نوع مقاله : نامه به سردبیر

نویسنده

دانشیار، گروه علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران. (نویسنده‌ی مسؤول) Email: shabania@edu.ui.ac.ir

چکیده

کتابخانه‌های بیمارستانی، کتابخانه‌ای برای استفاده‌ی بیماران و گاهی کارمندان، که به وسیله‌ی بیمارستان یا سازمانی علاقه‌مند اداره می‌شود. این کتابخانه‌ها عهده‌دار ارایه‌ی خدمات اطلاع‌رسانی دانش‌مدار در زمینه‌ی علوم‌ پزشکی و بهداشتی است. این یادداشت بر اساس روش کتابخانه‌ای و مبتنی بر مباحث توصیفی با نگرشی به متون پیشین درباره‌ی کتابخانه‌های بیمارستانی در زبان فارسی نوشته شده است. بر این مبنا، بررسی متون موجود و مستندات علمی به ضرورت کتابخانه‌های بیمارستانی در حوزه‌ی خدمات بهداشتی کشور مورد توجه قرار می‌گیرد. کتابخانه‌های بیمارستانی در متون فارسی از طریق روش‌های توصیفی و ارایه‌ی خدمات این نوع کتابخانه‌ها به منزله‌ی ارکان اطلاع‌یابی در کشور و مراکز اطلاعاتی مورد شناسایی قرار گرفت. محور این نوع کتابخانه‌ها در چارچوب طرح تکفاب و توانمندی محور کتابخانه‌های دیجیتالی تداوم یافت. فرایند و توسعه‌ی زیربنایی ساختار بیمارستان‌ها و ضرورت کتابخانه‌های بیمارستانی موضوعی حایز اهمیت در مجرای خدمات بهداشت، درمان و علوم‌ پزشکی است، که نیازمند برنامه‌ریزی در حوزه‌ی علوم‌ پزشکی و بهداشتی کشور می‌باشد.واژه‌های کلیدی: خدمات اطلاع‌رسانی، کتابخانه‌های بیمارستانی، توسعه.

عنوان مقاله [English]

The Necessity for Development of Hospital Libraries in Medical Information Services Plans

نویسنده [English]

  • Ahmad Shabani

Associate Professor, Library and Information Science, Isfahan University, Isfahan , Iran (Corresponding Author) Email: shabania@edu.ui.ac.ir

چکیده [English]

Hospital Libraries are libraries for the use of patients and employees that are managed by hospitals or interested organizations. These libraries provide knowledge- based information services in the field of medical sciences and health. This paper note is based on library and descriptive method and reviewing the previous literature about hospital libraries was written in Persian. So evaluation of the existing literature and scientific documents regarding the necessity of hospital libraries in the area of the country's health services is considered. Hospital libraries in Persian literature were identified by descriptive methods and presentation of services as the bases for information seeking and information centers in our country. The base of these libraries achieved its continuity within the Takfab plan and empowerment of the base of the digital libraries. The process of development of infrastructure of hospital libraries and the necessity of them is a very important issue in health services and medical sciences, and requires planning in the field of health services and medical sciences in the country. Keywords: Information Services; Libraries, Hospital; Development.