رابطه‌ی بین سرمایه‌ی اجتماعی و سازمان یادگیرنده (مطالعه‌ی موردی: کارکنان دانشگاه علوم پزشکی استان قم)

حسین مبارکی؛ سید علی اکبر احمدی؛ محمدرضا دارائی؛ منصوره عباسی؛ محمد هادی

دوره 9، شماره 5 ، آذر و دی 1391، ، صفحه 679-685

چکیده
  مقدمه: در دنیای متحول امروز، علاوه بر ساخت سرمایه‌ی انسانی، یکی از چالش‌های دیگر در رفتار سازمانی، ایجاد و تقویت سرمایه‌ی اجتماعی است و با این که سرمایه‌ی اجتماعی ویژگی جمع دارد، ولی از تلاش‌های فردی افراد در جهت ایجاد اعتماد، روابط و همکاری ناشی می‌شود. بدون سرمایه‌ی اجتماعی، کارکنان حاضر به تسهیم اطلاعات و دانش نخواهند بود. ...  بیشتر

آیا روشی برای مقایسه‌‌ی هم‌زمان شاخص‌های کلیدی عملکرد بیمارستان وجود دارد؟

محمد هادی؛ حانیه‌السادات سجادی؛ زینب‌السادات سجادی

دوره 8، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1390

چکیده
  مقدمه: اهمیت مقایسه‌ی عملکرد بیمارستان‌ها با استفاده از شاخص‌های بیمارستانی، لزوم بهره‌گیری از مدل‌های کاربردی را امری اجتناب ناپذیر نموده است. پژوهش حاضر به منظور مقایسه‌ی هم‌زمان شاخص‌های کلیدی عملکرد بیمارستانی مراکز با استفاده از نمودار Pobon Lasso انجام گرفت.روش بررسی: مطالعه‌ی توصیفی حاضر به صورت مقطعی و گذشته‌نگر در سال ...  بیشتر