نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

2 کارشناس ارشد، روانشناسی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران. (نویسنده‌ی مسؤول) Email: alavi@sdlrc.mui.ac.ir

چکیده

مقدمه: فرآیند انتقال و تبادل دانش (Knowledge Transfer & Exchange یا KTE) در واقع بخشی از مدیریت پژوهش است که دانش حاصل از پژوهش را از بی‌مصرفی به عرصه‌ی عمل منتقل می‌کند. بهره‌برداری شایسته از نتایج پژوهش متضمن مدیریت صحیح پژوهش می‌باشد. هدف از این پژوهش ارزیابی وضعیت انتقال و تبادل دانش در شرایط فعلی در مراکز تحقیقاتی و معاونت‌های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و بررسی نقاط نیازمند بهبود در این زمینه بوده است.روش بررسی: پژوهش حاضر به روش توصیفی و از نوع مقطعی بود و در سال 1389 انجام شد. ابتدا برای مسؤولان و کارشناسان مراکز و معاونت‌های پژوهشی دانشکده‌ها،کارگاه توجیهی KTE برگزار گردید و کارشناسان با نحوه‌ی تکمیل پرسش‌نامه آشنا شدند. سپس پرسش‌نامه‌ی خود-ارزیابی انتقال و تبادل دانش که پیشتر در «مرکز تحقیقات بهره‌برداری از دانش سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران» تهیه و روایی و پایایی آن محاسبه شده بود، توسط کارشناسان مراکز تحقیقاتی و معاونت‌های پژوهشی دانشکده‌های دانشگاه تکمیل شد. پس از جمع‌آوری و نمره‌گذاری پرسش‌نامه‌‌ها،‌ اهداف مطالعه توسط نرم‌افزار Excel مورد تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: در مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بهترین وضعیت مربوط به تولید دانش با کسب 63 درصد از کل امتیاز بود و از سوی دیگر بخش «سؤال دانش» یا تعیین اولویت‌های پژوهشی و ارتباط با ذی‌نفعان با 30 درصد از کل امتیاز قابل کسب، دارای نمره‌‌ی کمتری بود.نتیجه‌گیری: لازم است مراکز تحقیقاتی به سمت ارتباط جدی‌تر و مستمر با ذی‌نفعان برای تعیین موضوعات پژوهشی و اولویت‌بندی آن‌ها حرکت کنند. انجام پژوهش‌های سفارشی و جذب گرانت‌های پژوهشی (به ویژه از منابع خارج دانشگاهی) باعث ارتباط بیشتر باذی‌نفعان می‌شود و استفاده از دستاورد‌های پژوهشی نیز به نوعی تضمین خواهد شد. همچنین توجه به موضوع انتقال دانش می‌تواند در اشاعه‌ی دستاورد‌های پژوهشی و انتقال صحیح و کامل پیام هر پژوهش به مخاطبان ویژه‌ی آن مؤثر باشد.واژه‌های کلیدی: پژوهش؛ ارزیابی؛ انتقال اطلاعات؛ دانش؛ دانشگاه‌‌ها.

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Research Utilization in Isfahan University of Medical Sciences by Knowledge Transfer & Exchange Criteria

نویسندگان [English]

  • Masoud Ferdosi 1
  • Sayed Salman Alavi 2

1 Assistant Professor, Health Services Management, Health Management & Economic Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

2 MSc, Psychology, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran. (Corresponding Author) Email: alavi@sdlrc.mui.ac.ir

چکیده [English]

Introduction: The process of knowledge transfer and exchange (KTE) in fact is a process of utilizing knowledge gained from research to practice. Appropriate exploitation of research results is guaranteed by good management of the research. The research aimed to evaluate the situation of KTE in current research centers in Isfahan University of Medical Sciences, and review its strengths and weakness in this field.Methods: This descriptive– analytical and cross-sectional study was carried out in 2010. First a KTE briefing workshop was held for officials and experts from research centers and deputy of school, about how to complete the questionnaire. The self questionnaire, prepared earlier in Tehran University of Medical Sciences, was completed by research centers. Findings were analyzed using Excel software.Results: The results were presented in four sections of a research cycle i.e.: the question of research (research priorities), knowledge production, knowledge dissemination and evidence based practice. Knowledge production by acquiring 63% of total score had the highest score and research question or setting of research priorities and having close relationship with stakeholder's with 30% of the total scores had the lowest score.Conclusion: Research centers need to obtain more efficient relationship with their stakeholders to identify and prioritize research topics. Doing granted research (particularly from sources outside the university) makes closer contact with the stakeholders and the use of research achievements is somehow guaranteed. Therefore KTE can promote transfer of research outcomes to every audience properly.Keywords: Research; Evaluation; Information Transfer; Knowledge; Universities.