وضعیت کتابخانه‌های مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی مازندران و بابل براساس استاندارد کتابخانه‌های بیمارستانی

نسرین ابراهیم قوچی؛ فریده رستمی؛ احمد نجفی

دوره 11، 7 (ویژه‌نامه‌ مدیریت سلامت و فناوری) ، اسفند 1393، ، صفحه 927-936

چکیده
  مقدمه: امروزه پیشرفت تکنولوژی در عرصه پزشکی ایجاب می‌کند که کتابخانه‌های بیمارستانی با رعایت استانداردهای کتابخانه‌ای بتوانند در جهت بهبود وضعیت و ارتقای خدماتشان گام بردارند، لذا هدف از این پژوهش ارزیابی وضعیت کتابخانه‌های مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی مازندران و بابل براساس استاندارد کتابخانه‌های ...  بیشتر