نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

2 دانشیار عفونی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

3 پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

4 دستیار پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده

مقدمه: شاخص‌ها، از جمله ابزارهای شناسائی و ارزیابی وضعیت موجود در هر نظامی به شمار می‌روند و نظام مدیریت سلامت نیز از این قاعده مستثنی نمی‌باشد .هدف اصلی این پژوهش ارزیابی شاخص‌های بهره‌وری در مراکز درمانی استان اصفهان به عنوان بخشی از نظام سلامت کشور بوده است. روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی وTrend study بوده که درآن اطلاعات 1920 عدد فرم آماری جمع‌آوری شده از سال 1376 لغایت 1380 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، فرم شماره‌ی 201 نظام نوین آماری بود که توسط وزرات متبوع طراحی و در سطح کشوری مورد استفاده قرار می‌گیرد. این فرم به صورت ماهیانه از 32 مرکز درمانی استان توسط معاونت درمان دانشگاه جمع‌آوری و بعد از کنترل کیفیت اطلاعات، مورد تحلیل قرار می‌گیرد. از این تعداد، 8 بیمارستان آموزشی، 6 بیمارستان خصوصی و 18 بیمارستان غیر آموزشی مربوط به شبکه‌های بهداشت و درمان شهرستان‌ها بوده است. تحلیل داده‌ها با نرم‌افزار SPSS صورت گرفت. یافته‌ها: در این مقطع زمانی، متوسط ضریب اشغال تخت در کل بیمارستان‌های تابع استان 2/47 درصد بود. بیمارستان‌های آموزشی با 3/54 درصد بیشترین و بیمارستان‌های تحت نظر شبکه‌های بهداشت و درمان با 4/41 درصد کمترین درصد اشغال تخت را داشتند. در این مدت متوسط طول اقامت صرف نظر از نوع بیمارستان، 6/2 روز بود. در این میان بیمارستان‌های آموزشی 1/4 روز و بیمارستان‌های خصوصی 5/1 روز را به خود اختصاص دادند. متوسط فاصله‌ی عملکرد تخت در کل استان 3/3 روز بود که بیمارستان‌های آموزشی 6/3 روز، بیمارستان‌های خصوصی 9/1 روز و بیمارستان‌های تحت نظر شبکه‌های بهداشت و درمان 4/4 روز را به خود اختصاص دادند. نتیجه‌گیری: با وجود اینکه استاندارد نیاز به تخت‌های بیمارستانی در مورد بیماری‌های حاد، 3 تخت برای هر هزار نفر می‌باشد، در کشور ما 5/1 تخت برای هر هزارنفر وجود دارد ولی از همین تعداد نیز استفاده‌ی لازم به عمل نمی‌آید از این رو در استان اصفهان متجاوز از 50در صد ظرفیت تخت‌های بیمارستاتی خالی و بلا استفاده و دور از دسترسی نیازمندان واقعی به درمان می‌باشند. واژه‌های کلیدی: شاخص‌های بهداشت و تندرستی؛ کارایی سازمانی؛ نظام‌های مدیریت اطلاعات

عنوان مقاله [English]

Indicators of Utilization as a Means for Assessment of Health Information Management Systems

نویسندگان [English]

  • Ziba Farajzadegan 1
  • Abasali Javadi 2
  • Golamreza Asgari 3
  • Leila Manzoori 4

1 Associate Professor, Community Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

2 Associate Professor, Infectious Disease, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

3 General Practitioner, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

4 Resident, Community Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: indicators are regarded as tools of evaluating different situations in all systems. Hospitals as a part of health systems are not an exception. They should also be evaluated based on different views, the main aim of this study was to determine the rate of utilization of hospital resources in Isfahan province.Methods: This is a descriptive, trend study which was carried out in Isfahan province. A total of 1920 data sheets collected from 1997 to 2001 were analyzed. These data belonged to 32 hospitals located across the province. The form was a validated tool for data collection and was used throughout the country.Results: Total mean of bed occupancy (BOR) was 42.2% during the study period. Training hospitals with 54.3% showed the highest rate while district hospitals were the lowest (41.4%). The average length of stay (LOS) was 2.6 days. The length of stay in training hospitals was 3.6 days, 1.9 days in private hospitals and 4.4 days in the regional ones. Bed turn over rate was 3.3 days during the studied five year period. Conclusion: In the third world countries, the number of hospital beds is far less than the minimum required for the population. According to international standards, there should be three hospital beds for a thousand people in the community. In our country there is 1.5 beds per one thousand and despite this shortage, even this capacity is not correctly used so that more than 50% of hospital beds are vacant and since they stand far away from the right place.Key words: Health Status Indicators; Efficiency, Organizational; Management Information System