نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانی، گروه مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، فناوری اطلاعات سلامت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

3 دانشجوی دکترای تخصصی، بهداشت باروری، کمیته پژوهشی دانشجویان، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: شادکامی یکی از مفاهیم مهم در زندگی روزمره افراد است. پژوهش حاضر به منظور تعیین وضعیت شادکامی در دانشجویان رشته‌های مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات سلامت در دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز طراحی و اجرا گردید. روش بررسی: این مطالعه توصیفی مقایسه‌ای به روش نمونه‌گیری غیراحتمالی آسان به صورت مقطعی در نیمۀ دوم سال 1390 خورشیدی انجام شد. جامعه پژوهش را 91 نفر از دانشجویان رشته‌های مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز تشکیل می‌دهند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامه‌ی استاندارد شادکامی آکسفورد بود که روایی و پایایی آن توسط سایر مطالعات تأیید شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید. یافته‌ها: بین شادکامی و عواملی مانند رشته‌ی تحصیلی، جنس، سن، وضعیت تأهل، دوره و ترم تحصیلی رابطه‌ی معناداری به لحاظ آماری مشاهده نشد (P> 0.05)، اما به لحاظ توصیفی، دانشجویان پسر شادتر از دخترها، دانشجویان متأهل شادتر از مجردها و دانشجویان جوان‌تر شادتر از دانشجویان با سن بالاتر بودند. همچنین با افزایش ترم تحصیلی، میزان شادکامی در دانشجویان کاهش پیدا  می‌کرد. نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد، دانشجویان متأهل شادکامی بیشتری نسبت به دانشجویان مجرد دارند. در تبیین این یافته می‌توان گفت بین احساس تعلق افراد و شادکامی ارتباط وجود دارد. هم‌چنین میزان شادکامی در دانشجویان ترم‌های پایین‌تر، به دلیل قبولی در دانشگاه و ورودشان به محیط جدید،بیشتر است. واژه‌های کلیدی: شادکامی؛ دانشجویان؛ مدارک پزشکی؛ فناوری اطلاعات سلامت 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A survey of Happiness in students of medical records and health information technology in Ahvaz Jondishapur University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Javad Zarei 1
  • Marzieh Saramyan 2
  • Fatemeh Abdi 3

1 PhD Student, Health Information Management, Management and Health Information Technology Group, Ahvaz Jondishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran

2 MSc Student, Health Information Technology, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

3 PhD Student, Reproductive Health, Students Research Committee, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: Happiness is one of the most important concepts in their everyday people life. The aim of this study was to survey the amount of happiness among students in medical records and health information technology in School of Paramedical Sciences of Ahvaz Jondishapur University of Medical Sciences. Methods: This descriptive research was conducted in the half of 2011. The population of study was includes Students of medical records and health information technology in Ahvaz Jondishapur University of Medical Sciencess. 91 students were selected randomly. The Oxford Happiness Questionnaire was used to measure happiness, Validity and reliability had been confirmed in previous studies. The collected data were analyzed using descriptive statistics in SPSS (version 15) software. Result: The results indicated there is no statistically significant relationship between the happiness and factors such as education, gender, marital status, age, field of Education, and course and semester(p<.05), but as description statistic the male students were happier than female students, married students happier than single students and younger student happier than older students. Also, with increase the number of semester we've seen a decline in student happiness. Conclusion: The results indicated that the married students were happier than single students. In explaining this finding, it can be said that there is relationship between happiness and feel of belong.. More happiness in student with primary semesters is due to entrance to the new environment. Keywords: Happiness; Students; Medical Records; Health Information Technology

کلیدواژه‌ها [English]

  • Happiness
  • Students
  • Medical Records
  • Health Information Technology