الگوی استقرار سازمان یادگیرنده برای بیمارستان‌های عمومی ایران

راضیه منتظرالفرج؛ محمدرضا ملکی؛ سیدجمال‌الدین طبیبی؛ رضا نجف بیگی

دوره 8، (ویژه نامه ی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی) ، اسفند 1390، ، صفحه 1063-1072

چکیده
  مقدمه: بیمارستان‌های امروزی، برای هم‌سویی با تحولات جهانی ناچارند خود را به ابزارهایی همچون یادگیری و ایجاد بیمارستان یادگیرنده تجهیز نمایند. در همین راستا، این پژوهش با هدف طراحی الگوی استقرار سازمان یادگیرنده برای بیمارستان‌های عمومی ایران انجام شد. روش بررسی: این مطالعه از نظر فرآیند انجام پژوهش از نوع کیفی بود، که به شیوه‌ی ...  بیشتر