نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ، مدیریت اطلاعات سلامت، مرکز رشد استعدادهای درخشان دانشگاهی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد، کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: در عصر اطلاعات، ارایه‌ی خدمات کتابخانه‌ای یکپارچه و سرویس‌دهی به جامعه‌ی نیازمند اطلاعات، مستلزم آشنایی کتابداران با وب و نحوه‌ی به کارگیری آن، امکانات کاربردی و تکنولوژی‌‌های جدید آن است. این پژوهش با هدف بررسی میزان آشنایی و استفاده‌ی کتابداران حوزه‌ی علوم پزشکی سطح شهر تهران با تار جهانگستر (وب) در خدمات کتابخانه‌ای در سال 1388، انجام شده است. روش بررسی: مطالعه‌ی حاضر، از نوع پیمایشی- توصیفی بود. جامعه‌ی آماری این پژوهش شامل کلیه‌ی کتابداران شاغل در کتابخانه‌ی مرکزی و کتابخانه‌های تابعه‌ی سه دانشگاه تیپ یک سطح شهر تهران شامل دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران و شهید بهشتی در سال 1388 بود. تعداد 70 نفر از جامعه‌ی مورد پژوهش با استفاده از فرمول استاندارد تعیین حجم نمونه به صورت تصادفی انتخاب و در نظر گرفته شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسش‌نامه‌ی حاوی سؤالات بسته و باز بود که روایی و پایایی آن به تأیید صاحب‌نظران رسید. داده‌های به دست آمده بعد از ورود به کامپیوتر توسط نرم‌افزار SPSS و روش‌های آماری مناسب مانند مقیاس لیکرت مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفتند. یافته‌ها: از بارزترین یافته‌های این پژوهش می‌توان به این موارد اشاره کرد: بیش از نیمی از کتابداران با امکانات معمول وب مانند مرورگرهای اینترنت، موتورهای جستجو و گروه‌های بحث آشنایی دارند، اما حدود 34 درصد از آن‌ها (03/1 از 3 در مقیاس لیکرت) با امکانات وب 2 مانند Padcast، Wikis، شبکه‌های اجتماعی و (Really Simple Syndication) RSS آشنا هستند. در نهایت حدود 41 درصد کتابداران از امکانات کاربردی وب‌‌‌های نسل جدید در سرویس‌دهی به کاربران کتابخانه‌ها استفاده می‌کردند. نتیجه‌گیری: میزان آشنایی کتابداران با وب، به خصوص وب‌های نسل جدید وامکانات آن، پایین است. میزان استفاده‌ی کتابداران از وب جهت خدمت رسانی به مراجعین چشم‌گیر نیست. برگزاری دوره‌های بازآموزی و حین خدمت با موضوع وب،ترغیب کتابداران حوزه‌ی علوم پزشکی نسبت به شناخت وب و به کارگیری آن در خدمات کتابخانه‌ای، از مواردی است که لازم است به آن‌ها پرداخته شود. واژه‌‌های کلیدی: کتابداران؛ کتابخانه‌های پزشکی؛ اینترنت؛ خدمات کتابخانه‌ای.

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Medical Librarians’ Knowledge about New Web Technologies and Their Application in Library Services

نویسندگان [English]

  • Hiwa Abdekhoda 1
  • Leila Mohammadi 2

1 PhD student, Health Information Management, Exceptional talent development center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

2 MSc Student, Medical Library and Information Science, Tehran University of Medical Science, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Introduction: In the age of information, in order for offering integrated library services to the users, librarians need to be knowledgable about new Web technologies and their applications in library services, especially in medical areas.  This study investigates the level of knowledge and and usage of World Wide Web in library services among medical librarians in Tehran. Methods: The present descriptive survey used a questionnaire for data collection. The questionnaire was distributed between 70 medical librarians working in central libraries and faculty libraries in three universities of medical sciences: Tehran University of Medical Sciences, Iran University of Medical Sciences and Shahid Beheshti University of Medical Sciences. The subjects were randomly selected using the sample size formula. The reliability and validity of the questionnaire were approved by professors in Tehran University of Medical Sciences. The data were then analyzed by Likert scale and other statistical methods using SPSS software. Results: Based on the most important findings of this study, the majority of medical librarians knew usual web applications like Web browsers, search engines and discussion groups. However, only about 34% were familiar with facilities and applications of Web 2.0 such as podcast, Wikis, social networks and RSS. Finally, about 41% of librarians had used Web applications in library services. Conclusion: As the results show, the amount of familiarity with the new Web generations and usage Web applications in library services is relatively low. So, holding Web courses and encouraging medical librarians to know and use these technologies in library services should be considered by managers. Keywords: Librarians; Libraries, Medical; Internet; Library Services.