نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، مدیریت کسب و کار، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

2 استادیار،گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان،سنندج، ایران

چکیده

مقدمه: پیشرفت‌های سریع در فناوری اطلاعات، باعث تغییرات بنیادین در زندگی و محیط‌های کاری در سراســر جهان شده است، با فراگیرتر شدن فناوری‌های دیجیتالی مانند گوشی‌های هوشمند ، افراد می‌توانند در خود نظارتی و مراقبت از خود شرکت کنند و کنترل بیشتری بر مسیرهای سلامتی خود در طول دوره زندگی به دست آورند. تحصیلات و جنسیت دو مولفه مهم در استفاده از برنامه‌های موبایلی سلامت هستند، تحصیلات در میزان و نحوه استفاده افراد در برنامه‌های موبایلی موثر است و جنسیت نقش تعیین‌کننده‌ای در فضای مجازی بخصوص در برنامه‌های موبایلی در مقابل حضور فیزیکی در بیمارستان‌ها و مطب‌ها دارد.
روش بررسی: مطالعه حاضر از نوع کاربردی بود که با روش کمی – توصیفی به صورت مطالعه موردی بین کاربران برنامه موبایلی اسنپ دکتر به اجرا درآمد. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته اینترنتی مبتنی بر نمونه گیری تصادفی در دسترس استفاده گردید و با روش های آمار استنباطی شامل آزمون های تعیین معناداری و به ویژه همبستگی بر مبنای معادلات ساختار تاییدی برای بررسی داده‌ها به کار گرفته شد.
یافته‌ها: زیرساخت ناکافی فناوری ارتباطات اطلاعاتی، بیشترین مانع برای پزشکی از راه دور بود و به دنبال آن مقاومت فرهنگی در استفاده از فناوری برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی قرار گرفت. موانع قابل توجه دیگر هزینه بالای راه‌اندازی مهارت‌های پیش‌نیاز (اولیه) در میان بیماران، مهارت‌های محدود در میان پزشکان، بودجه ناکافی برای حمایت از خدمات پزشکی از راه دور، چارچوب قانون/ سیاست ضعیف، و کمبود زمان اختصاصی برای خدمات پزشکی از راه دور بود.
 نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش نشان داد وجود زیرساخت‌های مناسب ارتباطی و تلاش برای تقویت زیرساخت‌ها و افزایش سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و سازمان‌ها در حوزه پزشکی از راه دور‌، مشارکت کاربران را در استفاده از خدمات پزشکی از راه دور افزایش می‌دهد.

تازه های تحقیق

خبات نسایی: Google Scholar

کیوان مشیر پناهی: Google Scholar

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Factors Influencing the Use of Telemedicine Services: A Case Study of the Mobile Application

نویسندگان [English]

 • Keyvan Moshirpanahi 1
 • Khabat Nesaei 2
 • Arman Ahmadizad 3

1 Master of Business Administration, Faculty of Humanities and Social Sciences, Department of Business Administration, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran.

2 Department of Business Management, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran

3 Department of Business Management, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran

چکیده [English]

