شاخص‌های بهره‌وری ابزار ارزیابی نظام مدیریت اطلاعات سلامت

زیبا فرج زادگان؛ عباسعلی جوادی؛ غلامرضا عسگری؛ لیلا منظوری

دوره 4، شماره 1 ، فروردین 1386

چکیده
  مقدمه: شاخص‌ها، از جمله ابزارهای شناسائی و ارزیابی وضعیت موجود در هر نظامی به شمار می‌روند و نظام مدیریت سلامت نیز از این قاعده مستثنی نمی‌باشد .هدف اصلی این پژوهش ارزیابی شاخص‌های بهره‌وری در مراکز درمانی استان اصفهان به عنوان بخشی از نظام سلامت کشور بوده است. روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی وTrend study بوده که درآن اطلاعات 1920 ...  بیشتر