نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، علم اطلاعات و دانش شناسی، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

2 مربی، علم اطلاعات و دانش شناسی، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، مرودشت، ایران

چکیده

مقدمه: با استفاده از شش سیگما به عنوان استراتژی مدیریت می‌توان رضایت کاربران را با ارایه خدمات جدید بهتر و بهبود یافته در کتابخانه به دست آورد. هدف این پژوهش، تعیین میزان رعایت مؤلفه‌های شش سیگما درکتابخانه‌های دانشگاه‌های علوم پژشکی تهران، شیراز و اصفهان از دیدگاه کتابداران آن‌ها بود.روش بررسی:  روش پژوهش پیمایشی تحلیلی و نوع مطالعه کاربردی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسش‌نامه بوده است. جامعه مورد پژوهش 210 نفر از کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران، اصفهان و شیراز دارای مدرک کتابداری کارشناسی و بالاتر در سال 92-1391 خورشیدی بود 147 پرسشنامه عودت داده شد روایی، پرسش‌نامه با اعمال پیشنهادهای استادان مدیریت، علم اطلاعات و دانش شناسی مورد تأیید و پایایی آن با استفاده از ضریب Cronbach's alpha معادل 83 درصد محاسبه و تحلیل داده‌ها در سطح توصیفی (تعداد و درصد) و استنباطی ) تی تک نمونه ای در آزمون فرضیه‌ها) با نسخه 20 نرم افزار SPSS صورت گرفت.یافته‌ها:  در بررسی اصول اجرایی شش سیگما در کتابخانه‌های مورد مطالعه مقایسه میانگین جامعه با میانگین مقیاس در سطح یک درصد (01/0< p) تفاوت معنی‌دار وجود دارد. به این معنی که تمامی متغیرهای شش سیگما در کتابخانه‌های مورد بررسی از نظر جامعه پژوهش بطور معنی‌داری از حد مطلوب (بالاتر از 3 میانگین مقیاس) بیشتر است.نتیجه گیری: تأیید تمام فرضیه‌های پژوهش بیانگر آن است که کتابداران چالش‌های موجود در کتابخانه‌های مورد بررسی را به خوبی درک کرده و شش سیگما را به عنوان راهکاری جدید در جهت تأمین اهداف خود، مؤثر می‌دانند.واژه‌های کلیدی: شش سیگما؛ کتابخانه‌های پزشکی؛ کتابداران.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Observance amount components of Six Sigma in Medical Sciences Library, University of Tehran, Shiraz, Isfahan from the perspective of librarian

نویسندگان [English]

  • Sedigheh Mohammadesmaeil 1
  • Marzieh Yarizanganeh 2

1 Assistant Professor, Knowledge and Information Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Lecturer, Knowledge and Information Science, Department of Knowledge and Information Science ,Marvdasht Branch, Islamic Azad University, Marvdasht, Iran

چکیده [English]

Introduction: Application of six sigma in library management provides quality services to the users by which the satisfaction of users can be achieved with the help of providing better and improved new services in the libraryThis research aimed to investigate the Observance amount components of Six Sigma in Medical Sciences Library, University of Tehran, Shiraz, Isfahan from the perspective of librarian.Methods: This was a descriptive- analytical survey in which a questionnaire was used for data collection. The study population consisted of 210 librarians of Tehran, Shiraz and Isfahan University of Medical Sciences Bachelor's degree or higher in librarianship in 2012-2013. 147 questionnaires were returned. This research was analyzed using descriptive (number and percentage) and inferential statistics (one-sample t test for hypotheses) with soft SPSS software was used. For verifying the face validity of questionnaire, it was given to other professors of Management and Information Sciences and knowledge and their suggestions were applied and the reliability of the questionnaire was also estimated 83% using Cronbach’s Alpha.Results: In comparison to the average of six sigma in the library community, the average scale of one percent (p<0.01) there is a significant difference. This means that all variables of Six Sigma in Perspectives of Librarians i s significantly higher than desirable.Conclusion: Confirmed all the hypotheses of the study indicate that the librarians well understood the challenges in libraries and Six sigma as a new approach to meet their goals as efficiently. Keywords: Six Sigma; Libraries, Medical; librarians.