نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، کتابداری و اطلاع رسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 کارشناسی ارشد، کتابداری و اطلاع رسانی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم، ، ایران

چکیده

مقدمه: توسعه فن‌آوری اطلاعات و مدیریت آن با تجهیزات نوین در سازمان‌ها همراه بوده است؛ به نحوی که راه‌کارهای چندی را جهت ارتقای رضایت اعضای سازمان در بر خواهد داشت. ضرورت این موضوع، موجب توسعه زیر ساخت‌ها و برنامه‌‌ریزی‌های جدیدی در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور شده است و مطالعات جدیدی را می‌طلبد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی چارچوب فعالیت‌های مزبور به بررسی چگونگی صفحات وب کتابخانه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و موجودیت پیوند‌های فراسازمانی آن‌ها پرداخت.روش بررسی: مطالعه حاضر توصیفی، که در آن مجموع صفحات وب دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور که 40 وبگاه بود، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. در این بررسی موجودیت صفحات وب، نوع نرم‌افزار کتابخانه‌ای، ویژگی صفحات راهنما و تجزیه و تحلیل موضوعی پیوندهای فراسازمانی با استفاده از چک لیست محقق ساخته، مورد سنجش واقع شد و در نهایت، داده‌های حاصل توسط نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: نتایج نشان از توجه دانشگاه‌ها و کتابخانه‌های علوم پزشکی به بهره‌جویی از صفحات وب در سیستم وب جهانی داشت، ولی نیاز به استفاده از همگونی و وحدت رویه در این یافته‌ها مشاهده می‌شد. در مجموع 25 دانشگاه معادل 5/62 درصد دارای وبگاه کتابخانه بودند و در این میان نرم ‌افزار افق دارای بیشترین استفاده (16 وبگاه کتابخانه) و نرم ‌افزارهای سیمرغ و پیام دارای کمترین استفاده (هر کدام یک وبگاه کتابخانه) بودند.نتیجه‌گیری: صفحات وب در کشورهای جهان سوم حاکی از استفاده مدیران میانی از تجربیات جهانی موجود قلمداد می‌شود، ضمن آن که توجه به این‌ گونه از خدمات الکترونیکی به مرور افزایش یافته، زمینه‌های استاندارد شدن این صفحات امری واقعی در آینده قلمداد می‌شود.واژه‌های کلیدی: کتابخانه‌های پزشکی؛ اینترنت؛ دانشکده‌های حرفه‌های بهداشتی؛ دانشگاه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Survey of the Quality of the Iran's Medical Academic Library Web Pages and the Existence of their Organizational Metalinks

نویسندگان [English]

  • Ahmad Shabani 1
  • Rasul Saadat 2

1 Associate Professor, Library and Information Science, Isfahan University, Isfahan, Iran

2 MSc , Library and Information Science, Academy of Islamic Sciences & Culture, Qom, Ira

چکیده [English]

Introduction: The current research seeks to evaluate the framework of the mentioned endeavors through the survey of the quality of the web pages of Iran's medical universities and the existence of their organizational metalinks.Methods: In this descriptive study, 40 web pages of the Iran's medical universities were studied. The existence of the web pages, the type of the library soft wares, the characteristics of the help pages, and the subject of the organizational metalinks were studied by means of a researcher-made checklist. The data were analyzed by SPSS.Results: There was an interest in designing of web pages with the medical universities and their libraries in the international network; however there was a need for a homogeneity and unity of practice. These findings showed that 25 universities (62.5%) had a library web page, and out of them 16 library web pages were equipped with Ofogh software (the most frequency), and 1 library web page had Simorgh software, and 1 library web page had Payam software (the least frequency). These findings also revealed that 36 web pages of the medical universities had organizational metalinks, out of which the most (100%) were governmental organizations and private non-medical metalinks, and the least (19.4%) were news agencies.Conclusion: On the one hand, the middle managers apply international experiences, on the other hand, the attention to these types of electronic services has been increased and the standardization of the web pages will be occurred in the future.Keywords: Libraries, Medical; Internet; Schools, Health Occupations; Universities.