نوع مقاله : Narrative Review

نویسندگان

چکیده

یکی از شیوه های مدیریت منابع انسانی ، مدیریت عملکرد می باشد . این مدیریت با اتخاذ رویکردی سیستماتیک به تعیین اهداف استراتژیک ، تعیین شاخصها ، جمع آوری وتحلیل و گزارش دهی داده ها, بکارگیری آنها و در نهایت به بهبود عملکرد سازمان می انجامد . مدیریت عملکرد فرآیندی است که کارکنان و مدیران را از طریق کنش متقابل هدفهای اجرایی، معیار پاسخگویی و کردارهای تکامل یابنده برای بهبود مهارتها و عملکرد آینده به تلاش فرا می خواند . امروزه مدلها و ابزارهای متنوعی در مدیریت عملکرد وجود دارد. از طرفی طراحی و استقرار برنامه مدیریت عملکرد نیز مستلزم پیروی از یک طرح و الگوی عملی مشخص است، به طوری که انتخاب و تدوین مدلها و ابزارهای مدیریت عملکرد می تواند باعث تسهیل و افزایش دقت و اعتبار این فرآیند گردد. از جمله می توان به مدلهای دفتر حسابرسی کانادا، سازمان بهداشت جهانی، مدل سرآمدی، مدل خطی درون داد و برونداد و. .. اشاره نمود. بدین لحاظ با درک و شناخت دقیق مدلها وابزارهای مدیریت عملکرد و چگونگی بکارگیری آنها می توان عملکرد یک سازمان را بهبود بخشید و بر کارآیی و اثربخشی آن افزود. دراین مقاله به بررسی و مقایسه این مدلها پرداخته شده است.

واژه های کلیدی:
سازمان و مدیریت (بهداشت و درمان) – مدیریت کارکنان – ارزشیابی عملکرد کارمندان

عنوان مقاله [English]

Comparing four management performance models in the health care system

چکیده [English]

One of the ways to manage human resources is performance management. With a systematic approach, this sort of management determines strategic goals, identifies indexes, collects, analyzes and reports data and ultimately improves the organization performance. Performance management is a process that calls for the interaction of factors such as administrative goals, accountability standards and evolutionary behaviors.
There is a variety of models in performance management. However, designing and establishing performance management plan require us to follow a given practical model. The selection and implementation of performance management models can enhance the accuracy and reliability of the process itself. Among the models, the following can be referred to :Canada auditing office, World Health Organization, European foundation for quality management and input-output linear model. This study is aimed to evaluate these models to help us acquire a precise understanding of them and their impact on the performance of an organization.

Key words:
Organization and Administration-Personnel Management, Employee Performance Appraisal.