نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد، گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

2 گروه آموزشی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

3 گروه آموزشی علوم پایه، دانشکده علوم پزشکی اسدآباد، اسدآباد، ایران

چکیده

مقدمه: اثر پژوهش به هر نوع خروجی فعالیت‌های تحقیقاتی که بازگشت مثبت برای جامعه علمی، سیستم بهداشتی، بیماران و مردم داشته باشد،گفته می‌شود. تاثیر پژوهش می‌تواند وجوه گوناگونی از جمله اثرگذاری بر سلامت، اقتصاد، و سیاست‌گذاری در جامعه را نیز در برگیرد. بنابراین، هدف مطالعه حاضر تعیین تاثیرات سیاستی پژوهش‌های حوزه مدیریت و سیاست‌گذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال‌های 1398-1393 است.
روش بررسی: این پژوهش از نوع کاربردی است که به روش پیمایشی و تحلیل استنادی از رکوردهای منتشر شده در سال‌های 1393 تا 1398به انجام رسید. در ابتدا، پرسشنامه بازگشت سرمایه توسط نویسندگان اول یا مسئول مقالات تکمیل شد. یافته‌های پرسشنامه با تحلیل استنادی و از طریق بررسی میزان استناددهی به آنها در مطالعات تکمیل و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار 22SPSS انجام شد.
یافته‌ها: به طور کلی، 459 پژوهش حوزه مدیریت و سیاست‌گذاری سلامت از پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی ایران شناسایی شد. این مطالعات در 768  مرور نظام‌مند، هفت تولید محتوای آموزشی، 129 سند بالادستی، خلاصه سیاستی، و دستورالعمل؛ سه مورد راهنمای بالینی، 6 ارزیابی فناوری سلامت، و 6 تصمیم‌گیری خارج از سلامت مورد استناد قرار گرفته بودند.
نتیجه‌گیری: تاثیر سیاستی پژوهش‌های حوزه مدیریت و سیاست‌گذاری سلامت بیشتر از طریق مرورهای نظام‌مند، اسناد بالادستی، خلاصه سیاستی، و دستورالعمل بوده است. لازم است که زمینه کاربرد بیشتر این مطالعات درسایر زمینه‌ها همچون تصمیم‌گیری‌های خارج از حوزه سلامت، تصمیم‌گیری‌های بالینی، محتواهای آموزشی، پژوهش‌های مورد تقاضا، و ارزیابی فناوری‌های سلامت فراهم شود.

تازه های تحقیق

سیروس پناهی: Google Scholar , PubMed

نادیا صنیعی: Google Scholar , PubMed

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Research Impact of Health Management and Policy-Making in Iran: A Case Study

نویسندگان [English]

 • Hossein Alami 1
 • Sirus Panahi 2
 • Nadia Saniee 3

1 Master Student, Department of Medical Library and Information Science, School of Health Management and Information Sciences, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

2 Department of Medical Library and Information Science,, School of Health Management and Information Sciences,, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

3 Department of Basic Sciences, Asadabad School of Medical Sciences, Asadabad, Iran

چکیده [English]