Introduction: Advances in information technology have caused fundamental changes in life and work environments. As digital technologies such as smartphones become more ubiquitous, individuals can engage in self-monitoring and self-care and gain more control over their health trajectories across the life course. Education and gender are two important components in the use of mobile health applications. Education is effective in the amount and manner of using mobile applications, and gender plays a major role in virtual setting, especially in mobile applications, in contrast to physical presence in hospitals and clinics
Methods: This applied study was carried out with a descriptive-quantitative method in the form of a case study among users of the Snap Doctor mobile application. To collect data, a researcher-made questionnaire based on available random sampling and inferential statistics methods, including tests of significance and especially correlation based on confirmatory structural equationswere used.
Results: Inadequate information communication technology infrastructure was the major obstacle for telemedicine, followed by cultural resistance in using technology to provide healthcare services. Other significant barriers are like this: the high cost of setting up prerequisite (initial) skills among patients, limited skills among physicians, inadequate funding to support telemedicine services, weak legal/policy framework, and lack of dedicated time for telemedicine services.
Conclusion: The results showed that the existence of appropriate communication infrastructure and efforts to promote the infrastructure and increase the investment of companies and organizations in the field of telemedicine can increase the participation of users in the use of telemedicine services.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Telemedicine
 • Infrastructure
 • Investments
 1. Mohammadzadeh N, Gholamzadeh M. Requirements, Challenges, and Key Components to Improve Onboard Medical Care Using Maritime Telemedicine: Narrative Review. International Journal of Telemedicine and Applications. 2023 Jun 15;2023..
 2. Fouad AA, Osman MA, Abdelmonaem YMM, Karim NAHA. Awareness, knowledge, attitude, and skills of telemedicine among mental healthcare providers. Middle East Current Psychiatry. 2023 Jan 11;30(1).
 3. Geifman N, Armes J, Whetton AD. Identifying developments over a decade in the digital health and telemedicine landscape in the UK using quantitative text mining. Frontiers in Digital Health. 2023 Apr 17;5:1092008.
 4. What is Digital Health? FDA [Internet]. 2020 Sep 22; Available from:https://www.fda.gov/medical-devices/digital-health-center-excellence/what-digital-health
 5. Aguirre-Sosa J, Vargas-Merino JA. Telemedicine Management: Approaches and Perspectives—A Review of the Scientific Literature of the Last 10 Years. Behavioral Sciences [Internet]. 2023 Mar 1 [cited 2023 Jun 29];13:255. Available from: https://www.mdpi.com/2076-328X/13/3/255
 6. Nascimento BR, Brant LC, Castro ACT, Froes LEV, Ribeiro ALP, Cruz LV, et al. Impact of a large-scale telemedicine network on emergency visits and hospital admissions during the coronavirus disease 2019 pandemic in Brazil: Data from the UNIMED-BH system. Journal of Telemedicine and Telecare. 2020 Oct 25;1357633X2096952.
 7. Rathbone AL, Prescott J. The Use of Mobile Apps and SMS Messaging as Physical and Mental Health Interventions: Systematic Review. Journal of Medical Internet Research. 2017 Aug 24;19(8):e295.
 8. Sun X, Yan W, Zhou H, Wang Z, Zhang X, Huang S, et al. Internet use and need for digital health technology among the elderly: a cross-sectional survey in China. BMC Public Health. 2020 Sep 11;20(1).
 9. Ozturk I. The Role of Education in Economic Development: A Theoretical Perspective. SSRN Electronic Journal [Internet]. 2008 May 28;33(1).Available from: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1137541
 10. Theobald S, Morgan R, Hawkins K, Ssali S, George A, Molyneux S. The importance of gender analysis in research for health systems strengthening. Health Policy and Planning. 2017 Dec 1;32(suppl_5):v1–3.
 11. Tabatabai S, Jahangerd H. Structural analysis of self-efficacy in career path decision-making on career path decision-making confidence with the mediation of professional opportunity-finding preparation skills. Scientific Quarterly Journal of Teaching and Learning Research, Azad University, Bojnord Branch, 2015; 11(47): 85-112.[in persian]
 12. Hair JF, Hult GTM, Ringle CM, Sarstedt M, Danks NP, Ray S. Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) Using R. Classroom Companion: Business. Cham: Springer International Publishing; 2021.
 13. Henseler J, Ringle CM, Sinkovics RR. The use of partial least squares path modeling in international marketing. Advances in International Marketing. 2009 Jan;20:277–319.
 14. Tenenhaus, M., Amato, S., and Esposito Vinzi, V. A Global Goodness-of-Fit Index for PLS Structural Equation Modeling, Proceedings of the XLII SIS Scientific Meeting. 2004;1: 739-742.
 15. Mohammadi A, Amiri Y. A Survey on Identification & Explanation of Factors Affecting IT Innovation Adoption in Governmental Organizations Using SEM. DOAJ (DOAJ: Directory of Open Access Journals). 2013 Dec 1;
 16. Kodukula S, Nazvia M. Evaluation of Critical Success Factors for Telemedicine Implementation. International Journal of Computer Applications. 2011 Dec 1;12(10):29–36.
 17. Cai H, Wang H, Guo T, Bao G. Application of Telemedicine in Gansu Province of China. van Ooijen PMA, editor. PLOS ONE. 2016 Jun 22;11(6):e0158026.

 Legido-Quigley H, Doering N, McKee M. Challenges facing teleradiology services across borders in the European union: A qualitative study. Health Policy and Technology. 2014 Sep;3(3):160–6.