کاربرد‌پذیری سیستم اطلاعات بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی مشهد

فرحناز صدوقی؛ معصومه خوشگام؛ سیده راضیه فرهی

دوره 9، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1391

چکیده
  مقدمه: کاربردپذیری در موفقیت و پذیرش سیستم اطلاعات بیمارستانی و ارتقای کیفیت مراقبت ضروری است. این پژوهش با هدف، ارزیابی کاربردپذیری سیستم اطلاعات بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با استفاده از مقیاس کاربردپذیری انجام شد. روش بررسی: پژوهش تحلیلی حاضر که از نوع کاربردی می‌باشد، در سال 1389 انجام شد. جامعه‌ی آماری شامل کل کاربران ...  بیشتر

ارزشیابی کیفیت برنامه‌های آموزشی در آموزش عالی با استفاده از الگوی CIPP

فائزه اخلاقی؛ محمدحسین یارمحمدیان؛ معصومه خوشگام؛ نوشین محبی

دوره 8، شماره 5 ، آذر و دی 1390

چکیده
  مقدمه: دسترسی به کیفیت در آموزش عالی، مستلزم بررسی و قضاوت درباره‌ی چهار حوزه‌ی اهداف و خط‌مشی‌ها، سیاست‌های اجرایی، فرآیندهای عملیاتی، محصول و برون‌دادها است. الگوی CIPP (Context, Input, Process, Product) با نگاهی جامع به تعیین کردن، به دست آوردن و فراهم ساختن، همواره تلاش می‌نماید اطلاعاتی را فراهم نماید که با استفاده از آن‌ها تصمیمات بخردانه ...  بیشتر