نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، فناوری اطلاعات سلامت، مرکز تحقیقات عوامل تعیین‌کننده‌ی اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشکده‌ی پرستاری و پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران

2 استادیار، پرستاری، دانشکده‌ی پرستاری و پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران

چکیده

مقدمه: سیستم اطلاعات پرستاری پیشرفت‌هایی همچون تأثیر بر بار کاری، برنامه‌ریزی مؤثر در روش‌های کاری و برقراری ارتباط بین مشاغل متعدد را برای رفع چالش‌های متعدد سازمان‌های مراقبتی به همراه داشته است. این مطالعه با هدف شناسایی تجربه‌ی پرستاران از تأثیر سیستم اطلاعات پرستاری بر کارایی خدمات پرستاری انجام شده است.روش بررسی: این مطالعه‌ی تحلیلی روی 316 نفر از پرستاران بیمارستان‌های تابعه‌ی دانشگاه علوم پزشکی و سازمان تأمین اجتماعی سمنان در سال 1391 انجام شده است. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسش‌نامه‌ی پژوهشگر ساخته‌ای بود که سواد کامپیوتری و درک پرستاران از تأثیر سیستم کامپیوتری بر کارایی خدمات پرستاری را می‌سنجید. پرسش‌نامه‌ی مذکور پس از تأیید صاحب‌نظران و بررسی پایایی آن بر اساس ضریب Cronbach alpha بین جامعه‌ی آماری توزیع گردید. داده‌ها به وسیله‌ی تست‌های آماری توصیفی و استنباطی تحلیل شد.یافته‌ها: 4/52 درصد از پرستاران تأثیر سیستم اطلاعاتی بر تسریع عملیات پرستاری، 7/49 درصد داشتن وقت بیشتر برای مراقبت از بیمار و 3/49 درصد از آنان حتی تبادل اطلاعات بین بخشی را تجربه کرده بودند. پرستاران اعتقاد داشتند که به هنگام ارایه‌ی مراقبت نمی‌توانند همزمان اطلاعات بالینی را وارد کامپیوتر کنند و دوباره کاری در ثبت اطلاعات وجود دارد. بین برخی از مشخصات دموگرافیک و ویژگی‌های سواد کامپیوتری پرستاران و تجربه‌ی آنان رابطه‌ی معنی‌داری وجود داشت (05/0 < P).نتیجه‌گیری: سیستم اطلاعات پرستاری بر کارایی برخی از خدمات پرستاری تأثیر مثبت داشت، ولی منجر به افزایش بار کاری پرستاران شده است. پس لازم است که این سیستم به روش مؤثرتری استفاده شود تا مدیران بتوانند منابع را بهتر توزیع کنند، سوء تفاهم‌ها را کاهش دهند و حمایت از این سیستم را افزایش دهند.واژه های کلیدی: خدمات پرستاری؛ پرستاران؛ کارایی؛ سیستم اطلاعات پرستاری

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Experiences of Nurses in Impact of Nursing Information System on Nursing Services Efficiency

نویسندگان [English]

  • Mehdi Kahouei 1
  • Hassan Babamohamadi 2

1 Assistant Professor, Health Information Technology, Research Center of Social Determinants For Health, School of Nursing and Allied Health, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran

2 Assistant Professor, Nursing, School of Nursing and Allied Health, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran

چکیده [English]

Introduction: Nursing information system (NIS) has made progressions in resolving multiple challenges of healthcare organizations such as influencing the workload, effective planning in working methods and communication among multiple jobs. This study aimed to investigate the experience of nurses in impact of NIS on nursing services efficiency.Methods: This descriptive study was conducted on 316 nurses in affiliated hospitals of Semnan University of Medical Sciences, Iran and Social Security Organization in 2011-2012. Data collection tool was a researcher-made questionnaire that evaluated the computer literacy and nurses’ perception with effect of computer system on nursing services efficiency. After expert confirmation and reliability assessment based on Cronbach’s alpha, the questionnaire was distributed among the study subjects. Data were analyzed using descriptive and inferential statistics.Results: Most nurses experienced the impact of information system on nursing practice acceleration (52.4%), having more time for patient care (49.7%), and the ease of intersectional information exchange (49.3%). They believed that they could not enter clinical data into computer simultaneous with care delivery, and there was duplication in recording information. There was a significant association among some of demographic profile and characteristics of computer literacy and nurses’ experience (P < 0.05).Conclusion: The results showed that NIS had a positive influence on some of nursing services; however, it increased their workload. Hence, it is necessary that NIS is employed by more effective methods. This issue allows managers to distribute resources better, reduce misunderstandings, and increase nursing support for new technology.Keywords: Nursing Services; Nurses; Efficiency; Nursing Information System