شناسایی جنبه‌های کاربردی، حوزه‌های پزشکی و روند‌های فن‌آورانه شکل‌ دهنده فرصت‌های کارآفرینانه آینده تله‌مدیسین

علی مبینی دهکردی؛ جهانگیر یدالهی فارسی؛ ابوالقاسم عربیون؛ مصطفی کشاورز ترک

دوره 17، شماره 6 ، اسفند 1399، ، صفحه 260-267

https://doi.org/10.22122/him.v17i6.4230

چکیده
  مقدمه: با رشد فن‌آوری‌های مؤثر در حوزه تله‌مدیسین، ضرورت شناسایی به‌موقع فرصت‌های این حوزه برای توسعه محصول موفق، اهمیت دوچندانی پیدا کرده است. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف شناسایی جنبه‌ها، حوزه‌ها و روند‌های شکل ‌دهنده فرصت‌های کارآفرینی آینده در حوزه تله‌مدیسین انجام گرفت.روش بررسی: در این مطالعه مروری و توصیفی، سه‌ گام ...  بیشتر

سنجش رضایتمندی مشتریان از کیفیت خدمات داروخانه ها با رویکرد ترکیبی و اصلاح شده Kano و Servqual

ابولقاسم عرییون؛ جمال الدین کبوتری؛ مهدی هاشمی؛ محمد پیران

دوره 11، شماره 2 ، تیر 1393، ، صفحه 234-250

https://doi.org/10.22122/him.v11i2.1292

چکیده
  مقدمه: داروخانه­هابهعنوانتنهامرجعرسمیتحویلدارو بهبیماران،دارایبااهمیت­تریننقشدر ارائه دارو ومشاورهداروییبه بیماران، درسطحجامعهمی­باشند. لذا هدف این پژوهش، شناسایی وضعیت رضایت مشتریان از کیفیتخدمات داروخانه­های شبانه­روزی شهر بوشهر در سال 1390،با استفادهازمدل­هایKanoوServqualوارائهراهکارهایاجراییدرزمینهارتقاءکیفیتوضعیتموجودبوده ...  بیشتر