

Abstract

Introduction: The establishment of an integrated and standard metadata system tailored to the local needs in health information management, which aims to improve the current conditions, will lead to optimal data protection, increase accessibility, and improve information retrieval and user satisfaction. Therefore, this study intends to study the elements of the HISO 10040.4 schema for organizing clinical information from the perspective of health information specialists.

Methods: This applied research was conducted in 1401 winter, and to collect data, documentary study and survey research were used. The statistical population of this study included 24 faculty members from Tehran University Medical Sciences in the field of health information management. An online researcher created a questionnaire with 23 questions that was used to collect data, and its face validity was confirmed by 3 experts. Finally, the results were reported using descriptive statistics.

Results: To organize health information, 22 metadata elements of the HISO 10040.4 schema were scored and evaluated by experts. Based on the results, the mean and standard deviation of the measured metadata elements were approved by the research community, indicating the extent of their agreement regarding the importance of these elements in describing data in health information centers worksheets.

Conclusion: The proposed metadata elements of this research are based on the standard schema of organizing health information and approved by the research community; therefore, they can meet the needs of health information centers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Metadata
 • Medical records
 • Information organization
 • Health document management
 • Electronic health record
 1. Mahdavi A, Mehrtak M, Ebrahimi K. Anthoogy: Architectural philosophy in the structure and organization of modern health information systems, the 2nd medical informatics conference and the 7th conference on electronic health and ICT applications in Iranian medicine (2017), Tehran, https://civilica.com/doc/812441. [In Persian].
 2. Mokhtar Nabi, E. Organizing Internet Resources: Challenges and Necessities. Electronic Journal of Iran Scientific Information and Documentation Center 2005; 4(1). [In Persian].
 3. Irons A. Computer forensics and records management – compatible discipline. Records Management Journal 2006; (16)2:102-112. DOI:10.1108/09565690610677463.
 4. Norouzi Y. An Introduction to Metadata Management Systems. National Library and Information Studies .2010; 4: 0-65. [In Persian].
 5. Wynne-Jones L. How Metadata Improves Security, Quality, and Transparency [Online]. 2022 Mar 22. [cited 2023 Apr 13]; Available from: URL: https://www.datasciencecentral.com/how-metadata-improves-security-quality-and-transparency/.
 6. Asari SI, Hussin N, Samsudin, AZ, Yunus MN. Recordkeeping Metadata Standardization for Electronic Health Records System Integration: a Preliminary Study. International journal of engineering and technology 2018; 7(3.7) 266-269. DOI: https://doi.org/10.14419/ijet.v7i3.7.16388.
 7. Canham S, Ohmann C. A metadata schema for data objects in clinical research. Trials. 2016 Nov 24;17(1):557. doi: 10.1186/s13063-016-1686-5. PMID: 27881150; PMCID: PMC5122021.
 8. Sweet LE, Moulaison HL. Electronic Health Records Data and Metadata: Challenges for Big Data in the United States. Big data 2014; 1(4): 245–251. https://doi.org/10.1089/big.2013.0023.
 9. Van Vlymen J, De Lusignan S. A system of metadata to control the process of query, aggregating, cleaning and analysing large datasets of primary care data. Informatics in primary care 2005; 13(4): 281–291. https://doi.org/10.14236/jhi.v13i4.608
 10. Marutha, NS, Patrick N. Electronic records management in the public health sector of the Limpopo province in South Africa. Journal of the South African Society of Archivists 2012; 45. URL: https://www.ajol.info/index.php/jsasa/article/view/85723.
 11. Moghaddasi H, Dehghani M, Emami H, Asadi F. Evaluation of the Integrated Health System (SIB) based on the Users' View Regarding the Application, Purposes, and Features. Health Inf Manage 2022; 19(2):54-59. [In Persian].
 12. Taheri, M. Storage and retrieval of information and knowledge: with emphasis on new approaches (2016). Tehran: Librarian. [In Persian].
 13. Minglian D, Xingxing Y, Jiuzhen Zh. A study on audiovisual metadata. Proceedings of the 2004 international conference on Dublin Core and metadata applications: metadata across languages and cultures. Dublin Core Metadata Initiative.(2004). Article 13, 1–9.
 14. Ministry of the New Zealand health and disability sector. HISO 10040.4. Clinical Document Metadata Standard. [Online]. 2015 Feb. [cited 2022 Apr 13]; Available from: URL: hiso-10040-4-2015-clinical-document-metadata-standard.docx (live.com).
 15. Farzadi F, Aeenparast A, Tavousi M, Riyazi F, Asadollah-Khan-Vali H, Haeri-Mehrizi A A. National Health Information systems in Iran. Payesh 2020; 19 (5) :489-498.URL: http://payeshjournal.ir/article-1-1507-fa.html. [In Persian]..