Introduction: The impact of research is any type of output of research activities that has a positive return for the scientific community, health systems, patients, and peoples. The impact of research can include various aspects, including impact on health, economy, and policy making in society. Therefore, the aim of the present study is to determine the policy impact of research in the field of health management and policy making of Iran University of Medical Sciences in 2014-2019.
Methods: This applied research was carried out by means of a survey and citation analysis of records published in 2014 to 2019. At first, the return on investment questionnaire was completed by the first or corresponding authors. The findings of the questionnaire were analyzed by citation analysis and checking the number of citations in studies. The data analysis was done using SPSS software version 22.
Results: Overall, 459 research in health management and policy-making of Iran University of Medical Sciences were identified. These studies have been used in 768 systematic reviews, seven educational content productions, 129 upstream documents, policy briefs, and instructions; three clinical guidelines, six health technology assessments, and six non-health decision-making.
Conclusion: The policy impact of research in the field of health management and policy-making was mostly through systematic reviews, upstream documents, policy briefs, and instructions. Therefore, it needs to provide further application of these studies in decision-making outside the health field, clinical decision-making, training contents, on-demand research, health technology assessment.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Research Impact
 • Health Management
 • Health Policy Making
 • Iran
 1. Akhondzadeh S, Ebadifar A, Eftekhari MB, Falahat K. Medical science and research in Iran. Arch Iran Med. 2017; 20(11):665-72.
 2. Baradar R, Tajdaran M, Seyed MM, Abedi H. Mapping the Iranian ISI papers on nanoscience and nanotechnology: A citation analysis approach. Malaysian Journal of Library & Information Science. 2009;14(3):95-107.
 3. Sciemago journal and country rank Spain2021 2021 [Available from: https://www.scimagojr.com/countryrank.php.
 4. Glasgow RE, Emmons KM. How can we increase translation of research into practice? Types of evidence needed. Annu Rev Public Health. 2007;28:413-33.
 5. Feizabadi M, Fahimnia F, Naghshineh N, Tofighi S, Mosavi-Jarrahi A. A review of impact assessment indicators of medical research. Health Information Management. 2017;13(6):432-7. [In Persian].
 6. Jamali H, Asadi S, Sedghi S. Impact assessment of medical research: Models and methods. Tehran: The Academy of Medical Sciences: Islamic Republic of Iran; 2013.
 7. Babaakbarisari A, Ghahremani M, Fathi vajargah K, Moatameni A. Developing management researches impacts assessment model: Tarbiat Modares University; 2021. 93-119. [In Persian].
 8. Jamali H. Comparison of models and frameworks of medical research impact assessment. Health Information Management.2013;9(5):757-67. [In Persian].
 9. Yazdizadeh B, Majdzadeh R, Janani L, Mohtasham F, Nikooee S, Mousavi A, et al. An assessment of health research impact in Iran. Health Res Policy Syst. 2016;14(1):1-10.
 10. Feizabadi M, Fahimnia F, Naghshineh N, Tofighi S, Jarrahi A. Impact assessment of clinical trials on knowledge production and development in Iran. Journal of Health Administration. 2016;19(65):85-100. [In Persian].
 11. Moradi S, Dokhani F, Aletaha A. Evaluating the policy impact of COVID-19 health researches using the altmetrics approach: Countries policymaking experiences. Strategic Studies of Public Policy. 2020;10(35):318-39. [In Persian].
 12. Bastow S, Dunleavy P, Tinkler J, editors. Measuring the impact of social science research in UK central government policy making. Political Studies Association Annual Conference, Manchester, UK Available at: https://www researchgate net/publication/261596726; 2014.
 13. Buykx P, Humphreys J, Wakerman J, Perkins D, Lyle D, McGrail M, et al. Making evidence count: A framework to monitor the impact of health services research. Aust J Rural Health. 2012;20(2):51-8.
 14. Cohen G, Schroeder J, Newson R, King L, Rychetnik L, Milat AJ, et al. Does health intervention research have real world policy and practice impacts: Testing a new impact assessment tool. Health Syst Policy Res. 2015;13(1):1-12.
 15. Kuruvilla S, Mays N, Pleasant A, Walt G. Describing the impact of health research: A research impact framework. BMC Health Serv Res. 2006;6(1):1-18.
 16. Samadi L, Fadaie G. Citation analysis as a research method. Scientometrics Research Journal. 2015;1(2):51-70. [In Persian].
 17. Dokhani F, Moradi S. Evaluating the political impact of scientific journals using altmetrics: A case study of Iran, Turkey, and occupied Palestinian. Journal of Studies in Library and Information Science. 2021;13(3):1-10.
 18. Wooldridge J, King MB. Altmetric scores: An early indicator of research impact. J Assoc Inf Sci Technol. 2019;70(3):271-82.
 19. Alla K, Hall WD, Whiteford HA, Head BW, Meurk CS. How do we define the policy impact of public health research? A systematic review. Health Res Policy Syst. 2017;15(1):1-12.
 20. Ali C, Herzog C. From praxis to pragmatism: Junior scholars and policy impact. Rev Comm. 2019;22(4):249-70.
 21. Viana-Lora A, Nel-lo-Andreu MG. Approaching the social impact of research through a literature review. Int J Qual Methods. 2021;20:1-11.
 22. Cohen G, Schroeder J, Newson R, King L, Rychetnik L, Milat AJ, et al. Does health intervention research have real world policy and practice impacts: Testing a new impact assessment tool. Health Res Policy Syst. 2015;13(1):1-12.