ارزیابی سیستم‌های اطلاعات بیمارستانی از دیدگاه پرستاران در بیمارستان‌های آموزشی درمانی تبریز

لیلا قادری نانسا؛ زکیه پیری؛ اسحق سلمانی؛ هادی قلی پور؛ رحیم شرقی

دوره 10، شماره 2 ، تیر 1392

چکیده
  مقدمه: امروزه توزیع گسترده‌ی سیستم‌های اطلاعات بیمارستانی در مؤسسات مراقبت بهداشتی- درمانی نیازمند ارزیابی حرفه‌ای است تا سودمندی عملی این کاربردها را ارزیابی کند. پرسنل پرستاری، به دلیل این‌که بزرگترین گروه پرسنلی در بیمارستان هستند، نقش مهمی در اتخاذ و ارزیابی سیستم‌های اطلاعات بیمارستان بازی می‌کنند. هدف این پژوهش، ارزیابی ...  بیشتر

مدل حافظه‌ی سازمانی فرایند– محور، پیش نیاز اجرای مدیریت دانش در بخش‌های مدارک پزشکی

فرحناز صدوقی؛ فربد عبادی فرد آذر؛ مریم احمدی؛ زکیه پیری

دوره 8، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1390، ، صفحه 734-753

چکیده
  مقدمه: حافظه‌ی سازمانی به عنوان یکی از ابزارهای اجرای مدیریت دانش شناخته شده است. هدف این پژوهش طراحی مدل حافظه‌ی سازمانی برای بخش‌‌‌‌‌‌‌های مدارک پزشکی مراکز آموزشی و درمانی بود.روش بررسی: این مطالعه به صورت توصیفی- کاربردی بود و در سال 1386 انجام گرفت. کارکنان مراکز آموزشی و درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز جامعه‌ی ...  بیشتر