نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره)، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.

3 دانشگاه علوم پزشکی مازندران

چکیده

مقدمه: امروزه پیشرفت تکنولوژی در عرصه پزشکی ایجاب می‌کند که کتابخانه‌های بیمارستانی با رعایت استانداردهای کتابخانه‌ای بتوانند در جهت بهبود وضعیت و ارتقای خدماتشان گام بردارند، لذا هدف از این پژوهش ارزیابی وضعیت کتابخانه‌های مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی مازندران و بابل براساس استاندارد کتابخانه‌های بیمارستانی بوده است. روش بررسی: روش پژوهش توصیفی و نوع مطالعه کاربردی بوده است. جامعه مورد پژوهش شامل11 کتابخانه مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی مازندران و بابل است که در سال 1391خورشیدی به روش سرشماری انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامه محقق ساخته استفاده شد که روایی آن توسط متخصصان کتابداری و اطلاع رسانی تایید و برای سنجش پایایی از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد (74/0r=). اطلاعات حاصل از پرسش‌نامه با استفاده از نرم افزار Excel  نسخه 2007 و روش آمار توصیفی (توزیع درصد فراوانی) تجزیه و تحلیل شد. یافته‌ها: 60 درصد از کتابخانه‌ها توسط کتابدار مسؤول با تحصیلات کارشناسی ارشد یا کارشناسی کتابداری مدیریت می‌شد، هیچ یک از کتابخانه‌ها از نظر تعداد منابع در حد استاندارد (حداقل 40000منبع) نبودند. تنها دو مرکز درمانی بوعلی ساری و کودکان امیرکلا به ارایه خدمت به بیماران و همراهان آنها می‌پرداختند و همه کتابخانه‌ها برای دسترس پذیر کردن منابع تنها 6 روز هفته فعال بودند. بیمارستان آیت الله روحانی بابل به مساحت 565 مترمربع بیشترین فضا و با 63/91 درصد از بیشترین امکانات برخوردار بود. نتیجه‌گیری:وضعیت نامطلوب کتابخانه‌های مراکز آموزشی درمانی مورد بررسی بیانگر عدم رعایت استاندارد کتابخانه‌ای و کم توجهی مسؤولین بویژه مدیران ارشد بیمارستان‌ها به کتابخانه بوده است. واژه‌های کلیدی: کتابخانه‌ها؛ بیمارستان‌ها؛ دانشگاه‌ها؛ استانداردهای مرجع.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Education Hospital Libraries in Mazandaran and Babol University of Medical Sciences according to Standards of Hospital Libraries

نویسندگان [English]

  • Nasrin Ebrahim Ghuchi 1
  • Farideh Rostami 2
  • Ahmad Najafi 3

1 MSc, Knowledge and Information Science, Imam Khomeini Hospital, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

2 MSc Student, Health Services Management; Health Sciences Research Center, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

3 BSc Student, Environmental Health Engineering, Faculty of Health, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

چکیده [English]

Introduction: Progress in medical technology requires medical libraries to promote based on the references standards. The aim of this study was to evaluate the status of hospital libraries of Mazandaran and Babol University of medical sciences, on the basis of references standards. Methods: This descriptive and cross-sectional study has been done on 11 education hospital libraries of Mazandaran and Babol University on 2013. Data collection was through census and the assessment tool was the researcher questionnaire. It`s reliability and validity was confirmed approval by opinions of masters of science and the Chronbach`s alpha (r=0.74), respectively. Data analyzed by descriptive statistics (Frequency distribution) and excel software. Results: Findings showed that 60 percent of libraries were managed by librarians with Bsc. and Msc. degree. None of the libraries were standardized in view of number of books (at least 40000 references). Among the libraries just Buali in Sari and Amircolah`s children in Babol deliver services to patients. All libraries were opened only 6 days a week. Ayatollah Rouhani Hospital in Babol with an area of ​​565 Sq had the most space between other libraries and with 91/63% had the more facilities. Conclusions: Inappropriate condition of the libraries can indicate a lack of obey of library standard and less attention from authorities particularly senior managers to hospital libraries. Keywords: Libraries; Hospitals; Reference Standards; Universities