نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد،مدیریت فن آوری اطلاعات،دانشکده مدیریت فناوری اطلاعات،دانشگاه پیام نور تهران غرب،تهران،ایران

2 دانشیار،مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور تهران غرب ،تهران،ایران

3 استاد راهنما

چکیده

مقدمه: بی‌شک سازمان‌های دولتی و خصوصی؛ تولیدی یا خدماتی باید در طراحی و استقرار سیستم مناسب مدیریت دانش، در نقش سازمان‌های پیشرو ظاهر شوند و این امر مستلزم شناسایی عوامل کلیدی موفقیت و اقدام عملی بر مبنای این عوامل تاثیر گذار در مراحل مختلف طراحی و استقرار سیستم مدیریت دانش است. هدف از این پژوهش، بررسی و ارزیابی شناخت توانمندی‌های موثر جهت اجرای بهینه مدیریت دانش در بیمارستان‌ها بود. روش بررسی: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. سه بیمارستان میلاد، بقیهٌ الله اعظم و ولیعصر شهر تهران به علت نقش حساس و میزان ارایه‌دهندگی خدماتی که به لحاظ بیمه‌های تامین اجتماعی (میلاد)؛ تحت پوشش قرار دادن بیمه‌های نیروهای مسلح (بقیه الله) و به خاطر دارا بودن مرکزیت (ولیعصر) در این پژوهش به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفتند. در پژوهش حاضر از ابزار پرسش‌نامه به صورت باز و بسته در دو مرحله استفاده شد. در مرحله اول با استفاده از تکنیک دلفی از 20 نفر از متخصصین با استفاده از پرسش‌نامه باز نظرخواهی شد و در مرحله دوم پرسش‌نامه طراحی شده از روی پاسخ‌های پرسش‌نامه اول در بین گروه 60 نفر نمونه توزیع شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌های از روش‌های آمار توصیفی و استباطی و نیز نرم افزار Lizrel و Spss نسخه 19 استفاده شد. یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان داد که بین اجرای بهینه‌تر سیستم مدیریت دانش با مولفه‌های (فناوری اطلاعات، شاخص توانمندی ساختار و فرهنگ سازمانی، عنصر توانمندی مدیریتی و عنصر فرایند مدیریت دانش) در سطح 95 درصد رابطه معناداری وجود دارد و همچنین عنصر توانمندی فرایندی مدیریت دانش با شدت همبستگی 874/0 نسبت به سه فاکتور دیگری در اولویت است. نتیجه‌گیری: در کل می‌توان استنباط نمود که پیاده سازی فرایند تبدیل دانش برای اجرای اثربخش و بهینه‌تر آن نیازمند تقویت و همراهی متغیرهای مربوط به خود می‌باشد که در صورت همراهی این متغیرها موفقیت را به دنبال دارد و این عوامل در اثربخشی بیشتر مدیریت دانش نفش بارزی بر عهده دارند. واژه‌های کلیدی : مدیریت دانش؛ ساختار سازمانی؛ شایستگی؛ بیمارستان‌ها.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessment of knowledge and skills to effectively and efficiently implement knowledge management in hospitals in Iran

نویسندگان [English]

  • Amin Fathi 1
  • Ali Akbar Ahmadi 2
  • Davood Vahdat 3

1 MSc,Management information technology, Payam Noor University Tehran west,Tehran,Iran

2 Associate professor,Management, Payam Noor University Tehran west, Tehran,Iran

3 Lecturer, Management information technology, Payam Noor University Tehran west,Tehran,Iran

چکیده [English]

Introductions: implementing knowledge management. The purpose of this study was to evaluate the effective recognition capabilities for efficient implementation of knowledge management in hospital. Methods: The research method was descriptive correlational . Tuesday Milad Hospital , Tehran's Vali rest Allah much and the critical role of service providers in terms of the amount of Social Security benefits (milad ) to cover insurance Armed Forces (Baghyatolla ) and due to its centrality (vali Asr ) were examined in this study as an example . In the present study, a questionnaire was used to open and close in two phases .‌ illation method of descriptive statistics and Lizrel and Spss version 19 software was used....   Result: The results showed that the implementation of more efficient knowledge management system components (IT capabilities of the organizational culture and structure, elements and element management capabilities, knowledge management process) there is a significant relationship at the 95% level. Knowledge management capabilities as well as the intensity between 874/0 relative to other factors is a priority.   Conclusion:  apply knowledge management in these hospitably with all of these elements (Culture-IT-Management Element- Element ability process )can do it and efficiency of knowledge management need to all of these and if one of them elements no in backbone or don’t support by System knowledge management apply have problem. any way for optimize management in   theses hospitably need to this elements.  Keywords: Knowledge Management; Organizational Structure; Competence; Hospitals.