ارزیابی پیاده‌سازی سیستم اطلاعات بیمارستانی در بیمارستان امام خمینی ارومیه

زهرا زارع فضل‌الهی؛ ‌هادی لطف‌نژاد افشار؛ محمد جبراییلی؛ مجتبی ملکی

دوره 8، شماره 5 ، آذر و دی 1390

چکیده
  مقدمه: پیاده‌سازی سیستم اطلاعات بیمارستانی به تحول سازمانی بستگی داردکه تمام عوامل مؤثر در آن باید در نظر گرفته شود. در این میان، نقش نیروی انسانی از تمامی عوامل مهم‌تر است و آموزش کارکنان، نظرسنجی، اطلاع رسانی و استقبال کاربران سیستم از نکات مهم در اجرای آن می‌باشد. برای رسیدن به این اهداف، بیمارستان امام خمینی ارومیه به عنوان ...  بیشتر

میزان رعایت اصول تشخیص نویسی در پرونده‌های پزشکی بیماران بستری با تشخیص شکستگی بیمارستان مطهری ارومیه

زهرا زارع فضل‌الهی؛ معصومه خوش‌کلام اقدم؛ هادی لطف‌نژاد افشار؛ محمد جبرییلی

دوره 8، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1390

چکیده
  مقدمه: پرونده‌ی پزشکی بیمار مهم‌ترین منبع برای تحقیقات،آموزش پزشکی و مراجع قضایی به شمار می‌رود و عملکرد پزشک به عنوان سرپرست تیم درمانی در مورد ثبت دقیق و صحیح اطلاعات، حایز اهمیت می‌باشد. ثبت کامل تمام موارد شکستگی در شرح تشخیص لازم و ضروری است. از این‌رو تحقیق حاضر به منظور تعیین میزان رعایت اصول تشخیص نویسی در پرونده‌های پزشکی ...  بیشتر