نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزکوه، فیروزکوه، ایران

2 استادیار، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام نور، گلستان، ایران

3 گروه علوم تربیتی،دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر،ایران

چکیده

مقدمه: به سبب افزایش حجم اطلاعات، کسب مهارت­های اطلاع­جویی از پایگاه­های اطلاعات علمی برای محققان ضروری است. هدف این پژوهش تعیین میزان مهارت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل در جستجوی اطلاعات از پایگاه­های اطلاعاتی پیوسته موجود در کتابخانه ملی دیجیتالی پزشکی ایران بود. روش بررسی: روش پژوهش، پیمایشی توصیفی و نوع مطالعه کاربردی بوده است. نمونه پژوهش 335 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل بودند که از میان کل 2600 نفر از دانشجویان این دانشگاه در سال­تحصیلی 90-91 خورشیدی به روش تصادفی طبقه­ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق­ساخته­ای بود که روایی آن با نظر متخصصان کتابداری و اطلاع رسانی تایید و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 89/0a= به دست آمد. داده­ها در دو سطح آمار توصیفی (جداول توزیع فراوانی) و استنباطی (آزمون­های یومان ویتنی و کروسکال والیس) و با استفاده از نرم­افزار SPSS 16 تجزیه و تحلیل شد یافته­ها: بین جنسیت دانشجویان و سطح مهارت آنان در جستجو از پایگاه­های اطلاعاتی پیوسته رابطه معناداری وجود نداشت. اما بین مقطع و نیز حوزه تحصیلی دانشجویان و میزان مهارت آنان در استفاده از پایگاه­های اطلاعاتی رابطه معنادار وجود داشت. همچنین تنها 5/11 درصد دانشجویان در جستجو از پایگاه­های اطلاعاتی مهارت متوسط به بالاو 2/69 درصد آنان مهارت کم داشتند و 3/19 درصد هیچ مهارتی در استفاده از این پایگاه­ها نداشتند. نتیجه­گیری: با توجه به اثرگذاری رشته و مقطع تحصیلی بر مهارتهای جستجوی اطلاعات، توجه به این تفاوتها در آموزش مهارتهای اطلاع­یابی ضروری است. میزان مهارت دانشجویان دانشگاه­های علوم پزشکی در جستجو از پایگاه­های اطلاعاتی پیوسته وضعیت مطلوبی ندارد؛ لذا برگزاری منظم کلاس­های آموزشی و اطلاع رسانی مناسب برای آنان پیشنهاد می­شود. واژه­های کلیدی : دانشجویان؛ پایگاه­های اطلاعاتی؛ دانشگاه ها

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Information Seeking Skills in Online Medical Databases and its relationship with background variable: A Study among Students of Babol University of Medical Sciences, Iran

نویسندگان [English]

  • Mahboubeh Alijanpour 1
  • Heidar Mokhtari 2
  • Fatemeh Alijanpour 3

1 MSc, Knowledge and Information Science, Young Researchers and Elite Club, Islamic Azad University, Firuzkuh branch, Firuzkuh, Iran

2 Assistant Professor, Knowledge and Information Science, Department of Library and Information Science, Payame Noor University, Golestan, Iran

3 BSc, Educational Science, Department of Educational Science, Faculty of Humanities and Social Sciences, Mazandaran University, Babolsar, Iran

چکیده [English]

Introduction: Due to increase in information volume, the skills in searching information from scientific databases have become a necessity for researchers. This research aimed to assess the skills in searching information from online databases included in Iranian National Medical Digital Library among students in Babol University of Medical Sciences, Iran.                                        Methods: This study was an applied research that conducted as a descriptive study. Study sample Included 335 students majoring in Babol University of Medical Sciences during the academic                                                                                                           Year of 2011-2012 (N=2600). They were selected by using stratified random sampling. Study Instrument was a researcher-made questionnaire that its validity was confirmed by medical library and information science specialists and its reliability questionnaire by Cronbach alpha test was a=0/89. Data was analyzed by using descriptive statistics and inferential statistical (U Mann–Whitney and Kruskal-Wallis Tests) in SPSS 16 software. Results: There was no significant difference between male and female students as to their searching skills. Their skills in searching online databases were significantly different based on their academic levels and majoring fields. Only 11.5 percent of students have medium and high level skills in searching online databases and the skills of 69.2 percent was low. 19.3 percent had no searching skills. Conclusion: Regarding the effect of academic levels and majoring fields on students ‘information searching skills, these variables are worth considering in information seeking skills training. The skills in searching online databases are not satisfying among the students of medical universities. Then, it is proposed that regular courses to be held and effective awareness to be informed. Keywords: Students; Databases; Universities