ارتباط بین اجرای طرح مسیر ارتقای شغلی و شاخص‌‌‌های عملکرد بیمارستان‌‌‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی استان کرمان

محمود نکوئی مقدم؛ حدیث عرب‌پور؛ علی اکبر مجیدی؛ حمیدرضا ملایی

دوره 8، شماره 5 ، آذر و دی 1390

چکیده
  مقدمه: در دنیای امروز، با توجه به گستردگی رقابت و پیشرفت‌های تکنولوژی، باید کارکنان را برآن داشت تا بر مهارت‌‌‌های خود بیافزایند و از عقب ماندگی فردی جلوگیری نمایند و موجب بقا و بهبود عملکرد سازمان شوند. در این راستا، طرح مسیر ارتقای شغلی پرستاران و متصدیان مشاغل بهداشتی و درمانی تصویب گردید و در بیمارستان‌‌‌ها به اجرا گذاشته ...  بیشتر

تأثیر آموزشهای ضمن خدمت در بهره وری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمان

محمود نکوئی مقدم؛ ناهید میر رضائی

دوره 2، شماره 1 ، فروردین 1384

چکیده
  مقدمه: اجرای برنامه های آموزشی در یک سازمان می تواند نیاز به نیروی انسانی متخصص را در آینده رفع کند و تضمینی برای بهره وری باشد. برای اجرای بهتر آموزش باید شرایطی در سازمان فراهم گردد تا کیفیت خدمات آموزشی ارتقا یابد. هدف از انجام این تحقیق نیز تعیین تأثیر آموزشهای ضمن خدمت در بهره وری کارکنان دفتر مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در ...  بیشتر