نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 کارشناس ارشد، علم اطلاعات و دانش شناسی، پژوهشگاه علوم وحیانی معارج، قم، ایران

3 کارشناس ارشد، مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران

چکیده

مقدمه: با توجه به این که منابع مادی، فیزیکی، انسانی، و امکانات محدودی در اختیار سازمان است و بسیاری از منابع کمیاب و تجدیدناپذیر بوده، شکل­گیری مجدد آن­ها سال­های زیادی را می­طلبد، بنابراین بهره­وری این منابع اهمیت زیادی پیدا می­کند. هدف این تحقیق شناسایی و رتبه­بندی عوامل موثر مدیریت دانش بر بهره­وری کتابداران در دانشگاه­های دولتی شهر شیراز است. روش بررسی: پژوهش حاضر توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری شامل کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه­های دولتی شهر شیراز (دانشگاه شیراز، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، و دانشگاه صنعتی شیراز) در سال تحصیلی 1391-1392 بود (153 نفر)، که به‌علت محدودیت حجم جامعه، نمونه‌گیری صورت نگرفت. عوامل موثر مدیریت دانش بر بهره­وری بوسیله پرسشنامه باز و از طریق اخذ نظرات کارشناسان استخراج شد (14 عامل) که از طریق تحلیل عاملی اکتشافی به 4 عامل (فرهنگ، آموزش، تفکر استراتژیک، تکنولوژی) کاهش یافت. به منظور بررسی روایی پرسشنامه از تکنیک تحلیل عاملی تاییدی، و پایایی سوالات از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی به کمک نرم‌افزار آمار SPSSV.16  استفاده شد و در نهایت با استفاده از تکنیکFUZZY AHP  به رتبه­بندی عوامل پرداخته شد. یافته­ها: نتایج نشان داد که عوامل فرهنگ، آموزش، تفکر استراتژیک، و تکنولوژی بر بهره­وری کتابداران موثر بوده و عامل "آموزش" بیشترین و "تفکر استراتژیک" کمترین تاثیر را بر بهره­وری کتابداران دانشگاه­های دولتی شهر شیراز دارد. همچنین اختلاف مشاهده شده بین میانگین آزمودنی­ها بر پایه عوامل جمعیت­شناختی جنسیت، سابقه اشتغال، نوع کار، و نوع کتابخانه تفاوت معناداری وجود ندارد، ولی در متغیر سطح تحصیلات در چهار عامل مذکور تفاوت معناداری مشاهده شد. نتیجه­گیری: شناسایی عوامل موثر مدیریت دانش و اجرای آن در کتابخانه­ها می­تواند باعث بهره­وری بیشتر کتابداران و کتابخانه­ها شده که در نتیجه باعث تقویت خدمت رسانی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identification and Ranking of Factors affecting Knowledge Management on Librarians' Productivity

نویسندگان [English]

  • Ahmad Shabani 1
  • Morteza Mohammadi Ostani 2
  • Hamed Forougozar 3
  • Amin Daryoush 3

1 Professor, Knowledge & Information Sciences, Isfahan University, Isfahan, Iran

2 MSc, Knowledge & Information Sciences, Isfahan University, Isfahan, Iran

3 MSc, Industrial Management, Islamic Azad University , branch of Shiraz, Shiraz, Iran

چکیده [English]

Introduction: With regard to the financial, physical and human resources, and limited facilities of organizations, and many recourse are non-renewable, scarce and their reformation requires many years, the productivity of these resources will be of great importance. The aim of this study is to identify and rank the factors affecting knowledge management on productivity of librarians by using FUZZY AHP technique in the public universities of Shiraz. Method: This research is an analytical – survey and applied study. The population consists of librarians of libraries of Shiraz Public University (Shiraz University, Industrial Shiraz University, Shiraz Medical Sciences University) in 2012-2013(153 persons), due to the limited size of population, no samples were taken. The factors affecting knowledge management on productivity are extracted by questionnaire and by obtaining expert opinions. 14 factors were identified through exploratory factor analysis was reduced to 4 factors (culture, education, strategic thinking and technology). In order to check face validity was used confirmatory factor analysis and reliability was used Cronbach's alpha. The data was analyzed using descriptive (mean, variance, standard deviation) and inferential (ANOVA and scheffe) statistics by SPSS software and finally, ranking the factors done by using FUZZY AHP technique. Results: Factors culture, education, strategic thinking and technology was affected on productivity and factor "education" the most and factor "strategic thinking" lowest impact on productivity of librarians in the public universities libraries of shiraz. Also there was not a significant difference among the average of subjects based on demographic variables i.e. gender, background of employment, type of work, and library type, but the academic degree was significant difference in four factors. Conclusion: Effective factors Identification of knowledge management and implementation can lead to greater efficiency of librarians and libraries, which will serve to strengthen. Keywords: Knowledge Management; Librarians; Universities; Analytical Hierarchy Process.