ارزشیابی کیفیت برنامه‌های آموزشی در آموزش عالی با استفاده از الگوی CIPP

فائزه اخلاقی؛ محمدحسین یارمحمدیان؛ معصومه خوشگام؛ نوشین محبی

دوره 8، شماره 5 ، آذر و دی 1390

چکیده
  مقدمه: دسترسی به کیفیت در آموزش عالی، مستلزم بررسی و قضاوت درباره‌ی چهار حوزه‌ی اهداف و خط‌مشی‌ها، سیاست‌های اجرایی، فرآیندهای عملیاتی، محصول و برون‌دادها است. الگوی CIPP (Context, Input, Process, Product) با نگاهی جامع به تعیین کردن، به دست آوردن و فراهم ساختن، همواره تلاش می‌نماید اطلاعاتی را فراهم نماید که با استفاده از آن‌ها تصمیمات بخردانه ...  بیشتر

میزان ‌اجرای دستورالعمل‌های کد گذاری صدمات، سوختگی‌ها و مسمومیت‌ها در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران، تهران و شهیدبهشتی

فائزه اخلاقی؛ پوران رئیسی؛ سید موسی کاظمی

دوره 6، شماره 1 ، فروردین 1388

چکیده
  مقدمه: کدهای استاندارد و تعاریف آنها ابزار مهمی در تحقیقات، طراحی، اجرا و ارزیابی برنامه‌های کنترل صدمه و زیر مجموعه‌های آن می‌باشند. هدف از این مقاله تعیین میزان اجرای دستورالعمل‌های کد گزاری صدمات، سوختگی‌ها و مسمومیت‌ها در بیمارستان‌های آموزشی منتخب بود. روش بررسی: در این مطالعه توصیفی ـ مقایسه‌ای پرونده 735 بیمار با تشخیص ...  بیشتر